ODRŽANA 22. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 11:00

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O CESTOVNOM 
PRIJEVOZU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o cestovnom prijevozu. Razlog za donošenje ovog zakona je obaveza usklađivanja kantonalnih zakona sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je između ostalog predviđeno i da će skupštine kantona svojim propisom urediti uvjete, način i specifičnosti obavljanja prijevoza putnika ili tereta ili putnika i tereta na svom teritoriju, kao i taksi prijevoz. Danas utvrđenim prijedlogom Zakona bliže se uređuju uslovi, način i specifičnosti organizacije vršenja prijevoza putnika ili tereta na području Tuzlanskog kantona, odnosno uslovi, način i postupak organiziranja linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika, uslovi, način i organizacija taksi prijevoza, prijevoz za vlastite potrebe, prijevoz zaprežnim vozilima, motociklima sa prikolicom i ostalim vozilima na motorni pogon i drugi pogon, način izdavanja rješenja za pojedine vrste prijevoza, način organizacije i broj vozila javnog gradskog prijevoza koji će biti opremljeni uređajima za olakšan ulaz ili izlaz osoba sa invaliditetom, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe. Prijeldog će nakon današnjeg usvajanja biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU TRGOVAČKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA U PRVIH ŠEST MJESECI 2011.GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u prvih šest mjeseci 2011.godine. Prema zvaničnim podacima federalnog zavoda za statistiku koje je obradilo i analiziralo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, trgovačka djelatnost, koja je na drugom mjestu po učešću u bruto nacionalnom dohotku i broju zaposlenih, i pored aktuelnih negativnih ekonomskih kretanja na globalnom nivou bilježi kontinuirani rast. Broj registriranih trgovaca, broj zaposlenih i promet u trgovini na području Tuzlanskog kantona je i dalje u porastu. U distributivnoj trgovini prema pretežnoj djelatnost broj prodavnica u prva tri mjeseca 2011.godine veći je za 11,6% u donosu na isti period prošle godine. Također, i broj zaposlenih se povećao za 9,45%., a u prvom tromjesečju 2011. godine promet je porastao za 14,7 % u odnosu na isti period 2010. godine. 
Cijene svih životnih namirnica, koje je Ministarstvo kontrolisalo u skladu sa važećim odlukama Kantona i Federacije, su u prvih šest mjeseci 2011. godine porasle, a u zadnja dva mjeseca došlo je do stabilizacije i pada cijena pojedinih artikala koji su predmet kontrole.
U prvom polugodištu 2011. godine izvoz i uvoz su se povećali za 23,5%, odnosno 20,90%, a pokrivenost uvoza izvozom je u stalnom porastu od 2008. godine i iznosi 79,63%.

Značajan pad izvoza evidentan je kad su pitanju Belgija, Bugarska, Grčka, Švedska, Velika Britanija, te zemlje sjeverne Afrike i Amerike. Pozitivan spoljnotrgovinski bilans Tuzlanski kanton ima sa susjednom Srbijom, Slovenijom i Austrijom. U narednom periodu očekuje se širenje prodajnih kapaciteta i zapošljavanje novih radnika otvaranjem novih prodajnih objekata d.o.o” Bingo”, d.o.o. “Robot”, d.o.o.”Dramar-Ing”, te proširenjem tržnog centra “Omega” u Tuzli, navodi se u Informaciji.

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI PRIJEVOZA PUTNIKA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o stanju u oblasti prijevoza putnika sa posebnim osvrtom na taksi prijevoz na području Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera. Naime, u toku javne rasprave o Zakonu o cestovnom prijevozu na području TK, Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK-a je zatražila da Ministarstvo pripremi Informaciju o stanju u oblasti prijevoza putnika, sa posebnim osvrtom na taksi prijevoz na području TK-a, koja će poslužiti kao osnova za kreiranje što kvalitetnijeg zakonskog rješenja.
Prema evidenciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, na području našeg kantona u 2011. godini je registrovano ukupno 60 prijevoznika koji učestvuju u linijskom i vanlinijskom putničkom prijevozu, sa ukupno 509 autobusa.
Kada su u pitanju međunarodne autobuske linije, iz Tuzlanskog kantona prema 10 zemalja zapadne Evrope, polaze 172 polaska, što je 11 % od ukupnog broja međunarodnih polazaka na nivou Federacije BiH. Od ukupnog broja polazaka više od 30% su registrirani polasci za Njemačku i dolasci iz Njemačke.
Prema evidencijama Ministarstva, na području Tuzlanskog kantona u 2011 godini. registovano je ukupno 355 taksi prijevoznika sa 462 taksi vozila. Najveći broj taksi prijevoznika je registrovan na području općine Tuzla i to 211 taksi prijevoznika sa 318 taksi vozila. Na područjima ostalih općina raspoređena su 144 taksi prijevoznika. U oblasti taksi prijevoza uposleno je cca 500 ljudi i ovaj vid saobraćaja zauzima značajno mjesto u oblasti prijevoza putnika, navodi se u informaciji.
Također, prema podacima od prethodnih godina primjetan je trend rasta broja legalnih taksi prijevoznika, odnosno smanjenje broja nelegalnih taksi prijevoznika. Za proteklih pet godina broj taksi prijevoznika na kantonu se povećao za 60%, pri čemu najveći trend rasta imaju općine Tuzla, Kalesija i Lukavac.
Veliki problem s kojim su se taksi prijevoznici suočavali u prethodnom periodu je neredovno izmirivanje zakonom propisanih obaveza što je za rezultat imalo da isti rade bez odgovarajuće zakonom propisane dokumentacije od Ministarstva.
Nakon sagledavanja cjelovite situacije u oblasti prijevoza putnika a naočito u oblasti taksi prijevoza, ministarstvo je, kao strateški koncept rješavanja problema predložilo usvajanje Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona. Donošenjem ovog zakona kontrolni organi će imati znatno “jači mehanizam” za kontrolu linijskog i vanlinijskog saobraćaja te će moći na adekvatniji način sankcionisati bespravan odnosno nelegalan rad u ovoj oblasti. Pored navedenog, Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja TK-a, je u posljednja dva mjeseca pokrenulo niz inicijativa za izmjenu Federalnih Pravilnika iz oblasti saobraćaja koji su smetnja u radu prijevoznicima i nadležnim organima za upravni i inspekcijski nadzor, kao i za sprječavanje nelegalnog prijevoza putnika i tereta na području TK. 
Smatramo da se dosljednom i kontinuiranom aktivnošću svih navedenih institucija, uz punu kooperativnost legalnih privrednih subjekata u oblasti taksi prijevoza, problemi u funkcionisanju taksi prijevoza na području TK-a mogu riješiti ili svesti na najmanju moguću mjeru. Cijenimo da će se konkretni rezultati, nakon usvajanja Zakona, poduzetih od gore pomenutih institucija, moći osjetiti već u prvoj polovini 2012 godine, navodi se u Informaciji.

80.000,00 KM ZA POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas četiri odluke o odobravanju 80.000,00 KM za pomoć vjerskim zajednicama na području Tuzlanskog kantona. Eparhiji zvorničko – tuzlanskoj, Bijeljina – Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština tuzlanska, odobrena su sredstva u visini od 8.266,40 KM, kao finansijska pomoć za realizaciju projekata vezanih za sanaciju vjerskih objekata. Za realizaciju projekata vezanih za izgradnju i sanaciju vjerskih objekata Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom odobrena su sredstva u visini od 52.000,00 KM. Katoličkoj crkvi – Franjevačkom samostanu “Sv. Petra i Pavla” u Tuzli, kao finansijska pomoć za realizaciju projekata vezanih za izgradnju vjerskih objekata odobreno je 8.320,00 KM, a kao pomoć za realizaciju projekata vezanih za izgradnju vjerskih objekata i podrška u radu crkve, Katoličkoj crkvi – Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije” Breške, dodjeljeno je 11.413,60 KM.

193.725,00 KM ZA PROJEKTE ODRŽIVOG POVRATKA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na sedam odluka o odobravanju sredstava općinama kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka. Ukupan iznos sredstava odobren općinama Zvorni, Srebrenica, Bratunac, Milići, Doboj, Kalesija i Osmaci iznosi 193.725,00 KM. Općini Doboj za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata odobrena su sredstva u iznosu od 35.000,00 KM, a koja će biti utrošena za izgradnju novog bunara za obezbjeđenje kvalitetnijeg vodosnabdijevanja u povratničkom naselju Pridjel Gornji, izvođenje radova na izgradnji objekata za poboljšanje funkcionisanja sistema u lokalnom vodovodu u MZ Makljenovac, asfaltiranje lokalnih puteva u MZ Svjetlića ukupne dužine od 200 m i izgradnju puta kroz Šibove u MZ Ševarlije dužine 2000 m.
Sredstva u iznosu od 30.000,00 KM odobrena su Općini Bratunac za asfaltiranje puta u MZ Glogova u selu Kapidžići, a 35.000,00 KM Općini Zvornik odobreno je na ime asfaltiranja dionice puta u Sopotniku, MZ Drinjača, regulacije korita rijeke Hajdarevići u MZ Cer i asfaltiranje dijela puta kod benzinske pumpe u MZ Srednji Šepak.
Također, 35.000,00 KM odobreno je za rekonstrukciju lokalnog makadamskog puta Šubin – Stožersko i izgradnju potpornog zida u ulici VI Istočno bosanske brigade na području Općine Srebrenica.
Za asfaltiranje lokalnog puta Petrovići – Papratnik i nasipanje puta od raskrsnice do Papratnika 21.725,00 KM odobrena je Općini Osmaci, sredstva u iznosu od 22.000,00 KM odobrena su Općini Milići za sufinansiranje asfaltiranja puta Maćesi II.
Kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekta održivog povratka 15.000,00 KM odobreno je Općini Kalesija za asfaltiranje lokalnog puta u povratničkom naselju Brezik.

OKONČANA UPLATA UKUPNO 1.500.000,00 KM ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE ZAPOSLENIKA KOJI SU OSTALI ILI OSTAJU BEZ POSLA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o prijenosu 400.000,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kao učešće u realizaciji Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Planirani iznos sredstava po Programu i Javnom pozivu iznosio je 1.500.000,00 KM. Do sada je za ove namjene JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona odobreno i uplaćeno 1.100.000,00 KM. Donošenjem ove Odluke završeno je planirano učešće Vlade Tuzlanskog kantona u ovom Programu, a pravo na uvezivanje radnog staža i penzionisanje dobili su zaposlenici “TTU” Tuzla, “Elektromontaža” Tuzla i “Rudnici nemetala” Kladanj.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dopunama Odluke o provođenju postupka zajedničkih javnih nabavki za 2011. godinu kojom se važenje izvorne odluke produžava i za 2012. godinu. Naime, u cilju ostvarivanja ušteda u Budžetu Tuzlanskog kantona provodit će se jedinstvene procedure Javnih nabavki za sve kantonalne organe uprave.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o usmjeravanju tri neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona. Za finansiranje projekta “Utoplimo našu školu”, JU OŠ “Slavinovići” Tuzla, od strane Regionalnog centra za okoliš – Ured u Bosni i Hercegovini donirano je 9.388,00 KM. U svrhu sufinansiranja projekta “The Project on Master Plan for Remediation of Hotspots in Bosnia and Herzegovina”, Tehnološki fakultet Tuzla je od strane JICA Balkan Office iz Japana dobio donaciju u iznosu od 10.561,48 KM. Općina Lukavac je za sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža donirala JU OŠ “Turija” Lukavac 105,16 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 17.550,00 KM “Ekonomskom institutu” Sarajevo na ime priznavanja razlike u cijeni radova za izradu “Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2008 – 2013. godina”. Sredstva su odobrena sa pozicije Tekuća rezerva.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Tekuća rezerva. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog i građevinskog kamena- krečnjaka privrednom društvu “Geoinženjering” d.o.o. Tuzla. Koncesija za eksploataciju tehničkog i građevinskog kamena – krečnjaka na lokalitetu “Hrastić” kod Stupara u općini Kladanj dodjeljena je na period od 5 godina, pri čemu jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period iznosi 30.000,00 KM, a tekuća koncesiona naknada iznosi 0,50 KM/m3 čvrste mase kamena krečnjaka.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas dvije odluke o odobravanju ukupno 6.000,00 KM sa pozicije Troškovi manifestacija. Radi sufinansiranja manifestacije 1. gradačačkog sajma organskih proizvođača, koja je održana u Gradačcu, Udruženju žena “Mreža žena Veliko srce u BiH” Gradačac odobrena su sredstva u iznosu od 4.000,00 KM. Također, 2.000,00 KM odobreno je Udruzi za ruralni razvoj “SINIJA” iz Srebrenika, radi sufinansiranja manifestacije Tradicionalna žetva pšenice “Žetva 2011”, koja je održana u Etno dvorištu “Marojević” u Gornjim Hrgovima, općina Srebrenik.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravila Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh”. Pravila Ustanove sadrže odredbe o nazivu i sjedištu, Osnivaču Javne ustanove i obavezama prema Osnivaču, djelatnosti i o načinu i uslovima obavljanja te djelatnosti, zastupanju i predstavljanju Javne ustanove, odnosu prema korisnicima usluga, finansiranju i načinu raspoređivanja sredstava za rad, odgovornosti za obaveze u pravnom prometu, organu upravljanja, organu rukovođenja, Stručnom kolegiju, pravima i obavezama u oblasti odbrane, općim aktima, načinu ostvarivanja javnosti rada, nadzoru nad zakonitošću rada Javne ustanove i drugim pitanjima vezanim za rad Javne ustanove.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na dvije odluke o odobravanju ukupno 55.000,00 KM općinama Gračanica i Teočak. Kao pomoć Ministarstva razvoja i poduzetništva drugim nivoima vlasti u realizaciji projekata iz oblasti poduzetništva općini Gračanica su na ime dva projekta odobrena sredstva u ukupnom iznosu iznosu od 35.000,00 KM. Za projekat “Izgradnja priključka kanalizacije na proizvodnu halu firme “Helioplast” doo Gračanica u poduzetničkoj zoni Gračanica, odobren je iznos od 20.000,00 KM, a 15.000,00 KM odobreno je za projekat “Izrada motiva sjećanja na 11. juli. 1995. godine – Srebrenica”. Općini Teočak, za projekat “Finansiranje obuke radnika za rad u pogonu za proizvodnju obuće u Teočaku”, odobrena su sredstva u iznosu od 20.000,00KM.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se prihvata Inicijativa Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za izmjenama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH. Inicijativa će se uputiti Vladi Federacije BiH i Predstavničkom domu Federacije BiH u dalju parlamentarnu proceduru.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o reprogramiranju povrata preostalog dijela glavnog duga privrednog društva “Multan”doo Sapna. Odlukom se povrat preostalog dijela glavnog duga u iznosu 7.522,67 KM reprogramira na period od dvanaest mjeseci.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem ukupno 56 uposlenika, kako bi se popunila radna mjesta predviđena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta, a koja su zbog odlaska trenutno uposlenih radnika u penziju, kao i prelaska državnih i policijskih službenika u druge organe ostala upražnjena. Saglasnost je data za prijem 40 osoba u čin Policajac, 10 osoba u čin Mlađi inspektor i 6 namještenika. Nakon provedenih procedura, odabrani kandidati za prijem u činove Policajac i Mlađi inspektor će biti upućeni na Policijsku akademiju, radi provođenja osnovne obuke za obavljanje policijskih poslova.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o inspekciji za obrazovanje. Danas utvrđeni Prijeldog uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na donošenje po skraćenom postupku.

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.