ODRŽANA 21. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 11:02

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA TUZLANSKOG KANTONA

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Zakona o geološkim istraživanjima Tuzlanskog kantona. Ovim Zakonom uređuju se geološka istraživanja iz nadležnosti Tuzlanskog kantona, faze izvođenja geoloških istraživanja, istraživanja od interesa za Kanton, djelatnosti koje koriste rezultate geoloških istraživanja, istražni prostor, izrada i revizija geološke dokumentacije, postupak odobravanja geoloških istraživanja, izvođenje geoloških istraživanja, izvještaji o geološkim istraživanjima, postupak odobravanja rezervi mineralne sirovine, postupak nakon završetka istraživanja, ukidanje odobrenja za geološka istraživanja, inspekcijski i upravni nadzor, te kaznene odredbe. 
Zakonom o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine, upravljanje nad određenim mineralnim sirovinama u svrhu njihovog istraživanja, povjereno je nadležnim kantonalnim ministarstvima, zbog čega je bilo neophodno sistemski urediti ovu oblast na području Tuzlanskog kantona. Donošenjem kantonalnog zakona, stvaraju se uslovi za utvrđivanje kantonalne politike istraživanja u pojedinim sferama geoloških istraživanja i korištenja mineralnih sirovina, planiranje racionalne eksploatacije na području kantona, utvrđivanje geoloških uslova za prostorno planiranje i projektovanje građevinskih i rudarskih objekata, kao i zaštite zemljišta od erozije, poplava i drugih prirodnih nepogoda.
Zakonom je propisana obaveza detaljnjih geoloških ispitivanja tla prije izrade tehničke dokumentacije za industrijske, privredne, stambene, termoenergetske objekte, saobraćajnice, aerodrome i druge objekte od društvenog značaja s ciljem obezbjeđenja sigurnosti i uslova gradnje utvrđivanjem karakteristika tla u opštem, geološkom, seizmičkom i hidrogeološkom smislu. Nakon što je okončana javna rasprava o ovom zakonu, Ministarstvo je razmotrilo pristigle primjedbe i sve primjedbe koje su opravdane kao i primjedbe koje su doprinijele poboljšanju zakonskog teksta su prihvaćene i ugrađene u prijedlog zakona. Nakon današnjeg utvrđivanja Prijedlog Zakona uputit će se Skupštini TK na dalje postupanje.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O RUDARSTVU TUZLANSKOG KANTONA

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Zakona o rudarstvu Tuzlanskog kantona. Zakonom o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine odnosi između federalne i kantonalne vlasti kod upravljanja mineralnim sirovinama, uređeni su na načelima razgraničenja prava, obaveza i odgovornosti. Utvrđena je nadležnost kantona za upravljanje određenim mineralnim sirovinama, te obaveza kantona za donošenjem kantonalnih zakona o rudarstvu. Donošenjem kantonalnog Zakona o rudarstvu, stvaraju se uslovi za planiranje racionalne i održive eksploatacije mineralnih sirovina, zaštitu rudnog blaga na području kantona, uspostavljanje nadzora putem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kao i zaštitu i uređenje prostora nakon završetka rudarskih radova. Nakon okončanja javne rasprave, Ministarstvo je razmotrilo pristigle primjedbe i sve primjedbe koje su opravdane i koje su doprinijele poboljšanju zakonskog teksta, su prihvaćene i ugrađene u prijedlog zakona. Nakon današnjeg utvrđivanja Prijedlog Zakona uputit će se Skupštini TK na dalje postupanje.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA 
I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru. Tuzlanskog kantona. Naime, analize i izvještaji koje sačinjava Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kao i aktualna situacija uopšte, ukazuju da su određene vrste prekršaja kao što su prosijačenje, upotreba pirotehničkih sredstava, stvaranje buke i dr., intenzivirane i da su utvrđene novčane kazne nesrazmjerne u odnosu na učinjeni prekršaj. Također, uočena su i neka devijantna ponašanja, koja je potrebno normirati kao prekršaj , pri čemu se izdvajaju omogućavanje klađenja maloljetnim licima u sportskim kladionicama, neovlaštena upotreba vatrenog oružja i drugo. Uzimajući u obzir naprijed navedeno, resorno ministarstvo cijeni da su se stekli uslovi za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru. Inače Zakon o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona donešen je 2001. i radi usaglašavanja sa odredbama Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine mijenjan 2007. godine.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 
O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Izmjene zakona odnose se na prolongiranje roka primjene Zakona do budžetske 2013. godine, kako bi se stekli potrebni uslovi za njegovu primjenu. Naime, Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, između ostalog, regulisano je da Uprava policije ima status budžetskog korisnika unutar budžestkog razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i samostalno koristi sredstva za plaće, dodatke na plaće, naknade i doprinose, opremu, vozila i sitni inventar i druge pripadajuće troškove, vezane za policijske poslove. Zakonom je, također, utvrđeno da će se odredbe Zakona koje tretiraju ovu oblast primjenjivati od proračunske 2012. godine. Obzirom da se tokom 2011. godine vode intenzivne aktivnosti na izradi radne verzije kantonalnih zakona o unutrašnjim poslovima, kojom se predviđa da Uprava policije bude osnovna organizaciona jedinica Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, uz punu operativnu samostalnost, dok bi cjelokupno finansiranje rada policije ostalo na nivou ministarstva unutrašnjih poslova kantona, a da navedeni Zakon neće biti donesen do kraja tekuće godine a samim tim i potrebe za pripremu budžetskog zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a za 2012. godinu, potrebno je izmijeniti Zakon o unutrašnjim poslovima TK.

OD UKUPNO 44 POSMATRANA PRIVREDNA DRUŠTAVA, 
KOD 26 DRUŠTAVA DOŠLO DO POVEĆANJA UKUPNOG PRIHODA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o stanju u industriji, energetici i rudarstvu sa ostvarenim rezultatima poslovanja za period januar – juni 2011. godine. Kako se navodi u Informaciji privredna društva resorne oblasti ostvarila su ukupan prihod u iznosu od 815,63 miliona KM, što u odnosu na isti period 2010 godine predstavlja povećanje za 19%. Kada razmatramo poslovni rezultat privrednih društava resorne oblasti, a prema izvještajima o poslovanju preduzeća za period januar – juni 2011. godine, može se konstatovati da ukupna suma dobitka iznosi 26,107 miliona KM, i u poređenju sa istim periodom prošle godine, povećan je za 125,46%. Od ukupne sume dobitka na nivou resorne oblasti industrijske grane su ostvarile ukupnu sumu dobitka u iznosu od 23,04 miliona KM i za 137% je veći od ostavrenog dobitka u periodu I-VI 2010. godine.
Ukupna suma gubitka na nivou resorne oblasti za pomenuti period iznosi 30,29 miliona KM, te je u poređenju sa istim periodom 2010. godine, smanjen za 32,38%. 
Kada je u pitanju rudarstvo, došlo je do povećanja ukupnog prihoda u odnosu na isti period prošle godine i to za 13%, što iznosi 171,59 miliona KM. U oblasti energetike ukupni prihod se povećao za 10%, dok je u sektoru industrije ostvareno povećanje ukupnog prihoda za 25% u odnosu na isti period prošle godine. Na povećanje ukupnog prihoda u sektoru industrije uticalo je značajno povećanje ukupnog prihoda u hemijskoj, elektro i metaloprerađivačkoj industriji. Ukupan prihod u hemijskoj industriji ostvaren je u iznosu od 279,11 miliona KM i predstavlja povećanje od 32%. U elektro i metaloprerađvačkoj industriji ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 120,198 miliona KM, što je za 31% više u odnosu na isti period prošle godine. Od ostalih industrijskih grana povećanje ukupnog prihoda zabilježeno je u industiji obuće i tekstila i to za 12% i u industriji gume i plastike za 2%. Smanjenje ukupnog prihoda ostvareno je u grafičkoj industriji za 8% i industriji građevinskog materijala i građevinarstvu za 10% u odnosu na isti period prošle godine. 
Podaci pokazuju da je kod 26, od ukupno 44 posmatrana privredna društava, koja su dostavila kompletne podatke, došlo do povećanja ukupnog prihoda. 
Prema dostavljenim podacima od privrednih društava prosječna neto plata za privredna društva u nadležnosti ovog ministarstva iznosi 988 KM i na istom je nivou u odnosu na prosječnu platu za isti period 2010. godine. Na visinu prosječne neto plate resorne oblasti utiče visina neto plata u sektoru energetike gdje iznosi 1.639 KM. Ako izuzmemo energetiku, prosječna plata iznosi 662 KM i u odnosu na isti period prošle godine uvećana je za 3%.
Što se tiče uvozno-izvoznih rezultata može se konstatovati da su preduzeća iz resorne oblasti zabilježila povećanje izvoza. Ostvareni izvoz u periodu januar – juni 2011. godine iznosi 378,808 miliona KM i veći je za 19% od ostvarenog izvoza za isti period 2010. godine. Na ovakve izvozne rezultate uticalo je prije svega povećanje izvoza u sektorima industrije i rudarstva. Što se tiče grana industrije, najveće povećanje zabilježeno je u okviru hemijske i metaloprerađivačke industrije gdje je ostvareno povećanje izvoza od 21%. Industrija obuće i tekstila je ostvarila smanjenje za 1%, ali je ipak ostvarila pozitivan neto izvozni rezultat od 5,619 miliona KM. Za razliku od sektora industrije i rudarstva gdje je zabilježen rast izvoza, u sektoru energetike izvoz je smanjen za 15% u odnosu na isti period prošle godine.
Uvoz je također povećan, i to za 11% u odnosu na isti period 2010. godine. Realno značajno povećanje uvoza zabilježeno je u hemijskoj industriji i sektoru rudarstva, dok je u ostalim industrijskim granama uvoz smanjen. Ukupno ostvareni neto izvozni rezultat na nivou resorne oblasti iznosio je 154.249.149,00 KM što predstavlja povećanje za 32% u odnosu na period I-VI 2010. godine.

PRIHVAĆEN PLAN JESENJE SJETVE ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Plan jesenje sjetve za 2011. godinu za područje tuzlanskog kantona. Kako se navodi, Plan je sačinjen na osnovu općinskih planova za jesenju sjetvu, a predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 7.059,5 ha površine. Jesenjom sjetvom 2011. godine žitaricama se planira zasijati 4.809 ha što je 68,12% ukupnog plana sjetve. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.555 ha što iznosi 50,36% od ukupnog plana, a više je za 163 ha ili 4,59% u odnosu na prošlu godinu. Obzirom da Federalna direkcija robnih rezervi planira sufinansirati sjetvu ove kulture na površinama višim od 5 ha, očekuje se da bi plan sjetve u ovoj godini mogao biti i premašen. Plan sjetve povrća je 558,5 ha dok je krmnim biljem planirano zasijavanje 1.687 ha. Da bi realizacija jesenje sjetve bila uspješna potrebno je obezbjediti količine repromaterijala utvrđene na bazi planske strukture sjetvenih površina na području Tuzlanskog kantona i normativa potrebnog repromaterijala za pojedine kulture navodi se u Planu.

DATA SAGLASNOST NA PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI ZA ODRAĐIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA OSOBA 
SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je danas i prihvatila Prijedlog rješenja za odrađivanje pripravničkog staža osoba sa visokom stručnom spremom. Kako se navodi u Prijedlogu u narendom periodu potrebno je između ostalog predložiti općinama sa područja Tuzlanskog kantona da prilikom izrade budžeta za 2012. godinu predvide sredstva za odrađivanje pripravničkog staža za određeni broj osoba sa visokom stručnom spremom. Također, predloženo je da Vlada Tuzlanskog kantona putem Privredne komore Tuzlanskog kantona predloži privrednim društvima koja imaju sjedište na području Tulanskog kantona da u toku 2012. godine prime određeni broj pripravnika koji bi u tim društvima odradili pripravnički staž. Ministarstva u Vladi Tuzlanskog kantona trebaju planirati sredstva u budžetu za 2012. godinu kako bi u samom ministarstvu ili u okviru resora (Javne ustanove, Zavodi, Uprave, Upravne organizacije) primili određeni broj pripravnika. U današnejm aktu predlaže se i da Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona u saradnji sa Rektoratom Univerziteta izvrši analizu upisne politike na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli u skladu sa dostavljenim podacima JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o broju pripravnika po zanimanjima, kako bi se u narednom periodu smanjio broj pripravnika u zanimanjima gdje je taj broj najveći, odnosno kako bi se školovao kadar za kojima postoji izražena potreba na tržištu rada tj. deficitarnih zanimanja. 
Inače, analizom podataka dostavljenih od Službe za zapošljavanje utvrđeno je da 1348 osoba sa VSS-om koje su prijavljene na evidenciji nezaposlenih nema odrađen pripravnički staž. Najveći broj osoba sa visokom spremom koje nemaju odrađen pripravnički staž, je sa područja općine Tuzla (559), a zatim slijede općine Živinice (214), Lukavac (183), Srebrenik (121), Gračanica (82) itd. Što se tiče strukture navedenih osoba po zanimanjima pripravnički staž nisu odradili 191 diplomirani ekonomista, 147 diplomiranih pravnika, 102 diplomirana pedagoga, 80 profesora bosanskog jezika, po 68 profesora razredne nastave i fizičke i zdravstvene kulture, 38 socijalnih radnika itd.
Da bi 1348 pripravnika sa područja Tuzlanskog kantona odradila pripravnički staž neophodno je osigurati određena sredstava, zavisno od činjenice da li je riječ o pravima koja bi navedene osobe ostvarili kao volonteri ili pripravnici. Za 1348 volontera neophodno je obezbjediti 2.558.719,68 KM, tj. 35% najniže plaće u FBiH radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti koje plaća poslodavac, a za 1348 pripravnika neophodno je obezbjediti 5.848.594,56 KM, tj. najmanje 80% najniže plaće u FBiH koje plaća poslodavac.
U navedene iznose nisu uračunati iznosi za eventualnu isplatu prevoza i toplog obroka za volontere, odnosno pripravnike za što bi dodatno trebalo obezbjediti iznos od oko 1.261.728.00 KM.

1.042.000,00 KM ZA ULAGANJA U OBLAST VODOPRIVREDE
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 1.042.000,00 KM potrebnih za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2011. godini. Odlukom su odobrena sredstva za izgradnju zaštitnih vodnih objekata, kao što su regulacija rijeke Gradašnice u industrijskoj zoni u Gradačcu i regulacija rijeke Spreče u Lukavcu. Također, sredstva su odobrena za izgradnju i rekonstrukciju objekata za vodosnabdijevanje kao što su finansiranje nabavke materijala za sanaciju sistema vodosnabdijevanja naselja Klisa, Općina Sapna, prvu fazu zamjene azbest – cementnih cijevi u naselju Lipa u Gračanici, izgradnju sistema vodosnabdijevanja u naselju Debelo brdo u Tuzli, te izgradnju i rekonstrukciju nekoliko mjesnih vodovodnih sistema.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED 
OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2011/12. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2011/12. godinu. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona je prikupilo i obradilo podatke o upisu učenika u prvi razred devetogodišnje osnovne škole Tuzlanskog kantona za 85 javnih i jednu privatnu osnovnu školu, kao i 33 srednje škole na području našeg kantona.
U prvi razred osnovnih škola upisano je ukupno 4.449 učenika od čega je 2.155 ili 48,43% djevojčica i 2.294 ili 51,57% dječaka. Od ukupnog broja u redovne osnovne škole upisano je 4.440 učenika, dok je 9 učenika upisano u dvije ustanove za specijalni odgoj i obrazovanje. Najveći broj upisanih učenika u prve razrede redovnih osnovnih škola zabilježen je u općini Tuzla 988 učenika ili 22,26%, a zatim slijede općina Živinice sa 629 upisanih učenika ili 14,17% i Gračanica sa 505 učenika ili 11,38%. Najmanje učenika upisano u osnovne škole u Sapni, 96 učenika ili 2,17% i Teočaku, 64 učenika ili 1,45%. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika smanjen je za 114 učenika ili 3,38%.
Osim upisa učenika u redovne i specijalne osnovne škole izvršen je i upis 151 učenika u prve razrede paralelnih osnovnih muzičkih škola. 
Kada je u pitanju upis učenika u prve razrede srednjih škola Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, nakon niza aktivnosti koje su prethodile donošenju Plana upisa u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2011/12. godinu, među kojima je i Javna rasprava o prijedlogu plana upisa učenika u srednje škole u Tuzlanskom kantonu, donijelo pomenuti Plan, u skladu s kojim je na području Kantona u 33 srednje škole za školsku 2011/12. godinu planiran upis 8.506 učenika. U gimnazije je planiran upis 1.650 učenika u tehničke i srodne škole 3.690 učenika, u stručne škole 2.940 učenika, u umjetničke 90 učenika, vjersku školu 120 učenika, a za 16 učenika je planiran upis u specijalnu školu. Planom upisa u srednje škole predviđena je mogućnost da se svi učenici sa završenim osnovnim obrazovanjem mogu upisati u neku od srednjih škola na području Tuzlanskog kantona. Poslije prvog upisnog roka pokazalo se da za određena zvanja i zanimanja postoji veći interes učenika nego što se to očekivalo, tako da su napravljene određene izmjene plana upisa učenika u srednje škole, a sve u cilju da se učenicima obezbijedi upis u škole za čija su stručna zvanja i zanimanja najviše zainteresovani. 
Svi učenici koji su završili osnovnu školu na području Tuzlanskog kantona, kao i mali dio učenika iz drugih sredina, upisali u srednje škole u Tuzlanskom kantonu.
Na osnovu podataka iz Izvještaja može se zaključiti da je većina učenika koji su završili osnovnu školu nastavila svoje školovanje u srednjim školama, tako da je ove školske godine broj učenika koji pohađaju srednje škole na području Tuzlanskog kantona veći za 2.163 učenika.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju plana novčanih tokova za period oktobar – decembar 2011. godine, kao i Odluku o odobravanju novčanih sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar – decembar 2011. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o dopuni Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Izmjenama Uredbe vlastiti prihodi iz oblasti Ministarstva unutrašnjih poslova, mogu se koristiti do 30. juna 2012 godine, a neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod. Naime, glavni razlozi za nerealizovanje planiranih vlastitih prihova ogledaju se u komplikovanim procedurama javnih nabavki i kašnjenju donošenja Budžeta Kantona za 2011 godinu. Ministarstvo je u 2011 godini planiralo nabavku značajne opreme iz sredstava ostvarenih po osnovu vlastitih prihoda, među kojim je najznačajnija nabavka računarske opreme za lokacije CIPS-a i vozila za potrebe policije. Kako se očekuje da bi Ministarstvo moglo okončati sve potrebne radnje i procedure prema Zakonu o javnim nabavkama i nabaviti planiranu opremu u prvoj polovini 2012 godine i na taj način namjenski utrošiti ostvarene vlastite prihode, te obezbijediti povoljnije uslove za izvršavanje osnovnih funkcija Ministarstva, odlučilo se za izmjenu Uredbe.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o dopuni Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice. Cijeneći značaj rješavanja stambenih pitanja boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja TK je, na osnovu niza inicijativa i zaključaka Općinskog vijeća Tuzla i Koordinacije boračkih organizacija općine Tuzla, predložilo dopunu Uredbe na način da za sve kandidate, do momenta stupanja na snagu ove Uredbe, kod kojih je Služba za boračko – invalidsku zaštitu utvrdila da su sredstva usmjerili na rješavanja stambenog pitanja na drugi način u odnosu na podneseni zahtjev, Služba neće pokretati postupak pred nadležnim sudom.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, i Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim odlukama odobrena su sredstva Ministarstvu finansija na ime nabavke računarskog software-a antivirusne zaštite odobrena novčana sredstva u iznosu 2.000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovom odlukom odobrena su sredstva u iznosu od 37.100,00 KM Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak na ime nabavke jednog novog putničkog motornog vozila, u zamjenu za staro putničko motorno vozilo po principu zamjena “staro za novo”, uz naknadu i nabavku opreme – jednog klima uređaja.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju prava na naknadu troškova ukopa – dženaze umrlih lica koja su imala status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona. Usljed reorganizacije ministarstava u Vladi TK, Odjeljenje za zbrinjavanje prognanih osoba i izbjeglica povratak i repatrijaciju je iz Ministarstva za obnovu razvoj i povratak prešlo u Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, te se, budući da se i sredstva predviđena za ove namjene sada nalaze na drugoj budžetskoj poziciji, ukazala potreba da se donese nova Odluka. Kako bi se spriječilo korištenje sredstava iz više izvora po istom osnovu u tekst nove Odluke uvrštena je i potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava troškova ukopa – dženaze za umrla raseljena lica. Naime, dodatno je uvršten dokaz od nadležne općinske službe boračko – invalidske zaštite da korisnik nije koristio sredstva za troškove ukopa – dženaze kao i kopija lične karte i bankovne kartice podnosioca zahtjeva.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o prijenosu stalnih sredstava, putničkih motornih vozila, u vlasništvo JU Centar za socijalni rad Doboj Istok i JU Centar za socijalni rad Sapna.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o proglašenju puta od priključka na regionalni put Živinice – Međaš do zgrade putničkog terminala JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” putem od značaja za Tuzlanski kanton. Naime, opravdanost proglašenja puta od značaja za Tuzlanski kanton, proizilazi iz činjenice da je JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” preduzeće koje je sa 100% državnim kapitalom. Takođe, JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” u skladu sa strateškim Planovima Ministarstva i Vlade TK treba da se razvija u regionalni cargo centar koji može biti i veliki generator razvoja privrede i novog zapošljavanja na području Tuzlanskog kantona. Da bi putna komunikacija u dužini od oko 800m, a koja se trenutno nalazi u izuzetno lošem stanju, bila rekonstruisana, a nakon toga i redovno održavana od strane Direkcije cesta Tuzla, neophodno je bilo proglasiti je putem od reginalnog značaja za Tuzlanski kanton. Samim tim Direkcija cesta Tuzla će ovaj put uvrstiti u svoje redovne planove održavanja i rekonstrukcije.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2011. Godinu. Odlukom se odobrava usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, za sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža, JU Gimnazija “Mustafa Novalić” Gradačac u iznosu od 1.350,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec septembar 2011. godine u iznosu od 390,00 KM, te visinu naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 7,00 KM. Ovim odlukama visina osnovice i naknade za ishranu ostala je nepromijenjena u odnosu na dosadašnji period.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju oglasa i utvđivanju teksta oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija članova nadzornih odbora u privrednim društvima Fabrika obuće “Aida” DD Tuzla, 3 kandidata, “Tvornica transportnih uređaja” DD Tuzla, 1 kandidat, “Elektromontaža” DOO Tuzla, 1 kandidat, “Koksno-hemijski kombinat” DD Lukavac, 2 kandidata, Rudnik soli “Tuzla” DD Tuzla, 4 kandidata, “Rudnici nemetala Kladanj” DOO Kladanj, 3 kandidata, “Global Ispat Koksna industrija” DOO Lukavac, 2 kandidata i “Sisecam Soda” DOO Lukavac, 1 kandidat.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Statuta Obrtničke komore Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Zbirni izvještaj o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nepogoda na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini i Izvještaj o radu Kantonalne komisije za procjenu štetu u 2010. godini. Analizirajući Izvještaje općinskih komisija za procjenu šteta, Kantonalna komisija je konstatovala da su štete na materijalnim dobrima, koje su izazvane poplavama i klizištima na području Kantona u toku 2010. godine, bile izuzeto velike, navodi se u Zbirnom izvještaju. Obzirom da se štete dešavaju svake godine i to na skoro istim područjima, Kantonalna komisija je predložila da se u budžetima lokalnih zajednica i Kantona planira više sredstava koja bi se koristila u prevenciji zaštite tj. otklanjanju potencijalnih uzoraka nastanka prirodne nesreće. S tim u vezi potrebno je i namjenska sredstva iz pojedinih resora usmjeriti u zajedničko ulaganje u prevenciju zaštite po Programu razvoja zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona 2008-2012. godine, odnosno, intenzivirati regulaciju riječnih korita, sačiniti katastar klizišta i po prioritetima raditi na njihovoj sanaciji, nastaviti sa izgradnjom protivgradne zaštite, te podsticati projekte navodnjavanja stoji u Zbirnom izvještaju.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o utrošku tekuće rezerve u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a u vezi sa troškovima realizacije akcije “Srebrenica 2011.g.”. U svrhu realizacije ove akcije Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je sredstva u ukupnom iznosu od 20.526,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na Odluku o odobravanju 62.148,00 KM privrednom društvu “Bosnia valves” D.O.O. Tuzla, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, a na ime izmirivanja duga po osnovu Sporazuma o regulisanju međusobnih obaveza.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom je ovlastila ministra pravosuđa i uprave da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Ugovor o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo.

Vlada tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Međunarodna galerija portreta Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom je žalba izjavljena protiv Rješenja o privremenoj suspenziji policijskog komesara odbijena kao neosnovana.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem šest namještenika Viših referenata za operativno-tehničke poslove – daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme. Uvidom u raspoloživu dokumentaciju, konstatovano je da je u sudu upražnjeno šest radnih mjesta namještenika jer je jedan zaposlenik penzionisan, jedan je preminuo, a prijem 4 nova zaposlenika planiran je od oktobra 2011. godine.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku kojom se za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje predloži Safet Husanović. Utvrđeni prijedlog proslijedit će se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike radi objedinjavanja i dostavljanja Vladi Federacije BiH na konačno imenovanje.

 

Odjeljenje za informisanje


Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.