Vlada TK “prevenira siromaštvo”: Iz budžeta planirano 237 hiljada KM za socijalno ugrožene osobe

by Tuzla Info
| 19:00

Vlada je danas dala saglasnost na Program Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu.

Za ove namjene budžetom je planirano ukupno 237.000,00 KM. Od ovog iznosa 55.000,00 KM je planirano za prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva, 50.000,00 KM za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja, a za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom predviđeno je 38.000,00 KM.

Za podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnost, kao što su poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama, trebaju podršku putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice planirano je 40.000,00. Osim svega navedenog 54.000,00 KM planirane su za program poboljšanja kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške. Za realizaciju ovih projekata pravo za apliciranje imat će organizacije i udruženja koji će u obrascu projektnog prijedloga za odobravanje sredstava odrediti cilj na koji apliciraju sa svojim projektom.

Osim navedenog, Vlada je danas dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2022. godinu. Za ovu namjenu ove godine je planirano 20.000 KM, čime će se podržati realizacija projekata organizacija i udruženja koji doprinose prevenciji bolesti ovisnosti o drogama i realizaciji ciljeva Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2020-2023. godine.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.