Grad Tuzla prodaje zemljište: Traži se najpovoljniji investitor za izgradnju objekta od 20 spratova

by admin2
| 11:51

Grad Tuzla raspisao je javni oglas o licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno- poslovnog  objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli.

Prema urbanističko tehničkim uslovima za izgradnju, utvrđenim Rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, stambeno-poslovni objekat će biti sa podzemnim garažama i sadržajima vanjskog uređenja.

Objekat je elipsastog tlocrtnog oblika, čije osovine iznose cca a=33,00 m i b=23,80 m, a položaj objekta – centar elipse je definisan tačkom sa koordinatama datim u državnom koordinatnom sistemu. Objekat je povećan na nivou podrumske etaže, formiranjem parking/garažnog prostora u dimenzijama cca 72,00 X 28,00 m, koji se nalazi sa južne strane nadzemnog (elipsastog) dijela objekta. Tlocrtno oblik i položaj objekta je određen detaljnom urbanističkom dokumentacijom “Izmjena Regulacionog plana prostorne cjeline “Stupine” u Tuzli”, a prikazan je na grafičkom prilogu – Situacija u MJ 1:1000. Tačne dimenzije, tlocrtni oblik objekta i regulacioni podaci horizontalnog gabarita objekta odredit će se u postupku izdavanja dopune rješenja o načelnoj urbanističkoj saglasnosti.

Posebni uslovi koji se zahtjevaju u tenderu su premještanje svih instalacija sa parcele što pada na teret budućeg investitora, a za izmiještanje istih tražit će se posebna urbanistička saglasnost.

Početna cijena nekretnine iz tačke 1. ovog Oglasa iznosi: 1.168.700,00 KM

U početnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta, ni ostale propisane naknade.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača ja najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.

Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Gradske uprave Tuzla (prizemlje), 29.11.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati.

 (TI/Akta.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.