Rudnici jedini dužnici: TK povećao prihode od koncesija

by nedim
| 10:25
  •  
  •  
  •  
  •  

Zaključno sa 31.12.2019. godine Ministarstvo privrede imalo je 25 zaključenih ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina za koje je nadležna Vlada Tuzlanskog kantona.

Kako je navedeno u Informaciji Ministarstva privrede o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva za 2019. godinu, u periodu od 01.07.2002. godine, kada su zaključeni prvi ugovori o koncesijama, pa do 31.12.2019. godine ukupno je fakturisano 56.815.856,32 KM za eksploatisane količine predmeta koncesije.

Za isti period po osnovu koncesione naknade naplaćeno je 44.125.881,90 KM što predstavlja 77,66% od ukupno fakturisanih koncesionih naknada. Prema Zakonu o koncesijama 80% ovih sredstava pripada općinama/gradovima, a 20% Kantonu.

U 2019. godini po osnovu koncesione naknade fakturisano je 4.697.876,38 KM, što je za cca 2% manje u odnosu na 2018. godinu. U 2019. godini, po osnovu koncesione naknade od koncesionara iz nadležnosti Ministarstva privrede, naplaćeno je 5.071.971,91 KM što je za 1.968.503,76 KM ili 37 % više u odnosu na 2018. godini, kada je naplaćeno 3.103.468,15 KM.

Jedan od osnovnog razloga povećanja stepen naplate u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu je taj što su Rudnici uglja „Kreka“ u 2019. godini po osnovu koncesione naknade iz ranijeg perioda uplatili 1.840.368,00 KM dok su u 2018. godini uplatili samo 573.500,00 KM. Osim Rudnika „Kreka“ u 2019. godini značajno povećanje naplate koncesione naknade zabilježeno je i kod Rudnika „Đurđevik“ koji je u 2019. godini uplatio 633.347,54 KM dok je u 2018. godini uplatio iznos od 3.500,00 KM.

Dugovanja koncesionara sa 31.12.2019. godine iznose 12.689.974,42 KM. Kao i ranijih godina najveći dio dugovanja odnosi se na Rudnike „Kreka“ koji duguju 11.221.036,55 KM, što predstavlja cca 87 % od ukupnog duga.

Rudnici „Kreka“ su uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona iz decembra 2019. godine, u januaru 2020. godine zaključili Aneska VI Ugovora o koncesiji, kojim je osnovni Ugovor produžen do 31.12.2019. godine, čime su se stekli uslovi za fakturisanje koncesione naknade za 2019. godinu. Treba naglasiti da je najveći dio duga Rudnika „Kreka“ obuhvaćen reprogramiran i ako se nastavi sa dinamikom plaćanja iz 2019. godine realno je očekivat da se naplati ovo dugovanje. Isti slučaj je i sa Rudnikom „Đurđevik“ koji plaća dugovanje po potpisanim reprogramima.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.