tuzla info 1200x100

farah baner

četvrtak, 11 Januar 2018 13:00

Mjerenja zagađenja u Tuzli govore dovoljno: Iz CEE-a traže hitno odsumporavanje na blokovima TE Tuzla

0501 zrak

U povodu press konferencije, koju je jučer u Termelektrani Tuzla održao direktor TE, na kojoj su predstavljeni rezultati u pogledu zaštite zraka, vode i tla, saopštenjem za javnost oglasio se Centar za ekologiju i energiju, čije saopštenje u nastavku prenosimo u cijelosti. 

Veoma je pohvalno da je direktor Termoelektrane – TE Tuzla upoznao javnost sa negativnim uticajem TE na okoliš i zdravlje ljudi i da je iznio njihove planove za nove investicije. Pohvalno je da je menadžment TE Tuzla uvijek otvoren za komunikaciju. 

Mi znamo da ima i drugih velikih i malih zagađivača zraka, da TE plaća dosta sredstva zbog ekološkog tereta i da se ta sredstva ne troše direktno u ekološke projekte i u tom smjeru djelujemo. 

Međutim, TE Tuzla godišnje spali oko 3,8 milona tona uglja i emitira skoro 50.000 tona SO2 u atmosferu i to je nedopustivo i nema para kojima se štete izazvane tim zagađenje mogu platiti. Mi od direktora TE Tuzla i Elektroprivrede tražimo da nam kažu kada će početi radovi na odsumporavanju blokova 5 i 6. 

Izjava da NVO koče projekat odsumpravanja nije opravdanje. NVO su ustanovile da postoji prijetnja da bi TE ovim ekološkim projektom, ako ne bude imala ozbiljan pristup, mogla nanijeti štete okolišu i zdravlju ljudi te o tome, u planiranom roku, upoznale nadležno Ministarstvo. Međutim, ako su primjedbe neosnovane Ministarstvo je obavezno da ih odbaci i da Elektroprivredi i TE izda okolišnu dozvolu za gradnju. Ali to nije uradilo! Navjerovatnije su primjedbe bile osnovane. Napominjemo, da se i kod ekoloških projekata mora imati ozbiljan pristup. 

Zašto se štetni uticaj TE mora zaustaviti? 

Posmatrajući rezultate mjerenja ambijentalnog zagađenja zraka od 2003. do 2016. na mjernim stanicama - MS u Tuzli jasno je vidljivo da kontinuirano dolazi do prekoračenja, satnih, dnevnih i godišnjih graničnih vrijednosti – GV.

1101 1

Na grafikonu su prikazani rezultati mjerenja SO2 na MS BKCza 5 godina od 2010-2014. Očigledno je prisutno kontinuirano prekoračenje godišnje GV. 

1101 2

Kada posmatramo samo rezulate mjerenja SO2 na MS BKC Tuzla u 2016. vidimo da se radi o visokim koncentracijama i prekoračenju godišnje GV koja iznosi 50 μg/m3. 

1101 3

Pregled broja prekoračenja satnih GV od 350 μg/m3 za SO2 na MS BKC Tuzla za2012, 2013, 2014, 2015, 2016. i do 1.10.2017. godine pokazuje da se radi o velikom broju prekoračenja. Npr. U 2016. je bilo 704 satna prekoračenja, a smjelo bi ih biti maksimalno 24 u toku jedne godine. 

Grad Tuzla ima problema sa zagađenjem zraka i u ljetnom periodu. Pogledajmo broj satnih prekoračenja GV na svim mjernim stanicama u periodu od 1. maja do 1. oktobra 2016. godine. Npr. na MS BKC je u ljetnom periodu, kada nema individualnih ložišta, zabilježeno 118 satnih prekoračenja. Napominjemo da tada vremenski uslovi nisu nepovoljni i da se uglavnom emitovane zagađujuće materije bez velikih problema šire po okruženju.

1101 4

Da je problem zagađenja zraka prisutan zaključujemo i po broju pekoračenja dnevnih graničnih vrijendosti za SO2. Samo na MS BKC u 2016. je 93 dana bila prekoračena dnevna GV od 125 μg/m3, a smjela bi biti prekoračena maksimalno 3 puta tokom godine. Tri dana, a mi imali 93, zar to nije alarmantno? 

Da li je zagađen zrak štetan po zdravlje građana? 

Mnoga istraživanja zdravstvenih eksperata upozoravaju da usljed kratkoročnog i dugoročnog izlaganja građana povećanim koncentracijama zagađujućih materija nastaju ozbiljne štetepo zdravlje građana. Zagađeni zrak može biti uzrok nastanku karcinoma i velikog broja drugih oboljenja. Jedno od istraživanja je pokazalo da su zdravstvene štete koje TE Tuzla nanese građanima u okruženju u jednoj godini iznosi oko 100 milona EUR. Više detalja u dokumentima: 
http://env-health.org/IMG/pdf/technical_report_balkans_coal_sr_lr.pdf 
http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2017/06/Uticaj-termoelektrana-na-zdravlja-stanovnistva.pdf 

Posebno su ugrožene skupine: djeca, trudnice, hronični bolesnici i starije osobe. Zagađenej zraka ima i štetan uticaj na građevine, kulturno historijske spomenike, saobraćajnice i prevozna sredstva, životinjski i biljni svijet. 

Na kraju se samo pitamo, da li je puno što građani Tuzle traže hitno odsumporavanje blokova 5 i 6 nakon što preko 50 godina snose štetne posljedice. 
Da li je puno što očekujemo da nas Grad, Kanton i Federacija podrže i budu uz nas? 

O problemu zagađenja zraka čvrstim česticama ćemo drugom prilikom. 

*Svi podaci koji su korišteni u saopćenju su preuzeti sa web stranice: 
www.vladatk.kim.ba/izvjestaji-o-kvalitetu-zraka 

Mr.sc Džemila Agić, Centar za ekologiju i energiju 
Tuzla, 11.1.2018. 

(Tuzlainfo.ba)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu