srijeda, 08 Juli 2020 06:55

Vlada TK donijela Uredbu o novčanoj naknadi za demobiisane branioce

0707 vlada juli

Vlada TK je na jučerašnjojsjednici donijela Uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi.

Ovom uredbom regulišu se uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilisanog branioca koji je ostvario prava na području Tuzlanskog kantona, kao i demobilisanog branioca povratnika u Republiku Srpsku.

Podsjećamo novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada koju Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona odobrava i isplaćuje demobilisanim braniocima u svrhu poboljšanja njihovog materijalnog položaja, odnosno socijalno-ekonomske situacije u kojoj se nalaze. Uslovi koje branioci kumulativno moraju da ispune za ostvarivanje ovog prava su da demobilisani branilac ostvaruje prava na području Kantona, da je mlađi od 57 godina, da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995.godine, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne JU Službe za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava i da ostvaruje mjesečne prihode po članu domaćinstva u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine.

Također, Vlada je donijela Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini.

Programom se vrši raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, za prava utvrđena kantonalnim Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji i Zakonom o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona kao i federalnim zakonima o pravima branilaca i članova njihovih porodica, posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih i pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kao i za ostala izdvajanja za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini.

Program tretira realizaciju dopunskih prava utvrđenih Federalnim i Kantonalnim zakonima, realizaciju ostalih izdvajanja za korisnike boračko-invalidske zaštite i kriterije za raspodjelu sredstava za ostala izdvajanja korisnicima boračko invalidske zaštite.

Programom je utvrđena raspodjela sredstava za nova dopunska prva utvrđena Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji i to prije svega za beneficije pri upisu za upis kod redovnog školovanja, odnosno redovnog studiranja na prvom ciklusu visokog obrazovanja u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli, u visini do 50% kod plaćanja naknada za upis u novu studijsku/akademsku godinu,dodjele finansijskih sredstava borcima i članovima njihovih porodica u troškovima plaćanja priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i/ili monofazni priključak dužine kabla do 50 metara na elektrodistributivnu mrežu i novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanim braniocimau u svrhu poboljšanja njegovog materijalnog položaja, odnosno socijalno-ekonomske situacije u kojoj se nalazi.

(Tuzlainfo.ba)


farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu