ODRŽANA 27. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 10:49

UTVRĐEN REBALANS BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Izmjene i dopune urađene su na osnovu analitičkog sagledavanja ostvarenja prihoda u periodu januar – novembar 2011. godine u Bužetu Tuzlanskog kantona u odnosu na planirane veličine. Ukupni prihodi , primici i finansiranje smanjeni su za 8,7%, odnosno u ukupnom iznosu od 34.528.237,55 KM. S tim u vezi ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci Tuzlanskog kantona utvrđeni su u iznosu 362.135.916.19 KM.
Značajno je napomenuti da rebalans budžeta nije rezultat povećane potrošnje budžetskih korisnika, nego značajnog smanjenja prihoda, kao i neplaniranih obaveza koje su opteretile Budžet Tuzlanskog kantona.
Prihodi od indirektnih poreza smanjeni su za 9.020.226,00 KM, na što je djelimično uticalo i poravnanje indirektnih poreza između Federacije BiH i Republike Srpske, čija je realizacija započela polovinom mjeseca septembra.

DONESENA ODLUKA O PRIVREMENOM 
FINANSIRANJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2012. godine. Privremeno finansiranje u ovom periodu utvrđeno je u iznosu od 72.344.807,00 KM, a za to vrijeme budžetski korisnici neće moći započinjati nove ili proširene programe i aktivnosti sve dok se ne odobri Budžet Kantona za 2012. godinu. Odluka o privremenom finansiranju donesena je jer, Budžet TK za 2012. godinu neće biti donesen do kraja mjeseca decembra 2011. godine, a nepoznati su određeni podaci koji su potrebni kao parametri za utvrđivanje Budžeta. Visina sredstava odobrena današnjom odlukom je visina sredstava izvršenja tromjesečnog prosjeka za 2011. godinu. Prijedlog Odluke uputit će se Skupštini TK na razmatranje i donošenje.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I IZVRŠENIM RASHODIMA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA 
ZA PRVIH DEVET MJESECI 2011. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta Tuzlanskog kantona za period 01. januar – 30. septembar 2011. godine. U prvih devet mjeseci 2011. godine ostvaren je suficit, odnosno višak prihoda nad rashodima budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 9.437.477,76 KM. Ostvareni suficit za prvih devet mjeseci ove godine ne predstavlja stvarno stanje sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona, odnosno, navedena sredstva ne predstavljaju slobodna sredstva za dalju raspodjelu u budžetu za naredni period. Pomenuti višak prihoda nad rashodima, ostvaren u ovom periodu, nastao je kao rezultat neizvršenih rashoda i izdataka kod budžetskih korisnika, po još nerealizovanim Programima i planovima ministarstava, će služiti za pokriće tih rashoda i izdataka. Pored smanjenja prihoda od indirektnih poreza u ovom periodu najznačajnija stavka umanjenja budžetskih prihoda i primitaka predstavlja neostvarenje otplata datih pozajmljivanja sa 21,76%, od čega je najzanačajnije od Rudnika uglja “Kreka” Tuzla i JZU UKC Tuzla.
Također, vlastiti i namjenski prihodi u budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu nisu realno planirani, što se jasno vidi iz procenta ostvarenja od 52,90% u odnosu na operativni plan, a 39,68% u odnosu na usvojeni godišnji plan ove vrste prihoda, mišljenja je Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona.
Ostvareni ukupni rashodi i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona u ovom periodu iznose 220.858.286,48 KM, te su u odnosu na operativni plan manji za 18.844.509,10 KM ili 7,86%, a u odnosu na ukupne rashode i izdatke u istom periodu prošle godine manji su za 3.464.690,64 KM ili 1,54%.
Vlada je danas također usvojila i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2011. godine. U pomenutom periodu Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluke o odobravanju ukupno 193.697,40 KM na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta, što u procentima iznosi 22,79% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po Odlukama iznosi 121.972,86 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 14,35%.

OTPUŠTEN DUG UKC-u ZA KREDIT ZA PLAVU BOLNICU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o prihvatanju teksta Protokola između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2009. i 2010. godinu. Također, donesene su i odluke o prihvatanju teksta Sporazuma između ovih subjekata, kao i odluke o otpustu duga za 2009. i 2010. godinu. Ovim dokumentima Vlada Tuzlanskog kantona otpušta dug JZU Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla po osnovu dospjeća obaveza za kamate i glavnicu kredita za izglradnju Plave bolnice u iznosima 4.018.129,34 KM za 2009. i 1.752.856,23 KM za 2010. godinu.

IZMIJENJENA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA, USLOVA, 
KRITERIJA I POSTUPAKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA 
ZA PODRŠKU RAZVOJU KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenana Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu sa pozicije Podrška razvoju kantona. Naime, Ministartsvo razvoja i poduzetništva je u odnosu na ranije godine u programu raspodjele sredstava predvidjelo nove programe, koji se prvi put uvode. Obzirom da za te programe nije bilo moguće predvidjeti koliko će aplikanata biti zainteresovano, samim tim nije mogao biti određen ni tačan iznos sredstva za te programe. Uvidom u podneše prijave na javni poziv, ustanovljeno je da je dosta kvalitetnih projekata podnešeno po svim programima, kao i da se dio podnešenih projekta u potpunosti finansiraju iz fonodva Evropske unije, te su kao takvi morali biti odbijeni.
Prema izmjenama i dopunama za podršku starim i tradicionalnim obrtima (zanatima) dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu do 21.500,00 KM, za subvencije za realizaciju projekata razvoja poduzetničke infrastrukture u ukupnom iznosu do 100.000,00 KM, za subvencije za podršku Udruženjima i Asocijacijama obrtnika na Kantonu, udruženjima inovatora, a udruženjima koja se bave promocijom i razvojem poduzetništva i udruženjima tradicionalnih obrta u ukupnom iznosu do 84.750,00 KM. Za sufinansiranje troškova za uvođenje sistema kvaliteta po međunarodnim standardima i podrška inovatorima dodijelit će se sredstva u ukupnom iznosu do 234.200,00 KM, za subvencioniranje kamata po kreditima za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća i obrta u ukupnom iznosu do 166.100,00 KM, a za subvencioniranje kamata po kreditima za potporu novoosnovanim subjektima malih i srednjih preduzeća i obrta do 15.000,00 KM.
Uzimajući u obzir činjenicu da je po pojedinim programima pristiglo više kvalitetnih prijava nego što je predviđeno sredstava, a da po pojedinim projektima nije pristigao dovoljan broj prijava, Vladi Tuzlanskog kantona je predloženo da se izmjeni Odluka o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu za podršku razvoju kantona.
Značajno je napomenuti da navedenim izmjenama neće doći do promjene ukupnog iznosa sredstava za ove namjene, nego samo do preraspodjele sredstava s ciljem da se pomogne što više kvalitetnih projekta.

UMANJENA OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATE BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec novembar i decembar 2011. godine, Odluku o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec novembar i decembar 2011. godine, Odluku o dopuni Odluke o načinu obračuna plaća i druga lična primanja kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca, te Odluku o dopuni Odluke o načinu obračuna plaća članova Vlade Tuzlanskog kantona. Osnovica za obračun plaća budžetskih korisnika iznosi 382,20 KM, a iznos naknade za ishranu ostao je nepromijenjen i iznosi 7 KM po izrađenom radnom danu.
Također, za isti procenat, odnosno 2%, umanjene su i plaće kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca, te članova Vlade Tuzlanskog kantona.
U okviru Odluke Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Zaključke kojim se zadužuju se svi budžetski korisnici da u narednom periodu izvrše maksimalne uštede na svim oblicima javne potrošnje gdje je to moguće učiniti. Resorna ministarstva su zadužena da putem upravnih i nadzornih odbora i menadžmenta svih javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih institucija iz nadležnosti Tuzlanskog kantona izvrše usaglašavanje plata i naknada u tim institucijama sa odlukama Vlade o utvrđivanju platnih razreda u pojedinim oblastima i odlukama Vlade o smanjenju osnovica za obračun plata budžetskih korisnika, te da poduzmu druge mjere na ostvarivanju ušteda po svim oblicima javne potrošnje. Također, Ministarstvo finansija je zaduženo da do naredne sjednice Vlade Kantona, sačini i dostavi prijedlog Uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja i prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike Tuzlanskog kantona, kojim će se predvidjeti smanjenje visine dnevnice za službeno putovanje u zemlji za 50%.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona stavila je danas van snage Odluku o prenosu stalnih sredstava kojom je u trajno vlasništvo Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine – Služba za poslove sa strancima, prenijela putničko motorno vozilo marke Škoda Felicija. Odluka je donesena kako bi se vozilo ponovo moglo uknjižiti kao vlasništvo Ministarstva unutrašnjih poslova. Naime, navedeno vozilo je zapisnički predato Službi za poslove sa strancima, ali nikad nije proknjiženo kao vlasništvo Ministarstva sigurnosti BiH, a isto je stavljeno na raspolaganje Ministarstvu unutrašnjih poslova TK. 
Vlada Tuzlanskog kantona, također je stavila van snage i Odluku o odobravanju 65.000,00 KM Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava. Kako su odobrena sredstva trebala biti upotrijebljena za kupovinu specijalne opreme za potrebe Jedinice policije za podršku, i to:pancira i šljemova, a nakon ispitivanja tržišta se došlo se do zaključka da nije moguće provesti procedure i izvršiti nabavku navedene opreme do kraja 2011 godine, Vlada Tuzlanskog kantona je navedenu odluku stavila van snage, a sredstva odobrena Ministarstvu će biti upotrijebljena za druge namjene.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. U skladu sa izmjenama Programa Vlada je danas donijela i niz odluka kojima se dodjeljuje ukupno 40.600,00 KM za kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava. Sredstva su odobrena za nabavku računarske opreme, kancelarijskog namještaja, opreme za glavni depo Arhiva pri Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa i drugog inventara.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o odobravanju ukupno 51.476,00 KM za devet projekata iz oblasti zaštite čovjekove okolice na području općine Doboj Istok. Sredstva su odobrena za čišćenje putnog pojasa, čišćenje divljih deponija na području općine Doboj Istok, čišćenje kanala u MZ Stanić Rijeka, čišćenje kanala u MZ Lukavica Rijeka, čišćenje kanala u MZ Klokotnica, čišćenje kanala u MZ Brijesnica Mala, nabavku toplocinčanih kontejnera, izradu idejnog i glavnog projekta za uređenje Odmarališta Samarić, te izradu glavnog projekta za park i vodoskok na području MZ Brijesnica Velika.
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas reprogram preostalog dijela pozajmice Gredelju – Revom d.o.o. iz Dobošnice. Preostali dug pozajmice u iznosu od 27.553,49 KM reprogramiran je beskamatno na period od šest mjeseci počev od 01.01.2012. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u javne ustanove na području Tuzlanskog kantona. Donacije su usmjerene za unaprjeđenje uslova rada škole JU Osnovna muzička škola Tuzla, a za sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža JU MSŠ “Musa Ćazim Ćatić” Kladanj, JU MS Elektro – mašinska škola Lukavac, JU Gimnazija Lukavac, JU MS Ekonomsko – hemijska škola Lukavac.

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.