ODRŽANA 23. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 10:57

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KANTONALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I TARIFI KANTONALNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

Kako se, zbog izmijenjene nadležnosti pojedinih kantonalnih organa, programima rada Skupštine, Vlade Kantona i Ministarstva pravosuđa i uprave, ukazala potreba za izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi. Naime, značajne promjene koje su se u međuvremenu desile na normativnom planu, rezultirale su konkretnom inicijativom kantonalnog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, da se na odgovarajući način izmijene važeće administrativne takse za određena postupanja i radnje iz nadležnosti ovog ministarstva. 
Za provođenje ovog Zakona nije potrebno osiguravati dodatna budžetska sredstva, ali se realno može očekivati da će se predviđena ukidanja, odn. smanjenja visine pojedinih administrativnih taksi, kao i uvođenje novih tarifa za određene radnje i podneske, neminovno odraziti na priliv sredstava u Budžet Kantona, navedeno je u obrazloženju.
Nacrt Zakona prošao kroz javnu raspravu u trajanju od 60 dana, a nakon današnjeg utvrđivanja bit će proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona u dalju proceduru.

DATA SAGLASNOST NA POVEĆANJE BROJA STUDENATA 
ZA UPIS NA UNIVERZITET U TUZLI

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Prijedlog Odluke Senata JU Univerzitet u Tuzli o povećanju broja studenata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2011/2012. godini. Prema Odluci na Univerzitet u Tuzli predviđeno je povećanje za ukupno 170 studenata. Kada je u pitanju finansiranje iz Budžeta Tuzlanskog kantona, na Filozofskom fakultetu predviđeno je povećanje za 20 studenata na odsjeku Predškolski odgoj i obrazovanje. Uz plaćanje školarine na istom odsjeku previđeno je i povećanje za 10, a na odsjeku Agronomija pri Prirodno – matematičkom fakultetu za 30 studenata. Priliku za vanredni studij dobit će i po minimalno 50 studenata na prvoj godini odsjeka Predškolski odgoj i obrazovanje i na nastavku obrazovanja na trećoj godini ovog odsjeka. Također, na vanredni studij moći će se upisati još 60 studenata na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport i to po 30 studenata na studijskim programima Sportski trener i Specijalne namjene. Također, Odlukom je predviđeno da ukoliko se na određeni fakultet, odnosno studijski program Univerziteta u Tuzli ne upiše najmanje 50% predviđenog broja studenata, na tom fakultetu odnosno studijskom programu, neće se organizovati studij u akademskoj 2011/2012. godini.

 

DATA SAGLASNOST NA BROJ STUDENATA ZA UPIS NA MASTER/MAGISTARSKI STUDIJ NA FAKULTETIMA UNIVERZITETA 
U TUZLI I VISINU DIJELA ŠKOLARINE U AKADEMSKOJ 2011/2012. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis na II ciklus studija – master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine dijela školarine u akademskoj 2011/2012. godini. Na fakultete Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2011/2012. godini na drugi ciklus studija predviđeno je da se upiše po minimalno 7, a maksimalno 40 studenata po studijskom programu. Ukoliko se na određeni studijski program/usmjerenje ne upiše najmanje 7 studenata, na tom programu/usmjerenju, u akademskoj 2011/2012. godini neće se organizovati studij. Studenti drugog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012. godini, plaćat će dio školarine u iznosima 1.200,00 KM na studijskim programima Razredna nastava i Tehnički odgoj i informatika Filozofskog fakulteta, 2.500,00 KM na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Filozofskom fakultetu (osim Razredne nastave i Tehničkog odgoja i informatike), Mašinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu i Tehnološkom fakultetu. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu visina školarine iznosi 2.800,00 KM, dok će školarinu u visini 3.600,00 KM plaćati studenti na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike, Pravnom i Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu.

273.404,00 KM OPĆINAMA ZA PROJEKTE ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Odluke o odobravanju ukupno 273.474,00 KM općinama Lukavac i Kladanj za projekte iz oblasti zaštite okolice.
Za čišćenje putnog pojasa Općini Lukavac je odobreno 18.400,00 KM i 190.642,00 KM za projekat toplifikacije grada Lukavca. Također, Općini Kladanj za čišćenje putnog pojasa odobreno je 21.000,00 KM. Za prvu fazu izgradnje kaskada u koritu i pjeskarenje obalnih zidova rijeke Drinjače u Kladnju odobreno je 21.228,00 KM, a za izgradnju kanalizacione mreže u užem centru grada Kladnja odobrene su 22.204,00 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o sufinansiranom deminiranju na području TK u 2010./2011. godini između lokalne zajednice i Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF) i Informaciju o sufinansiranom deminiranju na području TK u 2011. godini između lokalne zajednice i HO “Pro Vita” iz Mostara. Kada je u pitanju deminiranje potpomognuto sredstvima ITF-a u projektu sufinansiranog deminiranja u 2010./2011. godini deminirano je ukupno 149.004 m2. Za finansiranje navedenog projekta lokalna zajednica uložila je 60.731,03 € a Vlada Sjedinjenih Američkih Država, preko ITF-a 94.507,77 €. Pored navedenih projekata, kao rezultat projekta sufinansiranog deminiranja, trenutno se rade projekti na lijevoj obali rijeke Spreče, ukupne površine 146.564 m2 na području općine Lukavac i 202.869 m2 na području općine Petrovo, koje sufinansiraju Japan i ITF. Također se već sada planiraju donatorska sredstva iz SAD-a za deminiranje 446.567 m2 na području Tuzlanskog kantona u 2012.godini. Donatorskim sredstvima iz SAD, koja idu preko ITF-a, planiran je i nastavak projekta deminiranja obala rijeke Spreče u općini Petrovo za površinu od oko 270.000 m2 na lijevoj obali. Ostvareni rezultati i dobit u potpunosti opravdavaju navedeni projekt i potrebu da se u budžetima Kantona i općina planiraju sredstva za njegov nastavak uz uključenje i drugih općina. Zahvaljujući projektu sufinansiranog deminiranja došlo je do pojačanog interesa donatora iz međunarodne zajednice tako da je u 2010. godini ostvaren najbolji rezultat deminiranja na području TK a već sada je sigurno da će u 2011.godini taj rezultat biti i daleko bolji. Zbog svega navedenog potrebno je da su u budžetima Kantona i općina planiraju sredstva za nastavak navedenog projekta sufinansiranog deminiranja i u 2012. Godini, navodi se u Informaciji.
Također, početkom 2010. godine ostvaren je kontakt sa Humanitarnom organizacijom za razminiranje “Pro Vita” Mostar. Navedena organizacija je na međunarodnom tenderu za 2011-2012. godinu dobila sredstva od Evropske unije za deminiranje u Bosni i Hercegovini. Na osnovu obavljene detaljne analize navedenog projekta sufinansiranog deminiranja između općina i Evropske zajednice preko HO “Pro Vita” iz Mostara, može se zaključiti da je u projektu sufinansiranog deminiranja u 2011. godini na području Tuzlanskog kantona i općina Banovići i Kalesija deminirano ukupno 144.618,00 m2, za finansiranje navedenog projekta lokalna zajednica uložila je 42.935,40 KM a Evropska zajednica preko HO “Pro Vita” iz Mostara 246.300,60 KM. Putem ovog projekta ostvaren je interes lokalne zajednice i dobit od 246.300,60 KM, a za skromna sredstva od oko 0,30 KM/m² stavljene su u funkciju značajne površine poljoprivrednog zemljišta koje je do sada bilo nedostupno. 
Prema procjenama BH MAC-a, oko 90 miliona m² na Tuzlanskom kantonu se vodi kao rizična površina, i to nas sve obavezuje da ulažemo dodatne napore u traženju rješenja za ubrzavanje procesa deminiranja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Ovom Odlukom utvrđeni su uslovi, kriteriji, način i postupak dodjele namjenskih sredstava za programe i projekte iz obasti saobraćaja. Naime, u skladu sa Pravilnikom o naknadama za tehničke preglede vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled, stanice tehničkog pregleda vozila, od uplaćenih sredstava iznos od 1%, uplaćuju na račun Budžeta kantona. Tako prikupljena sredstva resorna ministarstva namjenski će koristiti za unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehičkog pregleda, kao i za unapređenje saobraćaja i povećanje ukupne bezbijednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, a sredstva se dodjeljuju neprofitnim organizacijama koje imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona navodi se u Odluci. Dodjela sredstava neprofitnim organizacijama vršit će se isključivo po javnom pozivu, a realizacija prikupljenih novčanih sredstava vrši na osnovu odluke Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela tri odluke o o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora. Odluke su donesene povodom samoinicijative ponude Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija “Srebrenik” DD Srebrenik, za korištenje vode za javno snabdijevanje vodom naseljenog mjesta Srebrenik, ponude proizvodnog, trgovinskog i transportnog društva “ZOVKO OIL” Žepče, za korištenje vode za sanitarne potrebe, iz vlastitog bunara koji se nalazi u sklopu objekta Benzinska stanica u Malinama na području općine Živinice i ponude “LAKTALIS Jugoistočna Evropa” DOO za proizvodnju, trgovinu i promet “INMER” Gradačac, radi korišćenja vode iz vlastitog bunara, koji se nalazi u krugu mljekare “Inmer” Gradačac, za tehnološke potrebe.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 45.000,00 KM Općinskom sudu u Živinicama na ime rekonstrukcije postojećeg sistema centralnog grijanja i priključenja na novi sistem zagrijavanja. Vlada je donijela i više odluka kojim se za više osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona odobravaju sredstva u ukupnom iznosu od 279.577,00 KM za projekte kao što su rekonstrukcija i dogradnja sistema centralnog grijanja, nabavka opreme za rad i dr. Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice na ime nabavke računarske opreme i kancelarijskog namještaja. Također, Vlada je danas odobrila i 24.000,00 KM Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na ime rekonstrukcije grijanja u objektima koje koristi Ministarstvo u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli, te 76.000,00 KM na ime nabavke specijalne opreme potrebne za rad Ministarstva.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o odobravanju 100.000,00 KM Rudnicima nemetala “Kladanj” d.o.o. Kladanj, na ime finansijske pomoći za realizaciju Programa istraživanja mineralne sirovine magnezita na ležištu “Miljevica” u općini Kladanj. 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Ukupno planirana sredstva ovim programom ostaju nepromijenjena i iznose 3.500.000,00 KM. Za pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje predviđena su sredstva u visini do 45.780,00 KM. Za intervencije privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne oblasti, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti predviđena je visina sredstava do 900.000,00 KM, a sredstva u visini do 800.000,00 KM planirana su kao učešće u realizaciji Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije , restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla što će se realizovati putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a u vezi je sa izmirenjem obaveza doprinosa za PIO/MIO za zaposlenike koji su stekli uslove za penzionisanje u privrednim društvima, iz resorne oblasti, sa većinskim državnim kapitalom. Za realizaciju prijedloga mjera proisteklog iz Izvještaja Ekspertnog tima formiranog za izradu analize o stanju u Fabrici obuće D.D. “Aida” Tuzla predviđena su sredstva u visini do 1.104.220,00 KM. Intervencije privrednim društvima za sprovođenje predstečajnog postupka za društva nad kojima je pokrenut stečajni postupak, a ista nisu u mogućnosti da plate troškove po sudskom Rješenju planirane su u visini sredstava do 50.000,00 KM. Sredstva namijenjena za hitne intervencije u slučaju, havarije industrijskog postrojenja, elementarnih nepogoda koje su prouzrokovale veću materijalnu štetu i drugim slučajevima za koje Ministarstvo procijeni da treba hitno djelovat planirana su u visini do 200.000,00 KM. Za podsticaj novih investicija i razvoja u privrednim društvima iz nadležnosti resornog ministarstva Programom je predviđeno do 400.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite. Naime, zbog implementacije Zakona o zaštiti požara i vatrogastvu FBiH, kojim su zaštita od požara i vatrogastvo postali sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, bilo je neophodno izvršiti izmjene i dopune i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, a kako se radi o obimnijim izmjenama i dopunama, opredjeljenje je da se sačini novi Pravilnik. Dio izmjena Pravilnika u odnosu na prethodnu verziju odnosi se na poboljšanja i racionalizaciju u odnosu na dosadašnje stanje, kako bi Kantonalna uprava civilne zaštite mogla odgovoriti zadacima koji su joj stavljeni u nadležnost. I u ovom Pravilniku pošlo se od minimalnog ili zakonom utvrđenog broja izvršilaca za pojedine poslove i radna mjesta, navodi se u obrazloženju. 
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona za prijem rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Naime, trenutno uposlenom službeniku prestaje radni odnos zbog sticanja uslova za penzionisanje, pa je zbog vrste i neophodnosti obavljanja poslova neophodan prijem novog službenika.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je dana i niz saglasnosti za prijeme u radni odnos državnih službenika i namještenika i to dva namještenika u radni odnos u Općinskom sudu u Gračanici, dva namještenika u Općinskom sudu u Gradačcu, jednog državnog službenika u Općinskom sudu u Kalesiji, četiri namještenika u Kantonalnom sudu u Tuzli i jednog državnog službenika u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona odbila je danas prigovor Nizame Hamzić iz Tuzle, podnesen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o razrješenju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar kao neosnovan. Također, Vlada je kao neosnovanu odbila i žalbu Jasne Bedak iz Tuzle, izjavljenu protiv Rješenja Vlade Tuzlanskog kantona o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas prenos prava korištenja putničkim motornim vozilom, koje se kao osnovno sredstvo vodi na Vladi Tuzlanskog kantona, na Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona do 15. decembra 2011. godine.

 

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.