Povećan broj povreda na radu u TK: Inspekcije kreću u kontrolu, kazne i do 15.000 KM

by admin
| 15:44
0312_rad
  •  
  •  
  •  
  •  

Imajući u vidu činjenicu da je u posljednjem periodu prema evidenciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a, Tuzla, došlo do povećanja broja povreda na radu, kako prijavljenih od strane subjekata nadzora, tako i onih koje nisu prijavljene, iz ove Uprave upoznati javnost o sljedećem:

U skladu sa članom 38. Zakona o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“ broj:22/90 i 13/94), sve organizacije odnosno poslodavci (subjekti nadzora), obavezni su odmah izvjestiti organ uprave nadležan za poslove inspekcije rada o svakom smrtnom slučaju, nesreći koja je zadesila dva ili veći broj radnika, težoj povredi, profesionalnom oboljenju i svakoj pojavi koja bi mogla ugroziti život ili zdravlje radnika na radu.
Prema komentarima Zakona o zaštiti na radu pod izrazom „odmah“ podrazumijeva se rok u kome je subjekt nadzora u mogućnosti najbrže izvjestiti nadležni organ rada putem telefona, e-maila ili fax-a. Sugerišemo svim subjektima nadzora da nakon usmenog obavještavanja, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove dostave i pisani podnesak o povredi na radu.

Članom 91. stav 1. i 2. Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona (prečišćeni tekst), („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj:10/12), takođe je propisano da „Subjekt nazdzora obavještava kantonalnog inspektora rada o nesrećama na radu i o slučajevima profesionalne bolesti na način kako je to propisano kantonalnim zakonom ili drugim propisima, odnosno da subjekt nadzora hitno obavještava nadležnog kantonalnog inspektora i nadležnu policijsku upravu o slučajevima nastanka opasnosti po život i zdravlje građana i materijalnih dobara.

Ukoliko inspektor rada za oblast zaštite na radu, prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nadzora nije postupio u skladu sa gore navedenim članovima Zakona, isti će biti sankcionisan novčanom kaznom, putem prekršajnog naloga, imajući u vidu odredbu člana 192. Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, kojim je propisana novčana kazna u iznosu od 4.000,00 do 15.000,00 hiljada KM, za pravno lice od 1.000,00 do 2.000,00 KM, odnosno za odgovorno fizičko lice novčana kazna u iznosu od 1.000,00 do 1.500,00 KM.

(TI) / Foto: Ilsutracija

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.