ODRŽAN NASTAVAK 27. REDOVNE SJEDNICE VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 10:47

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Razlog za donošenje ovog zakona je usklađivanje odredbi Zakona sa koncepcijom rada i Nastavnim programom osnovnih devetogodišnjih škola, usklađivanje sa Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu, kao i potreba popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona. Između ostalog, utvrđenim Prijedlogom dopunjavaju se opšti ciljevi obrazovanja, što je bilo propušteno dosadašnjim propisom, a mijenjanjem definicije pojma “Inkluzija” u ovaj pojam se uključuju i nadareni i talentirani učenici u smislu sveobuhvatnog uključivanja u odgojno-obrazovni sistem, svakodnevni život i društvenu stvarnost. Radi lakšeg snalaženja i preglednosti, izmjenama i dopunama predviđena je obavezna procedura javnog konkursa, odnosno oglasa prilikom popune upražnjenih radnih mjesta za sve zaposlenike. S tim u vezi konkursi i oglasi bi morali biti objavljeni u dnevnim novinama i dostavljeni Službi za zapošljavanje TK radi isticanja na oglasnoj ploči. Na ovaj način se nastoji osigurati transparentnost i dostupnost objavljenih konkursa/oglasa svim zainteresovanim osobama. Također se predviđa da će raspisivanje i objavu konkursa/oglasa provesti Ministarstvo. Ovakvo rješenje ima svoju opravdanost jer obezbjeđuje ekonomičnost i kontrolu utroška budžetskih sredstava, te transparentnost i dostupnost objavljenih konkursa/oglasa, jer će se unaprijed znati u kojem dnevnom listu će biti objavljivani.
Utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna Zakona bit će upućen na donošenje Skupštini Tuzlanskog kantona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I ODGOJU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je dans prijedlog Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Ovim zakonom utvrđuje se organizacija srednjeg stručnog obrazovanja i obuke i stvaraju zakonski uvjeti da se na nivou Kantona, reforma srednjeg stručnog obrazovanja i obuke provede na istim principima i jedinstvenim standardima koje postavljaju Okvirni zakoni usvojeni na nivou Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu principe utvrđene u Okvirnom zakonu i obavezu usklađivanja kantonalnog zakona sa okvirnim zakonima, zatim novine predviđene zakonom, usklađivanje Zakona o srednjem obrazovanju sa Zakonom o radu, u dijelu koji se odnosi na status zaposlenika, pripravnika i volontera, donošenje nomotehničkih pravila i intervencije u značajnom broju članova Zakona ukazale su na potrebu donošenja novog zakona o srednjem odgoju i obrazovanju i stavljanje van snage postojećeg zakona.
Usklađivanje Zakona posebno se odnosi na implementaciju dokumenata (konvencija i sporazuma) o pravima djeteta, omogućavanje jednakog pristupa srednjem obrazovanju svoj djeci, obrazovanje djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, uvažavanje potreba tržišta rada u postupku provođenja upisne politike, obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina, horizontalnu i vertikalnu prohodnost učenika (prelazak iz jednog obrazovnog programa u drugi), primjenu zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa, značajnije učešće roditelja i lokalne zajednice u radu škole kroz osnivanje i rad vijeća roditelja, jačanje autonomije škole, povezivanje škole sa lokalnom zajednicom i slično.
Utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna Zakona bit će upućen na donošenje Skupštini Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas odluke o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 01.01. do 31.03.2012. godine i privremenom finansiranju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Odlukom koja se odnosi na zdravstveno osiguranje utvrđen je iznos privremenog finansiranja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 01.01. do 31.03.2012. godine. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u toku privremenog finansiranja predviđeni su u iznosu 46.572.818,00 KM. Kako Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, zbog pojedinih elemenata koji su nepoznati, a potrebni kao parametri za utvrđivanje Plana, neće biti donesen do 31.12.2011. godine, stvorene su pretpostavke za donošenje ove Odluke.
Privremeno finansiranje JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01. januar – 31. mart 2012. godine utvrđeno je u iznosu 4.224.500,00 KM. Privremeno finansiranje će se obavljati srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu prethodne fiskalne godine, a Služba neće moći započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne odobri Finansijski plan Službe za 2012. godinu.

 

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.