ODRŽANA 25. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 10:54

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O 
RASELJENIM OSOBAMA I POVRATNICIMA U TUZLANSKI 
KANTON I IZBJEGLICAMA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak predložilo je izmjenu Zakona jer je, reorganizacijom ministarstava u Vladi TK, Odjeljenje za zbrinjavanje prognanih osoba i izbjeglica, povratak i repatrijaciju iz Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak pripojeno Ministarstvu za rad i socijalnu politiku. Prijedlog Zakona uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje po skraćenom postupku.

DATA SAGLASNOST NA FINANSIJSKI PLAN
KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona. Planom je predviđeno obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za provođenje poslovnih aktivnosti Agencije u 2011. godini i raspored troškova po visini i namjeni, a u skladu sa kontnim planom koji se primjenjuje za budžetske korisnike. Prema Finansijskom planu Agencije prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 4.032.300,00 KM, pri čemu se najveći pojedinačni prihod u iznosu od 4.000.000,00 KM odnosi na drugu ratu od prodaje rudnika krečnjak “Vijenac” Lukavac, od čega će 3.249.850,00 KM biti transferirana na ESCROW račun.

117.187,00 KM OPĆINI KALESIJA 
ZA ČETIRI PROJEKTA IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK o odobravanju ukupno 117.187,00 KM Općini Kalesija za četiri projekta iz oblasti zaštite okolice. Za čišćenje putnog pojasa odobreno je 12.200,00 KM, a 14.697,00 KM za nabavku kontejnera za kruti komunalni otpad na području Općine Kalesija. Za rekonstrukciju kotlovnice Zvorničanka odobreno je 60.300,00, a za interventnu sanaciju privremene deponije Vis u Kalesiji 29.990,00 KM.

50.000,00 KM ZA SUBVENCIJE KAMATA
ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o otvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje. Kako je definirano Odlukom, subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih vršit će se iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu u ukupnom iznosu do 50.000,00 KM, a

subvencioniranje kamate će se realizirati samo po urednoj uplati glavnice rate za koju se vrši subvencija. Pod rješavanjem stambenog pitanja podrazumijeva se kupovina stana, rekonstrukcija i/ili adaptacija stambenog prostora. Sredstva će biti dodijeljena na osnovu Javnog poziva koji će biti objavljen u dnevnim novinama, RTV TK i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG ODGOJA I OBRAZOVANJA 
U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2010/2011. godini. Kako se navodi u Informaciji na području Tuzlanskog kantona radi 130 javnih ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje koje pohađa 68.899 učenika/djece. U školskoj 2010/2011. godini u cilju stvaranja boljih uveta rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Ministarstvo je radilo na pripremi i donošenju 29 zakonskih i podzakonskih akata, kao i donošenja 21 nastavnog plana i programa ili izmjena i dopuna programa.
Na području Tuzlanskog kantona u 9 općina radi 10 predškolskih ustanova sa ukupno 1.842 djece različitog uzrasta koja su uključena u odgojno-obrazovni proces, što je cca 9%. U odnosu na broj djece koja su obuhvaćena predškolskim obrazovanjem može se konstatovati da su uvjeti za rad predškolskih ustanova optimalni (prostor, oporema didaktički materijal), a u narednom periodu za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu bit će potrebno angažovati određen broj odgajatelja. U općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak nema predškolskih ustanova što predstavlja ograničavajući faktor za obuhvat većeg broja djece predškolskim obrazovanjem. 
Na području Tuzlanskog kantona trenutno radi 89 osnovnih škola, a redovno osnovno obrazovanje realizira se u 220 objekata.
U svim općinama Tuzlanskog kantona u odnosu na prošlu školsku godinu došlo do smanjenja broja učenika koji pohađaju osnovno obrazovanje, i to za 3.366 učenika. Ako se posmatraju podaci u posljednjih 12 školskih godina može se konstatovati da je zabilježen veliki trend opadanja broja učenika. Školske 2010/11. broj učenika u redovnim osnovnim školama iznosi je 45.609 što je za 22.146 učenika manje u odnosu na školsku 1998/1999. godinu. 
Smanjenjem broja učenika koji pohađaju osnovnu školu u školskoj 2010/2011. godini došlo je i do pada prosječnog broja učenika u odjeljenju, tako je na nivou Kantona u školskoj 2010/11. godini prosječan broj učenika u odjeljenju 22,69.
U školskoj 2010/11. godini 12 osnovnih redovnih škola ima prosječan broj učenika ispod 20, što je ispod minimalnog broja učenika definisanog Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje, a samo 6 škola ima prosječan broj učenika u odjeljenju iznad 26 – što je optimalan broj učenika u odjeljenju. Kako bi se uradila racionalizacija mreže osnovnih škola na području Kantona imenovana je komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja i izradu elaborata.
Za sufinansiranje prijevoza 4.523 učenika osnovnih škola, koji od kuće do najbliže škole putuju 4 kilometra i više, u Budžetu TK realizirana su sredstva cca 1.558.000,00 KM. 
Stanje školskih objekata u odnosu na prethodnu školsku godinu nije se znatno promijenilo, jer su finansijska ulaganja u 2010. i 2011. budžetskoj godini za rekonstrukcije i adaptacije u školskim objektima bila simboločna. Ipak, opremljenost škola općim nastavnim sredstvima u prethodnom periodu znatno je poboljšana, tako da trenutno zadovoljava Pedagoške standarde i normative školske opreme. 
Kada je u pitanju srednje obrazovanje, na području trinaest općina Tuzlanskog kantona radiukupno 35 srednjih škola, i to 33 kao javne ustanove i dvije srednje škole privatnog karaktera. U 33 javne srednje škole u školskoj 2010/2011. godini nastavu je pohađalo 21.654 učenika raspoređenih u 820 odjeljenja. Prosječan broj učenika u odjeljenju je 26,41 i kreće se u okviru optimalnog broja prema Pedagoškim standardima. Broj učenika u srednjim školama u školskoj 2010/2011. godini veći je za 792 učenika u odnosu na prošlu šklosku godinu, kada je srednje obrazovanje pohađalo 20.862 učenka. Od februara 2011. godine Pedagoški zavod Tuzla i Ministarstvo su proveli neophodne aktivnosti za realizaciju ekstrerne mature za učenike opće gimnazije, tako da je u školskoj 2010/2011. godini eksterna matura je organizirana za 966 maturanta. Kada je u pitanju stanje objekata, može se konstatovati da i dalje postoji potreba za ulaganjima u rekonstrukcije i adaptacije i to po prioritetima mokrih čvorova, krovova, oluka, stolarije, podova, centralnog grijanja i elektroinstalacije, navodi se u informaciji. Kako bi se osigurali povoljniji uvjeti za realizaciju nastavnog procesa, kao i ostvarili sigurniji i humaniji uvjeti rada srednjih škola uz bolje higijensko okruženje za boravak učenika realizirana su određena finansijska sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2010. i 2011. godini, kao i sredstva ostvarena aplikacijama škola na Javne pozive prvenstveno Federalnog ministarstva obrazovanja inauke i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Uložena sredstva svakako daju pozitivne rezultate i doprinose boljim uvjetima rada srednjih škola.
Tradicionalno i ove godine je u organizaciji Ministarstva i Pedagoškog zavoda održana osma manifestacija “Promocija učenika generacije osnovnih i srednjih škola”. Manifestacija je održana u Bosanskom kulturnom centru, a Ministarstvo je obezbjedilo sredstva za jednokratne stipendije za 125 učenika osnovnih i srednjih škola koji su na nivou škole proglašeni učenikom generacije.
Konkretan prijedlog mijera sa planom realizacije za osnovno i srednje obrazovanje i odgoj donijet će se nakon usvajanja Elaborata o organizacionom umrežavanju ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 200.000,00 KM privrednom društvu “Tvornica transportnih uređaja” D.D. Tuzla za nabavku repromaterijala, a kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti. Također, Vlada je dala saglasnost za odobravanje 52.021,18 KM Fabrici obuće Aida Tuzla, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, a na ime poboljšanja uslova rada. Za nabavku uglja za pogon Tuzla odobreno je 10.460,00 KM, a za za pogon Duboki Potok odobreno je 7.970,00 KM. Za nabavku kotla i izvođenje radova na kotlani za centralno grijanje u pogonu Duboki Potok odobreno je 21.591,18 KM, dok je za plaćanje dijela duga za grijanje u pogonu Lukavac odobreno 12.000,00 KM. Također, saglasnost je data i za Odluku o odobravanju ukupno 28.201,71 KM Fabrici obuće “Aida”, za realizaciju programa mjera proisteklog iz Izvještaja ekspertnog tima obrazovanog za izradu analize stanja u Fabrici obuće “Aida” Tuzla. Za plaćanje obavljena 122 sistematska pregleda radnika u JZU Dom zdravlja Tuzla odobreno je 18.300,00 KM, a za plaćanje izvršenih medicinskih vještačenja radne sposobnosti u Prvom stepenu za 93 uposlenika odobreno je 9.901,71 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Naime, zbog povećanog obima poslova, koji su rezultat provođenja odredaba Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njhovih obitelji i Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih, kao i drugih podzakonskih akata, izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, ukinuta su dva radna mjesta stručnih saradnika za upravno rješavanje, a za dva izvršioca je povećan broj stručnih savjetnika za upravni postupak. Unutrašnja organizacija Ministarstva utvrđena je na osnovu vrste, srodnosti, obima i stepena složenosti poslova i međusobnoj povezanosti poslova, a u cilju zakonitog, stručnog, racionalnog i efikasnog izvršavanja povjerenih poslova.

Vlada Tuzlansog kantona dala je danas saglasnost za prijem državnog službenika, Stručnog savjetnika za rudarsvo u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Također, data je i saglasnost za prijem jednog namještenika na radno mjesto referent za sprovođenje propisa o putnim ispravama, obzirom da je ovo radno mjesto zbog smrti uposlenika ostalo upražnjeno.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o obrazovanju Ekspertnih timova za izradu Elaborata o ekonomsko – finansijskom položaju i uspostavljanju dugoročne finansijske održivosti u Rudniku soli “Tuzla” DD Tuzla i “Tvornici transportnih uređaja” DD Tuzla. Zadatak timova je da u cilju utvrđivanja stvarnog finansijskog položaja privrednih društava iz, te donošenja i realizacije mjera koje bi dovele do uspostavljanja dugoročne finansijske održivosti u društvima, pregleda dokumentaciju koja se između ostalog odnosi na upravljanje gotovinskim tokom i obrtnim sredstvima, skrivene finansijske efekte kompenzacionih plaćanja, naplativost potraživanja, izračun rentabilnosti i finansijskih efekata ukupnih aktivnosti, te da načine detaljnu analizu svih finansijskih tokova na bazi poznatih inputa za naredne tri godine, izračun profitabilnosti poslovne aktivnosti, i dr. Nakon analize dokumentacije, Ekspertni tim je dužan sačiniti Elaborat o ekonomsko-finansijkom položaju i uspostavljanju dugoročne finansijske održivosti sa prijedlogom mjera i dinamikom realizacije predloženih mjera.
Rok izrade elaborata je 30 radnih dana od dana započinjanja sa aktivnostima, a nakon izrade elaborata, ekspertni timovi su obavezni da u roku od 30 radnih dana Vladi Kantona podnesu Izvještaj.

Vlada Kantona danas je također obrazovala i Radnu grupu za izradu prednacrta Zakona o sanaciji posljedica slijeganja zemljišta u gradu Tuzli usljed nekontrolisane eksploatacije slane vode. Zadatak Grupe je da na osnovu Elaborata o sporazumnom razrješavanju sanacije posljedica slijeganja zemljišta u gradu Tuzli usljed nekontrolisane eksploatacije slane vode na tuzlanskom ležištu soli, i Protokola o sporazumnom rješavanju nadoknade rudarskih šteta izazvanih nekontrolisanom eksploatacijom slane vode, sačini prednacrt Zakona o sanaciji posljedica slijeganja zemljišta u gradu Tuzli usljed nekontrolisane eksploatacije slane vode. Prednacrt će nakon pripreme biti dostavljen Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva TK, koje će provesti dalju proceduru.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Izradi Pravilnika pristupilo se prvenstveno zbog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona,kao i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama TK, odnosno reorganizacije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i preuzimanja poslova inspekcijskog nadzora iz oblasti obrazovanja, ali i zbog usklađivanja odredaba Pravilnika sa odredbama materijalnih zakona kojima su propisani posebni uvjeti za obavljanje poslova pojedinih kantonalnih inspektora u pogledu radnog staža i posebnih stručnih ispita za pojedine oblasti. Također, zbog normativnih promjena na federalnom nivou, proširen je i opis poslova kantonalnog poljoprivrednog inspektora i kantonalnog šumarskog inspektora, obzirom da je Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu predviđeno da inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu vrši poljoprivredni inspektor, a u šumama i šumskom zemljištu šumarski inspektor.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja Tuzlanskog kantona radi sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić. Prijedlogom Odluke prihvata se zaduženje Tuzlanskog kantona u iznosu od 1.991.802,57 eura, radi izvršenja Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnadbijevanja Općine Čelić, a čija ukupna vrijednost iznosi 3.111.802,57 eura. Od iznosa ovog kredita 85%, odnosno 1.693.032,19 eura su povratna, a 15%, odnosno 298.770,38 eura su grant sredstva.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o o odobravanju 21.000,00 KM Javnom preduzeću Radio-televizija Tuzlanskog kantona, koja predstavljaju razliku potrebnih sredstva, na ime sanacije nastale štete na prostoru i emisionoj opremi Radija i Televizije, koja je nastala usljed pucanja cijevi centralnog grijanja.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnot na tekst Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec oktobar 2011. godine u iznosu od 390,00 KM, te visinu naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 7,00 KM. Ovim odlukama visina osnovice i naknade za ishranu ostala je nepromijenjena u odnosu na dosadašnji period.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se pokreće postupak izrade Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2012. godine, najviše do visine sredstava izvršenja tromjesečnog prosjeka za 2011. godinu. Naime, kako Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, zbog pojedinih elemenata koji su nepoznati a potrebni kao parametri za utvrđivanje Budžeta za narednu godinu, neće biti donesen do 31.12.2011. godine, stvorene su pretpostavke za pokretanje postupka izrade navedene odluke.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o reprogramiranju odobrenog kredita Vegafruitu d.o.o. Gračanica, kao pravnom sljedniku, dužnika, Bosnaprodukt d.o.o. Gradačac u iznosu 134.375,00 KM. Vegafruit d.o.o. Gračanica i Vlada Tuzlanskog kantona zaključit će poseban protokol o reprogramu po osnovu povrata preostalog dijela duga, koji će, u ime Vlade, potpisat ministar finansija. Povrat preostalog dijela pozajmice odobrava se beskamatno u 36 mjesečnih rata. U slučaju kašnjenja uplate dvije rate duže od 15 dana, Vlada Tuzlanskog kantona zahtijevat će naplatu cjelokupnog duga i zakonskih zateznih kamatama u izvršnom postupku.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za zaključivanje Ugovora i Aneksa ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga između dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više Odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Kada su u pitanju osnovne škole sa područja Tuzlanskog kantona, 1.509,90 KM je usmjereno JU OŠ “Lukavac Grad”. Za osnovne škole “Poljice” i “Turija” usmjerene su po dvije donacije u ukupnim iznosima 1.404,36 KM, odnosno 3.235,91 KM. Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla usmjerena je donacija u iznosu od 6.000,00 KM, a donacija Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 500.000,00 KM usmjerena je Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju o izboru Nihada Okanovića za direktora Agencije.

Odjeljenje za informisanje

 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.