Kupite i formirajte cijene: Junuzović-kopex Gradu Tuzla nudi prodaju većinskog udjela u GIPS-u

by admin
| 14:45

Dopisivanje predstavnika D.D. GIPS Tuzla i Grada Tuzle saopštenjima se nastavlja. Tako su se danas oglasili predsatavnici GIPS-a čije saopštenje prenosimo u nastavku:

Nadzorni odbor d.d. GIPS Tuzla je na sjednici održanoj dana 31.07.2015.godine analizirao nastalu situaciju nakon objavljivanja promjene cijene mjesečnih karata za pojedine kategorije korisnika usluga, kao i medijske istupe zvaničnih organa Grada Tuzla, a koji su usmjereni na jednostrano i neobjektivno prikazivanja razloga i uslova koji su doveli do korekcije cijene mjesečne karte.
Prije svega želimo istaći da karta za pojedinačnu vožnju u gradu Tuzla nije promijenjena i ona iznosi 1,5 KM.

Iznenađeni smo neprofesionalnim nastupom predstavnika Grada Tuzla, neargumentovanim napadima i prijetnjama koje se upućuju upravi Društva i većinskom vlasniku i koje se iznose u javnost putem medija, a da niko od predstavnika Grada Tuzla nije analizirao niti odgovorio na više dopisa sa zahtjevom za organizovanje sastanka i stručne rasprave posebno povodom „PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE USLUGA PREVOZA U GRADU TUZLA“ iz aprila 2015.godine.
Jednostrano tumačenje odredbi ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA (“Službene novine TK”, br.11/2005) a pogotovu citiranje samo dijela zakona svakako dovodi u zabludu korisnike naših usluga i građane.

Tačno je da je Članom 3. Zakona, propisano da se javni prevoz putnika smatra komunalnom djelatnošću, a članom 21. istog Zakona, propisano je da visinu cijene komunalne usluge određuje davalac komunalne usluge, uz prethodno pribavljenu saglasnost Gradskog vijeća.
Zakon dalje u članu 21 stav 6 propisuje:
„Ukoliko se cijena usluge od strane Općinskog vijeća utvrdi u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, razliku sredstava će nadoknaditi Općina.“
DD GIPS nije prekršio navedenu odredbu člana 21. Zakona obzirom da nije promijenio kartu prevoza koja se kupuje u autobusu i koja se smatra komunalnom uslugom i koja i danas za Grad Tuzla iznosi 1,5 KM ali jeste korigovao subvencije za pojedine korisnike javnog prevoza koje su bile isključivo odobrene od strane d.d. GIPS Tuzla.

Grad Tuzla se direkno nezakonito miješa u poslovnu politiku preduzeća nastojeći da svojim odlukama utiče na određivanje cijena usluga po drugom osnovu, odnosno mjesečnih karti za koje je d.d. GIPS kroz svoju poslovnu politiku davao određene popuste, koje i danas daje ali u nešto manjem obimu.
Svojim saopštenjima Grad Tuzla namjerno izbjegava da javnost upozna i sa drugim odredbama zakona koji isključivo obavezuju gradonačelnika i Gradsko vijeće Grada Tuzla.
Pored citiranih odredbi člana 3. i 21., Zakon o komunalnim djelatnostima je članom 6. utvrdio obavezu Općini-Gradu obezbjeđenja obavljanja komunalnih djelatnosti određenih ovim Zakonom kao i obavezu da posebnim propisima regulišu uslove i način organizovanja poslova u vršenju pojedinih komunalnih djelatnosti, a naročito: „prava i obaveze davaoca i korisnika komunalnih usluga, način naplate cijene za komunalne usluge, kao i prava korisnika u slučaju nevršenja, odnosno nekvalitetnog vršenja komunalne usluge,“

Članom 8 dalje se utvrđuje da:
(1) Općine, u skladu sa ovim zakonom, obezbjeđuju obavljanje komunalnih djelatnosti putem:
a) javnog preduzeća komunalnih djelatnosti,
b) pravnog ili fizičkog lica na osnovu ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
c) pravnog lica na osnovu ugovora o koncesiji; (u daljem tekstu: davaoci komunalnih usluga).
Grad Tuzla nikada nije ponudio ugovor kojim bi se utvrdili uslovi pod kojim se povjeravaju komunalni poslovi odnosno javni prevoz putnika niti je učestvovao u subvencioniranju povlaštenih cijena karata za prevoz koji su ranije, a i sada bili isključivo na teret DD „GIPS“ Tuzla.

Grad Tuzla nije pokazao nikakav interes za ozbiljnu analizu dostavljenog „PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE USLUGA PREVOZA U GRADU TUZLA“ niti je adekvatno razmotrio zahtjev za usklađivanje reda vožnje na gradskim i prigradskim autobuskim linijama, a koji direktno utiču na rentabilnost poslovanja i cijenu prevoza, a na što je bio obavezan najmanje jednom u tri godine, saglasno članu 24. Zakona o drumskom prevozu.

Činjenica da je Odluka Općinskog vijeća Tuzla broj 01-19-3221-2008 od 24.04.2008. godine i Odluka broj 01-19-4167/2008 od 29.05.2008. godine, o davanju saglasnosti na cijene prevoza donesena prije 7 (sedam) godina i da do sada nije mijenjana niti su pokrenute druge aktivnosti na definisanju elemenata ugovora o povjeravanju javnog prevoza u nadležnosti Grada dovoljno govori o zainteresovanosti Grada da učestvuje u rješavanju nagomilanih problema u javnom prevozu.

Uprava društva je uputila više zahtjeva nadležnim službama Grada Tuzla i Gradskom vijeću za sastanak od kojih posebno ističemo zahtjeve od 06.06.2015.godine, zahtjev predsjedavajućem gradskog vijeća Jozi Nišandžiću i gradonačelniku Jasminu Imamoviću od 29.06.2015.godine, zatim urgenciju predsjedavajućem i gradonačelniku od 08.07.2015 godine sa molbom za uvrštavanje tačke dnevnog reda – donošenje odluke o režimu saobraćaja kroz Grad Tuzla.

Na našu žalost i pored više i usmenih urgencija i razgovora sa predstavnicima klubova vijećnika Gradskog vijeća ova tačka nije uvrštena na dnevni red ni do danas.
Jedini odgovor smo dobili od predsjedavajućeg gradskog vijeća sa desete sjednice kolegija Gradskog vijeća u kojem suprotno svim pravnim, poslovnim i etičkim normama se postavlja pitanje da li se otpuštaju radnici iz Tuzle i primaju drugi iz Lukavca zbog činjenice da je većinski vlasnik iz Lukavca.

Mada je zaključak kolegija uvredljiv i diskriminirajući DD GIPS je shodno svojoj poslovnoj politici i zakonskim obavezama dostavio odgovor sa svim relevantnim podacima iz kojih se vidi sva besmisao zaključaka kolegija Gradskog vijeća, koje potpisuje predsjedavajući Jozo Nišandžić obzirom da se iz istih nedvosmisleno utvrđuje da nije bilo prinudnog otpuštanja, da je sa svim radnicima nakon provedene ankete potpisan sporazum i u cijelosti isplaćene zakonske i stimulativne otpremnine, da je 70% novouposlenih mladih školovanih kadrova iz grada Tuzle.
Posebnu pažnju zaslužuju komentari na inspekcijski nadzor po komunalnom inspektoru.

Tačno je da je komunalni inspektor izvršio kontrolu – nadzor postupka donošenja Odluke o promjeni cijena mješečnih i polumjesečnih karti i naložio da pribavimo kopiju nedostajuće Odluke o davanju saglasnosti za promjenu cijene te da se nakon dostave iste o svim navodima i činjenicama izjasnimo u daljem roku od 3 (tri) dana.

Zahtjev stručnim službama GV Tuzla je upućen isti dan, 29.07.2015.godine i do danas nismo dobili pisani odgovor niti kopiju tražene odluke. Istovremeno kopija odluke objavljena je na web portalima bez mogućnosti da na istu damo adekvatan odgovor.

Dakle nije ispoštovan ostavljeni nam rok utvrđen na zapisnik komunalnog inspektora.
Kako se i nama informacije saopštavaju na web portalima prinuđeni smo na ovakav način reagovati i informisati o svim propustima Gradskog vijeća, nadležnih službi i načelnika Grada Tuzla a koji se tiču uređenja javnog gradskog prevoza, zaključivanja ugovora o povjeravanju poslova javnog prevoza, naknade za subvencionirani prevoz određenim kategorijama korisnika usluga javnog prevoza koje je do sada snosio isključivo DD GIPS Tuzla.

Uprava društva je odgovorna za poslovanje društva koje mora voditi na način da obezbjeđuje pozitivno poslovanje, zanavljanje prevoznih sredstava, unapređenje organizacije poslovanja uključujući i organizaciju prevoza sa racionalizacijom autobuskih linija, rast plata i poboljšanje drugih uslova rada. U cilju poštivanja navedenih principa uprava društva je i donijela navedenu odluku koja je u potpunosti usaglašena sa Zakonom o komunalnim djelatnostima a i aktima društva.

Uprava društva i većinski dioničar ostaju i dalje otvoreni za saradnju na ravnopravnim osnovama i uz poštivanje svih relevantnih propisa i odluka društva.
JUNUZOVIĆ-kopex doo kao većinski vlasnik sa 88.168 dionica odnosno 83,9943% od ukupno emitovanih 104.969 običnih dionica sa pojedinačnom nominalnom vrijednosti 85 KM, prihvata da Gradu Tuzla proda svoj vlasnički udio iskazan u vrijednosti dionica sa svim sredstvima i svim tehničkim i organizacionim poboljšanjima, a u cilju nesmetanog organizivanja javnog prevoza u gradu Tuzla i donošenja odluka u subvencioniranju u cijenu karte saglasno važećim zakonskim rješenjima bez uticaja trećih lica.

Otkupom dionica Grad bi bio u mogućnosti da sam definiše cijene i mimo ekonomskih kriterija i rukovodeći se isključivo socijalnim elementima koje bi se pokrivalo iz budžeta Grada Tuzla što sad DD GiPS Tuzla nije u mogućnosti obezbijediti obzirom da svako subvencioniranje prevoza mimo utvrđenog cjenovnika vodi u gubitak.

Politika utvrđivanja cijena mimo ekonomskih pokazatelja doveli su do enormnih gubitaka u proteklom periodu što samo u 2014. godini iznosi 1. 036. 371 KM.

Dokumentacija na koju se pozivaju u tekstu možete pogledati OVDJE.

(Tuzlainfo)

 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.