Iz ZZO TK-a pojasnili: Ovo su lica koju su oslobođena plaćanja participacije

by admin
| 12:24

U vezi sa natpisima i informacijom koja je plasirana putem sredstava informisanja a koja se odnosi na uplatu premije osiguranja, Zavod zdravstvenog osiguranja TK-a se oglasio saopšenjem u kojem navode:

Članom 90. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH“ broj: 30/17, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da se sredstva ličnog učešća osiguranih lica iz člana 80. ovog zakona mogu utvrditi za određene vidove korištenja zdravstvene zaštite na osnovu propisa koje donosi zakonodavno tijelo kantona na prijedlog kantonalnog zavoda osiguranja.

Skupština Tuzlanskog kantona kao zakonodavno tijelo na sjednici održanoj 28.02.2003. godine donijela je Odluku o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (”Službene novine TK” broj: 2/03) i ista je i dalje na snazi.

Parlament Federacije BiH je na sjednici od 19.03.2009. godine, usvojio Odluku o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava, čiji sastavni dio je Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima pojedinih vidova zdravstvene zaštite (dalje: Odluka).

Nakon saznanja da je Parlament FBiH usvojio navedenu Odluku, predstavnici Zavoda su na sjednici Vlade TK od 03.12.2009. godine upoznali Vladu da je stupio na snagu Osnovni paket koji je propisao obavezu usklađivanja kantonalne Odluke o neposrednom učešću sa Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog sujedlovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite.

Upravni odbor Zavoda je na sjednici od 14.10.2010. godine a na osnovu mišljenja Ministarstva zdravstva TK donio Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica koja je usklađena sa Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite iz Osnovnog paketa.

Prijedlog navedene Odluke razmatran je na sjednici Skupštine TK održanoj 27.12.2010. godine i nakon održane sjednice i dalje je na snazi ostala Odluka iz 2003. godine.
Odredbama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona propisano je da su osigurana lica koja uplate godišnju premiju osiguranja oslobođena plaćanja neposrednog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. 

Osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali su obavezni snositi dio troškova prilikom korištenja iste saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona.

Odredbama člana 9. stav 1. Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona, koja je na snazi, propisano je da su od učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite oslobođena lica koja koriste sljedeće vidove zdravstvene zaštite:

– Hitnu medicinsku pomoć uz odgovarajući prevoz,
– Pregled radi propisivanja lijekova hroničnim bolesnicima,
– Liječenje zaraznih bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju, uključujući i AIDS,
– Zdravstvena zaštita žena u vezi sa porođajem,
– Liječenje nefropatije,
– Liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa,
– Provođenje obavezne imunizacije dječijih zaraznih oboljenja;

Navedena lica su oslobođena plaćanja troškova korištenja zdravstvene zaštite (participacije) za zdravstvene usluge navedene u članu 9. stav 1. Odluke bez obzira da li imaju ili nemaju uplaćenu premiju osiguranja za tekuću godinu – saopšteno je.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.