DSO Promus

četvrtak, 12 Septembar 2019 16:41

TK: Javni poziv za odabir korisnika sredstava za ˝Podršku mladima˝ u 2019. godini

3008 mladi

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj: 02/1-14-14322-1/19 od 20.08.2019. godine i broj: 02/1-14-14322-2/19 od 10.09.2019. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2019. godini

I
PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, u iznosu od 115.000,00 KM (slovima: jednastotinapetnaesthiljada i 00/100 KM), koji se odnosi na sufinansiranje programa:

1. subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih do 100.000,00 KM
2. finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja do 15.000,00 KM

PRILOZI I DOKUMENTI

Tekst javnog poziva  

(Tuzlainfo.ba)


futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu