ODRŽANA 28. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 10:46

Vlada Tuzlanskog kantona danas je održala 28. redovnu sjednicu. Sjednica je prekinuta nakon razmatranja 27. tačke dnevnog reda, a bit će nastavljena tokom sutrašnjeg dana.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Naime, na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, Vladi Kantona i Ministarstvu, je upućena poslanička inicijativa kojom je predložen drugi način nabavke ortotsko – protetskih pomagala za potrebe ratnih vojnih invalida, odnosno da resorno ministarstvo odredi samo maksimalnu cijenu ortopedskih pomagala, a da korisnici imaju pravo izbora. Ova inicijativa je podržana i od Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Uz predloženu izmjenu Zakona, izvršene su i određene izmjene na način da su cilju efikasnijeg ostvarivanja već postojeća dopunska prava dodatno precizirana. 
Prijedlog Zakona je urađen u skladu sa reformskim opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona u oblasti socijalne politike i zaštite pripadnika boračke populacije, uz prilagođavanje realnim materijalnim mogućnostima, rukovodeći se pri tome načelima pravičnosti i racionalnosti kojima se osigurava socijalno-ekonomska zaštita svima, a prvenstveno najugroženijim kategorijama boraca i članova njihovih porodica.
Obzirom da se ne radi o složenim promjenama i iz razloga što je predloženi tekst usaglašen sa kantonalnim boračkim savezima, prije svega sa Savezom ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona, je nakon današnjeg utvrđivanja, prijedlog Zakona uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na donošenje po skraćenoj proceduri.

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O PROBLEMIMA VODOSNABDIJEVANJA I DODATNIH TROŠKOVA ZBOG SUŠE U 2011. GODINI, NA PODRUČJU OPĆINA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o problemima vodosnabdijevanja i dodatnih troškova zbog suše u 2011. godini, na području općina Tuzlanskog kantona. 
Naime, nepovoljna hidrološka situacija koja je zahvatila region i odsustvo padavina tokom ljetnih i jesenjih mjeseci, prouzrokovali su mnoge probleme u vodosnabdijevanju stanovništva i privrednih subjekata Tuzlanskog kantona. Dugotrajni period izrazito visokih temperatura zraka (preko 35 ºC), izazvao je sušu a samim tim i smanjenje izdašnosti izvorišta, što je kod većine vodoopskrbnih sistema dovelo do opadanja pritiska ili do potpunog prestanka distribucije pitke vode. Ovakvo stanje za posljedicu je imalo angažovanje alternativnog načina dostave vode stanovništvu autocisternama. Ove aktivnosti za posljedicu

su imale porast troškova, odnosno dodatnu, indirektnu, šteta od suše u iznosu od oko 250.000,00 KM, navodi se u Informaciji. U svim općinama Kantona, izuzev općina Lukavac i Sapna, evidentiran je problem nedostatka pitke vode i povećanih troškova dostave i distribucije vode cisternama, do onih dijelova lokalne zajednice na kojima su posljedice suše najizraženije. Prijevoz vode u autocisternama vršen je u općinama: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice, a troškovi dostave vode u onim općinama koje su dostavile podatke iznose 222.338,45 KM, dok općine Čelić, Kladanj i Živinice nisu dostavile visinu navedenih troškova, kao ni lokacije i broj cisterni koje bile uključene u ovu aktivnost. Najteža situacija evidentirana je na području općina Tuzla i Srebrenik, gdje troškovi prevoza iznose više desetina hiljada KM i gdje svakodnevno više pravnih lica vrše dostavu vode. Obzirom da sušni period još uvijek traje i da se u svim spomenutim općinama intenzivno vrši dostava vode cisternama, troškovi prijevoza nisu konačni navodi se u Informaciji.

PREDUZETE NEOPHODNE MJERE DA SE NAJVAŽNIJI POSLOVI, U VEZI SA ZIMSKIM ODRŽAVANJEM PUTEVA, OBAVE ŠTO EFIKASNIJE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području TK, u sezoni 2011/2012. godina. Kako se navodi u Informaciji pripremljenost i način organiziranja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti su, od općine do općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. Izvršena je priprema svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava u mjesnim zajednicama, kao i svih drugih subjekata u općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva. Također, Direkcija cesta Tuzla i Direkcija cesta Federacije BiH pravovremeno su završile potpisivanje ugovora sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju 20 regionalnih i 9 magistralnih puteva na području Kantona. Procjene su da ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalanog intenziteta snježnih padavina, na području Tuzlanskog kantona neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima. U slučaju izuzetno obilnih sniježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se, u skladu sa zakonskom procedurom, proglasiti stanje prirodne nesreće uslijed snježnih padavina. U takvoj situaciji Općinski štabovi civilne zaštite će u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, mobilisati sve raspoložive ljudske i materijalne snage, te ih angažovati na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana, navodi se u Informaciji.

ZAJEDNIČKIM NABAVKAMA DO DODATNIH UŠTEDA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju Ureda za zajedničke poslove u vezi sa radom zajedničke komisije za javne nabavke. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju postupka zajedničkih nabavki za 2011. godinu. Ovim izmjenama i dopunama predviđeno je da se procedure zajedničkih javnih nabavki osim za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave i dva korisnika koja su u nadležnosti ovog ministrstva, prošire i na Kantonalni sud u Tuzli, pet Općinskih sudova na području Tuzlanskog kantona i Kantonalno tužilaštv Tuzlanskog kantona. Uvidom u Ugovore o javnim nabavkama za 2011. godinu, kod ovih korisnika, konstatovane su velike razlike u cijenama istih materijala koji se nabavljaju kod istih dobavljača. Na osnovu urađene analize došlo se do zaključka da bi se provođenjem

postupka zajedničkih javnih nabavki i za navedene korisnike, ostvarile znatne uštede u Budžetu i obezbijedili povoljniji uslovi za rad ovih institucija.

NOVI USLOVI, KRITERIJI I POSTUPCI ZA DODJELU STIPENDIJA BRANITELJIMA I ČLANOVIMA NJIHOVE OBITELJI, KAO I STIPENDIJA IZUZETNO USPJEŠNIM STUDENTIMA I UČENICIMA IZ REDA BRANITELJSKE POPULACIJE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove obitelji i Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske populacije.
Ovim odlukama su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu stipendija studentima i učenicima i izuzetno uspješnim studentima i učenicima koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove obitelji sa područja Tuzlanskog kantona, izvori sredstava, korisnici, uslovi i kriteriji za dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija, organi koji odlučuju, način korištenja sredstava, kao i druga pitanja iz navedene oblasti. 
Provođenjem do sada važećih odluka uočeni su određeni nedostaci koje je trebalo otkloniti, a obzirom, da je predviđen i novi model stipendiranja, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona se opredjelilo za izradu sasvim nove tekstove odluka. Tekstovisu rađeni po uzoru na važeće akte koji uređuju ovo pitanje, prilagođeni populaciji koju odluke tretiraju i usaglašeni sa kantonalnim savezima boračke populacije.

PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU POVRATNICI U REPUBLIKU SRPSKU MOĆI ĆE OSTVARITI U DOMOVIMA ZDRAVLJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

S ciljem poboljšanja primarne zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU Dom zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom utvrđuje se pravo povratnicima na korištenje primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i to u JZU Dom zdravlja Čelić, JZU Dom zdravlja Doboj Istok, JZU Dom zdravlja Kalesija, JZU Dom zdravlja Kladanj, JZU Dom zdravlja Sapna i JZU Dom zdravlja Teočak. Uslovi za ostvarivanje prava saglasno ovoj Odluci su dokaz da je povratnik imao status raseljenog lica u skladu sa Zakonom o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, odnosno Zakonom o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini, te da posjeduje CIPS-ovu ličnu kartu izdatu u općini u Republici Srpskoj. Sredstva za provođenje ove Odluke u iznosu do 600.000,00 KM obezbjedit će se iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

100.000,00 KM ZA MEDIJE SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Program raspodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice Mediji za 2011. godinu. Vlada Kantona za podršku medijima iz Budžeta za 2011. godinu izdvojila je sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Donoseći kriterije, Vlada je ocijenila da postoji prostor za podršku medijima i njihovom nastojanju za objektivnijem i redovnijem informisanju javnosti o aktivnostima organa zakonodavne i izvršne vlasti Kantona. Imajući u vidu težak materijalni položaj svih medija javnog informisanja, očekuje se da će ova podrška bar u izvjesnoj mjeri osigurati

ostvarivanje ovog cilja. Od ukupnog iznosa 60.000,00 KM dodijeljeno je za medije u privatnom sektoru, 25.000,00 KM za medije u javnom sektoru i 15.000,00 KM za neprofitne organizacije koje obavljaju i poslove javnog informisanja.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o istupanju Društva za razvoj Tuzla d.o.o. iz Instituta za zavarivanje d.o.o. Tuzla i prenosu udjela na Tuzlanski kanton. Istovremeno ovom Odlukom “Društvo za razvoj” d.o.o. se gasi i nakon njene pravosnažnosti pokrenut će se odgovarajući postupak likvidacije ovog društva. Također, Vlada je donijela i Odluku kojom o prenosu upravljačkih prava, kao dio svojih vlasničkih prava u “Institutu za zavarivanje” d.o.o. na Regionalnu razvoju agenciju “NERDA”.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Elaborat o društvenoj opravdanosti transformacije Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) u Javnu ustanovu od kantonalnog značaja. Elaborat će se nakon današnjeg usvanjanja uputiti Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Metodologiju za izradu kontrolnog okruženja. Obzirom da je potrbno unapređenje uspostavljenog sistema internih kontrola, cilj metodologije je otklanjanje konstatovanih propusta u finansijskim izvještajima Budžeta Kantona za 2010. godinu. U okviru praćenja realizacije Programa mjera za 2010. godinu, analize primjene prijedloga kontrolnog okruženja kod ministarstava u periodu februar – novembar 2011. godine i kontinuiranih aktivnosti na unapređenju uspostavljenog sistema internih kontrola, Ured za internu reviziju sačinio je Metodologiju izrade kontrolnog okruženja za jačanje sistema internih kontrola sa dijagramima vertikalnog i horizontalnog toka aktivnosti sa posebnim osvrtom na potrebne kontrole.
Vlada je zadužila sva ministarstva, uprave, urede i službe Tuzlanskog kantona da u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa Metodologijom, u saradnji sa Uredom za internu reviziju donesu akte kontrolnog okruženja sa dijagramom horizontalnog i vertikalnog toka poslovnih procesa svog rada i rada budžetskih korisnika za koja su resorno nadležni.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izviješće Tima formiranog Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona u vezi sa stanjem u “Konjuh” d.d. Živinice, čime se završavaju aktivnosti ovog tima. Zaključkom je također predloženo privrednom društvu Konjuh da sačini realan i cjelovit program na osnovu kojeg će ponovno aplicirati na kreditna sredstva kod razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o određivanju Ministarstva razvoja i poduzetništva kao nadležnog za organizaciju i implementaciju projekata od značaja za Tuzlanski kanton. Ovom odlukom Ministarstvo je određeno da u saradnji sa resornim ministarstvom vrši implementaciju projekata od značaja za Tuzlanski kanton koje odobri Vlada kantona, kao i da upravlja domaćim i stranim sredstvima namijenjenim za realizaciju tih projekata. Naime, Uredbom o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine uređeno je osnivanje organizacionih jedinica za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u resornim federalnim ministarstvima, kantonima i općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine radi uspostave koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Prijedlog liste kandidiranih projekata i projekata u implementaciji sa područja Tuzlanskog kantona za izradu Programa javnih investicija FBiH 2012 – 2014. godina. Program javnih investicija predstavlja pregled programa i projekata koji doprinose ili treba da doprinesu realiziranju vladinih sektorskih

politika za naredni srednjoročni period 2012 – 2014. Program uključuje sve javne investicije čija je vrijednost iznad 300.000,00 KM koje pokrivaju sva ulaganja u razvoj državne infrastrukture,usluga i institucija. Izrada Programa radi se svake godine na period od tri godine i treba da posluži i kao sredstvo za bolji pristup u iznalaženju drugih izvora finansiranja, s obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za finansiranje višegodišnjih razvojnih projekata. 
Ipak, kao što je to bio slučaj i ranije, prilikom pripreme ovog dokumenta javili su se problemi tipa da se na upućeni dopis za dostavu podataka uopšte ne odgovara, dostavljeni podaci u nekim slučajevima su kontradiktorni ili nepotpuni, te da se kandidiranje novih projekata vrši na način da se popune samo osnovni podaci o projektu bez ikakvog plana realizacije i finansiranja i sl. Sve ovo navodi na zaključak da kod pojedinih učesnika vezanim za ovu problematiku još nije shvaćen cilj i značaj Programa javnih investicija te je potrebno organizovati dodatnu edukaciju svih učesnika u lancu izrade Programa javnih investicija kao i praćenja njegove realizacije, navodi se u obrazloženju Prijedloga.
Također danas je prihvaćena i Lista sa ocijenjenim kandidiranim projektima, te Prijedlog za uspostavljanje procedura izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona sa kriterijima za vrednovanje kandidiranih projekata.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije za korištenje prirodne izvorske vode “Muška voda” privrednom društvu “Muška voda” d.o.o. Kladanj. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 30 godina,iznosi 302.000,00 KM, a tekuća koncesiona naknada iznosi 0,0065 KM/l flaširane vode. Kao koncesor određeno je Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede TK, koje će, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, zaključiti ugovor sa koncesionarom.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora za korišćenje pitke vode radi njenog flaširanja i distribuiranja na tržištu. Koncesija je dodijeljena d.o.o. za proizvodnju mineralne vode, bezalkoholnih pića i trgovinu “Majevički studenac” iz Donje Obodnice, općina Tuzla. Kao koncesor Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 16.000,00 KM sa budžetske pozicije Tekuća rezerva na ime zamjene prozora u podrumskim prostorijama i ugradnju mehaničke zaštite na prozorima.
Vlada Kantona dala je danas saglasnost na tekst Sporazuma o zajendičkom sufinansiranju sanacije zgrade Općinskog suda u Banovićima. Pema tekstu Sporazuma ukupna vrijednost potrebnih radova neće preći iznos od 70.000,00 KM, a troškovi sanacije bit će raspodjeljeni u omjeru 50:50. Obzirom na potrebu što ranijeg otvaranja općinskih sudova Vlada je dala i saglasnosti na tekstove sporazuma o postupcima nabavke informatičke opreme i namještaja za buduće sudove u Lukavcu i Banovićima.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o prenosu 8.918.234,00 KM, sa escrow podračuna na transakcijski račun Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, kao dugoročni namjenski depozit Vlade Tuzlanskog Kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je također donijela i Odluku o prenosu 649.970,00 KM sa escrow računa Tuzlanskog kantona Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine. Pomenuti iznos je 20% druge rate koju su uplatili kupci d.o.o. Rudnika krečnjaka “Vijenac”, a na koji nije obračunata i uplaćena zakonom utvrđena obaveza uplate Fondu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije. Ovom Odlukom Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine je zadužena da pomenuta sredstva uplati na račun Fonda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije, Mostar, radi sanacije i osiguranje osnovnog kapitala tog Fonda.
Odlukom je također utvrđeno da se sredstva od povrata rata kredita, odobrenih iz sredstava dobijenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije, koja se uplaćuju na escrow

podračun Budžeta Tuzlanskog kantona, jednom mjesečno prenose na račun Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 17.200,00 KM Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, sa budžetske pozicije “Nauka”.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o participaciji troškova studija na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike Tuzlanskog kantona. Shodno Odluci visina dnevnica za službena putovanja u zemlji će od početka 2012. godine umjesto dosadašnjih 48, iznositi 25 KM. Također, Vlada je zaključkom zatražila od rukovodnih organa javnih ustanova i javnih preduzeća, kao i drugih kantonalnih institucija da visinu svojih dnevnica za službena putovanja u Bosni i Hercegovini usklade sa iznosom definiranim ovom odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o formiranju centralnih popisnih komisija Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona koje će za korisnike iz nadležnosti ovih ministarstava sačiniti zbirne izvještaje o izvršenim popisima sredstava i obaveza po izvorima sredstava sa stanjem na dan 31.12.2011. godine. Izvještaje o izvršenim popisima, komisije će dostaviti Glavnoj centralnoj popisnoj komisiji na nivou Vlade Tuzlanskog kantona do 03.02.2012. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas o utvrđivanju teksta i raspisivanju Javnog oglasa, radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Aneksa III Ugovora o koncesiji između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i Rudnici mrkog uglja “Banovići d.d. Banovići, i Aneksa I Ugovora o koncesiji između Ministarstva i Rudnika soli “Tušanj” d.d. Tuzla. Ovim aneksima rok važenja ugovora se produžava do 31.12.2012. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na prijedlog Odluke o visini naknade za troškove akademskog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli. Prema Odluci visina iznosa za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli iznosi 30% prosješne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Odjeljenje za informisanje

 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.