RTVTK: Javni konkurs za prijem dva radnika

by nedim
| 21:30
1902 rtvtk
  •  
  •  
  •  
  •  

Javno preduzeće Radio televizija Tuzlanskog kantona objavila je Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme.

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period do dvanaest mjeseci, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

1. Montažer, dva izvršioca, do 12 mjeseci

Opis poslova (Montažer)
Montira priloge, spotove, reklame, emisije i druge sadržaje, presnimava i umnožava materijal, evidentira i predaje u arhivu montirani materijal, kontroliše ispravnost opreme u montaži, kontroliše kvalitet montiranog materijala, po potrebi radi i ostale poslove u realizaciji, odgovoran je za gore navedene poslove, kao i za materijalno-tehnička sredstva, za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.

Opšti uslovi
Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte uslove kako slijedi:
a) da su državljani BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)
b) da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat)

Posebni uslovi
Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati posebne uslove kako slijedi:
a) Srednja stručna sprema (SSS) – društvenog ili tehničkog smjera (dokaz: diploma o stečenoj sred-njoj stručnoj spremi – ovjerena kopija)
b) da ima najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva – (dokaz Potvrda ili Uvjerenje o radnom is-kustvu izdato od strane poslodavca original ili ovjerena kopija – datum ovjere ne stariji od 90 dana)

Napomena: Za radna mjesta nije predviđen probni rad.

Kandidati su dužni uz prijavu (obavezan PRIJAVNI OBRAZAC), koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju uslova traženih konkur-som, u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijavni obrazac se može preuzeti sa web stranice www.rtvtk.ba ili lično u prostorijama JP RTV TK.

Kandidat, pored tražene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine TK broj: 5/12 i 5/14, 6/20 i 10/20) i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja testiranja (pismeni test) i intervjua, kandidati koji ispun-javaju uslove konkursa, bit će obaviješteni pismenim putem (isključivo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i dostave uredne i blagovremene prijave).
Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, te o daljoj proceduri neće biti pisanim putem obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni najkasnije u roku od osam dana od dana prijema obaviještenja o re-zultatima konkursa dostaviti Ljekarsko uvjerenje koje ne smije biti starije od 3 mjeseci, a kojim dokazuju da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Prijave na konkurs sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: JP RTV TK d.o.o. Tuzla, Ulica Mije Keroševića br. 20, Tuzla 75000 uz naznaku:

“PRIJAVA NA JAVNI KONKURS U JP RTV TK D.O.O.”

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.