ODRŽANA 26. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 10:51

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Osim činjenice da je razmatranje Izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom predviđeno Programom rada Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona za 2011. godinu za izmjenama navedenog Zakona se ukazala objektivna potreba zbog usklađivanja pojedinih njegovih odredbi sa odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. 
Takođe, razlozi za donošenje Zakona nalaze se u činjenici da je izmijenjena osnovica za obračun prava iz oblasti socijalne zaštite, tako da je umjesto prosjeka plaće FBiH, kao osnovica uzeta prosječna plaća Tuzlanskog kantona, a sve sa ciljem pravičnije raspodjele sredstava planiranih za isplatu prava iz oblasti socijalne zaštite, odnosno kako bi se obezbijedio određen iznos sredstava za isplatu nekog od utvrđenih prava za nezaposlene majke porodilje. Izmjenama i dopunama Zakona utvrđena je i mogućnost da lica i porodice koje se vrate u prijeratna prebivališta na području Republike Srpske nastave sa ostvarivanjem već priznatih prava iz oblasti socijalne zaštite. Takođe, je bilo neophodno izmjeniti odredbu Zakona koja je određivala prioritet za isplatu dječijeg dodatka, odnosno da to pravo više ne ostvaruju samo djeca iz porodica gdje su oba roditelja nezaposlena, nego djeca koja dolaze iz porodica čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plaće, a sve zbog činjenice da se izbjegne prijavljivanje lica na evidenciju nezaposlenih samo radi ostvarivanja prava na dječiji dodatak.
Značajno za napomenuti jeste i da se izmjenama i dopunama ne uvode nova prava socijalne zaštite, niti su za njihovo provođenje potrebna dodatna sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Važan razlog za donošenje izmjena i dopuna je usaglašavanje Zakona sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o zaštiti tajnih podataka, okvirnog Zakona o visokom obrazovanju, kantonalnom Zakonu o visokom obrazovanju, Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine.
Obzirom da se ne radi o obimnoj i složenoj materiji, nakon današnjeg usvajanja, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje u skraćenom postupku.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD 
POŽARA I VATROGASTVU NA PODRUČJU TUZLANSKG KANTONA

S ciljem uređenja nadležnosti kantonalnih organa u izvršavanju poslova zaštite od požara i vatrogastvu, obaveza općine/grada i pravnih lica u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, organizacije i načina funkcioniranja zaštite od požara i vatrogastva na području Tuzlanskog kantona, te upravnog i inspekcijskog nadzor, te drugih pitanja od značaja za organizaciju i efikasnije funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva na području našeg kantona, Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH predstavlja jedinstven pravni okvir za vršenje svih poslova zaštite od požara i vatrogastvu, ali su njim su uređena samo ona pitanja koja moraju biti ista na području cijele Federacije BiH, a istovremeno je ostavljen prostor kantonima i općinama da svojim propisima reguliraju sva pitanja iz oblati zaštite od požara i vatrogastvu koja su specifična i važna za njihova područja, a koja nisu regulirana Federalnim zakonom. Kako pojedinačna nadležnost svih organa vlasti Kantona i druga pitanja iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, a koja nisu regulirana Federalnim zakonom, a spacifična su i značajna za Kanton, nisu mogla biti regulirana izmjenama i dopunama trenutno važećeg Zakona pristupilo se izradi posebnog kantonalnog zakona, jer se na ovakav način omogućava potpuno i cjelovito reguliranje svih pitanja u ovoj oblasti.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Radnu Verziju Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, a koji će biti upućena Skupštini Tuzlanskog kantona, a kako bi služila kao osnova za izradu Programa rada Skupštine za 2012. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o aktivnostima za izradu Nacrta budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa prijedlogom mjera za dalje postupanje na izradi Nacrta. Kako se navodi u Informaciji Ministarstvo finansija je obradilo sve pristigle zahtjeve budžetskih korisnika koji iznose ukupno 438.972.083,63 KM. Takođe, Ministarstvo je zaprimilo revidirane projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza za 2012. godinu za Kanton kao i općine Tuzlanskog kantona od strane Federalnog ministarstva finansija, prema kojima su prihodi od indirektnih poreza projicirani u iznosu od 230.214.892,00 KM, što je manje za 6.286.540,00 KM u odnosu na dostavljene projekcije prihoda od indirektnih poreza iz mjeseca maja, a koje su ugrađene u Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2012- 2014. godina.
Na osnovu revidiranih prihoda od strane Federalnog ministarstva finansija Ministarstvo finansija je izvršilo projekciju prihoda za 2012. godinu i ista iznosi 338.970.186,93 KM. 
Obzirom da su budžetski zahtjevi za 2012. godinu veći za cca 100.000.000,00 KM od projekcije prihoda, neophodno je da Vlada Kantona zauzme stav po ovoj Informaciji sa predloženim mjerama na daljoj proceduri izrade Nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012.godinu koje se predlažu u okvirima projiciranih prihoda, navodi se u Informaciji.
U okviru Informacije, Ministarstvo finansija je i predložilo niz mjera među kojima je i da sva ministarstva, obavezno svoje zahtjeve usklade sa projekcijom prihoda i primitaka za 2012. godinu, a u skladu sa projekcijama dostavljenim od Federalnog ministarstva finansija.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar-decembar 2011. godine. Izmjenama i dopunama iznos sredstava planiran za izdatke za inostrane kamate umanjen je sa 705.662,74 KM na 673.662,74 KM. Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava povećani su za 7.000,00 KM, a tekuća rezerva za 25.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o raspodjeli budžetskih sredstava sa pozicija “intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima” i “Sredstva za utrošak prihoda od koncesija” sa postignutim efektima, za period 11.02 do 01.11. 2011. godine. Kako se navodi u Informaciji Budžetom Tuzlanskog kantona za 2011. godinu za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima planirano je ukupno 3.500.000, 00 KM. Na bazi toga Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva uradilo je Program raspodjele sredstava sa navedene budžetske pozicije. Zbog problema u punjenju budžeta i prioriteta na rashodovnoj strani budžeta sredstva su umanjena za iznos od 1.050.000,00 KM. Prema tome kao pomoć ili intervencija za privredna društva sa većinskim državnim kapitalom raspoloživo je 2.450.000,00 KM. U informaciji su detaljno navedene sve odluke i iznosi sredstava, kao i efekti koji su proizašli nakon dodjele ovih sredstava. Ono što je interesantno jeste da sredstva nisu dodjeljivana proivrednim društvima na ime plaća uposlenika, nego kao razne vrste pomoći u realizaciji proizvodnog procesa.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Sporazuma o o poslovno-tehničkoj saradnji i partnerstvu između Vlade Tuzlanskog kantona i Udruženja za razvoj “Nerda”. U općem smislu obaveza i odgovornosti, NERDA kao nevladina i neprofitna organizacija, osnovana u cilju pružanja podrške i doprinosa ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini, svoje aktivnosti usmjeriće tako da Vladi TK pruži kvalitetan servis te osigura potrebne tehničke, tehnološke i stručne preduvjete za realizaciju i praćenje realizacije strateških razvojnih dokumenata. Također, NERDA će, između ostalog, Vladi pružati stručnu, kvalitetnu i odgovarajuću uslugu u drugim projektima komplementarnim sa lokalnim i regionalnim ekonomskim razvojem (L/RER), lobirati u interesu Vlade TK i Općina u sastavu Tuzlanskog kantona, i pronalaziti strane i domaće izvore finansiranja za potrebe i u interesu realizacije razvojnih projekata lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja. S druge strane opće obaveze i odgovornosti Vlade Kantona su da prihvati NERDA-u kao svog partnera tj. kao servisno-operativnu organizaciju za potrebe identifikacije, pripreme, izrade, realizacije, praćenja i evaluacije projekata u okviru L/RER te drugih komplementarnih projekata, te da prihvati koncept sufinansiranja dijela troškova ili ukupne troškove razvojnih projekata za korist i u interesu Vlade TK.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Unutrašnja preraspodjela je predložena u cilju obezbjeđenja nedovoljno planiranih sredstava na potrošačkim mjestu JU OŠ “Malešići” Gračanica, radi održavanja instalacija centralnog grijanja u objektu škole.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas o usmjeravanju ukupno 19 neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 1.600,00 KM Ministarstvu finansija na ime nabavke 7000 primjeraka setova obrazaca – Prijava poreza na imovinu – PR-I za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas tri odluke o otpisu potraživanja sredstava. Naime, u cilju rješavanja stambenih potreba porodica šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada Tuzlanskog kantona je 1999. godine razmatrala Program korištenja sredstava za stambene potrebe boračko – invalidske zaštite na području Tuzlanskog kantona kojim je izdvojeno 6.000.000,00 KM, za rješavanje stambenih potreba branitelja i članova njihovih porodica. 
Prema programu i Pravilniku izvršena je kupovina i izgradnja 58 stambenih jedinica, u općinama Tuzlanskog kantona. Stambeni objekti i stanovi izgrađeni i kupljeni sredstvima budžeta Kantona, po navedenom Programu, vodili su se u knjigovodstvenim evidencijama na popisnim listama Ministarstva, kao imovina Kantona, koja je data na raspolaganje ovom organu.
Stupanjem na snagu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, stekli su se uslovi da se stambeni objekti i stanovi izgrađeni i kupljeni sredstvima budžeta Kantona dodijele u vlasništvo braniteljima i članovima njihovih porodica. Sa današnjim danom okončana je dodjela stanova u vlasništvo, u općinama Kalesija, Lukavac i Doboj Istok, dok je u preostalim općinama u toku postupak uknjižavanja i etažiranja istih.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava, kao i Odluku o formiranju Glavne centralne popisne komisije.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine finansijskih sredstava po općinama namijenjenih za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata u zonama povratka. Ovom odlukom iznos sredstava namjenjenih Općini Doboj ispravljen je iznos sredstava sa 35.000,00 KM na 30.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod Tuzla nastavlja sa radom pod novim nazivom Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Također Zakonom je utvrđena i obaveza donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je danas Izjašnjenje Kantonalne uprave za privatizaciju Tuzlanskog kantona u vezi sa prigovorom na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Agencije. Vlada je nakon razmatranja donijela Odluku kojom je usvojen prijedlog Agencije, te prigovor odbijen kao neosnovan obzirom da je postupak rangiranja kandidata proveden u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i utvrđenim uslovima iz javnog oglasa.

 

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.