Vlada TK: Utvrđeni novi koeficijenti za obračun plaća na Univerzitetu u Tuzli

by admin
| 10:14

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.

Standardi i normativi visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona definišu minimalno opterećenje nastavnika uz ostale propisane obaveze u okviru 40-satne radne sedmice od 6 sati predavanja sedmično i maksimalno opterećenje nastavnika u nastavi na svim ciklusima od 10 sati predavanja u okviru 40 – satne radne sedmice.

U skladu sa navedenim, sačinjen je Pravilnik o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja. Univerzitet u Tuzli je dužan da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Pravilnika sačini prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih na JU Univerzitet u Tuzli usklađen sa istim i dostavi Vladi Tuzlanskog kantona radi davanja saglasnosti.

Prijedlogom Pravilnika predviđeno je, a u skladu sa usvojenim Standardima i normativima visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, da koeficijent za obračun plaće za minimalno sedmično opterećenje od 6 sati predavanja ostaje u visini postojećeg koeficijenta za obračun plaće za minimalno sedmično opterećenje za ranijih 5 sati predavanja sedmično, dok se za svaki naredni sat predavanja od 6 sati do 8,5 sati koeficijent uvećava za 0,38 kod redovnog profesora, za 0,35 kod vanrednog profesora i 0,32 kod docenta.

Za svaki naredni sat od 8,5 do 10 sati predavanja sedmično koeficijent se povećava za 0,10 kod redovnog profesora, za 0,08 kod vanrednog profesora i za 0,05 kod docenta.

Koeficijenti kod vannastavnog osoblja ostaju nepromjenjeni.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.