ODRŽANA 20. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 11:04

Vlada Tuzlanskog kantona danas je održala nastavak jučer prekinute 20. redovne sjednice.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA 
TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – JULI 2011. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.07.2011. godine. Kako se navodi u Izvještaju Prihodi i primici u Budžetu iznose 171.448.341,94 KM, a rashodi i izdaci 166.727.277,24 KM. Iz navedenog je vidljivo da je u prvih sedam mjeseci 2011. godine ostvaren suficit, odnosno višak prihoda nad rashodima budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 4.721.064,70 KM. Ipak ostvareni suficit za prvih sedam mjeseci ove godine ne predstavlja stvarno stanje sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona, jer je pomenuti višak prihoda nad rashodima, nastao kao rezultat neizvršenih rashoda i izdataka kod budžetskih korisnika, po još nerealizovanim Programima i planovima ministarstava, te će suficit služiti će za pokriće tih rashoda i izdataka. Prema zvaničnim informacijama dobivenim od Federalnog ministarstva finansija, počela je realizacija poravnanja indirektnih poreza između Federacije BiH i Republike Srpske, tako da će se budžetu Tuzlanskog kantona u narednih 56 dana obustavljati prihodi od indirektnih poreza što će dovesti do dodatnog smanjenja ove vrste prihoda za naš kanton u ukupnom iznositu 2.800.000,00 KM. Također, procjene su da sredstva od MMF-a planirana u budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu za sanaciju deficita, neće biti realizovana do kraja fiskalne 2011. godine.
Ostvareni ukupni rashodi i izdaci Budžeta Tuzlanskog kantona u navedenom periodu iznose 169.198.194,04 KM, te su u odnosu na ukupne rashode i izdatke u istom periodu prošle godine manji za 4.349.187,05 KM ili 2,51%. Posmatrajući izvršenje rashoda i izdataka za navedeni period evidentno je da je u bruto plaćama i doprinosima poslodavca došlo do prekoračenja planiranih sredstava, od čega je najznačajnija stavka kod korisnika osnovnog i srednjeg obrazovanja.

USVOJENA ANALIZA STANJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE SA PROGRAMOM MJERA ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNOG STANJA 
GRAĐANA NA PROSTORU TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Analizu stanja u oblasti socijalne zaštite sa programom mjera za unapređenje socijalnog stanja građana na prostoru Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u Analizi problem nezaposlenosti dovodi do socijalne isključenosti i siromaštva građana, što proizvodi dodatne pritiske u oblasti socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja prvenstveno iz razloga što porodice nisu u stanju odgovoriti svojim funkcijama niti obezbijediti minimum socijalne sigurnosti svojim članovima. Ovako stanje neminovno za jednu od posledica ima i pad nataliteta, što se jasno očituje u analiziranom stanju. Pored evidentnog problema nezaposlenosti do sada nisu planirana sredstva za implementaciju 
Strategije zapošljavanja TK za 2009.-2013. S druge strane Služba za zapošljavanje je opterećena poslovima koji ne čine njenu osnovnu djelatnost, kao što su naknade za demobilisane borce za što su usmjerena velika finansijska sredstva i što je usporilo provođenje aktivnih mjera za posredovanje u zapošljavanju. Narasle potrebe građana zbog procesa privatizacije, recesije i ekonomske krize prevazilaze mogućnosti države da adekvatno odgovori na iste i ukazuje na potrebu bržeg razvoja novih modela pružanja i finansiranja usluga socijalne zaštite.
Kada su u pitanju prava po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Tuzlanskog kantona, značajan dio prava realiziran je u potpunosti ali nažalost istovremeno neka od prava se zbog nedostatka budžetom traženih finansijskih sredstava ne realiziraju.
Kako se navodi, evidentan je i porast sociopatoloških pojava i nasilja u porodici na koje Centri za socijalni rad nisu u mogućnosti adekvatno odgovoriti. Kadrovska struktura u centrima za socijalni rad je ispod svih standarda i normativa prema broju stanovnika, što se negativno odražava na prevenciju nastanka stanja socijalnih potreba lica i porodica, i dovodi do porasta patologije (nasilja u porodici, delinkvencije mladih, bolesti ovisnosti, alkoholizma, razvoda brakova i slično), a time doprinosi velike društvene i materijalne štete zajednici u cjelini. 
Također, prepoznati su značajni resursi u nevladinom sektoru koji nisu upotpunosti stavljeni u funkciju razvoja usluga socijalne zaštite.
U cilju prevazilaženja postojećeg stanja u kome se nalaze lica i porodice u stanju socijalne potrebe, a da bi se smanjilo siromaštvo i započeo proces izgradnje održivog sistema socijalne zaštite, Analiza napominje neophodnost planiranja sredstva u Budžetu za 2012. godinu za implementaciju mjera iz Strategije zapošljavanja, prioritetno mladih i socijalno rizičnih grupa. Akcionim planom Službe za zapošljavanje treba raditi na provođenju sveobuhvatne politike zapošljavanja. Također, u Budžetu treba planirati i sredstva za pomoć i njegu od strane drugog lica za lica preko 65 godina starosti sa invaliditetom (90 i 100%). Potencijalni broj korisnika bi iznosio 4579, a potrebna sredstva za realizaciju navedenog prava iznosila bi 6.101.100,00 KM, ili ukoliko nije moguće osigurati sredstva u punom iznosu potrebnom za ove namjene, prioritetno bi trebalo osigurati sredstva za 100 postotne invalide, kako bi se na ovaj način ublažilo teško stanje ove kategorije stanovnika.
Između ostalog neophodno je i jačanje saradnje sa nevladinim sektorom u vršenju usluga socijalnog rada s ciljem da nevladine organizacije, koje imaju prostorne i kadrovske kapacitete, samostalno pružaju usluge u oblasti socijalne i dječije zaštite, a da Ministarstvo vrši nadzor nad kvalitetom pružanih usluga. Također, treba podržati nadležne Federalne organe u donošenju, promjenama i primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata kroz uvođenje imovinskog cenzusa kod ostvarivanja određenih prava i donošenje jedinstvenog Zakona o zaštiti porodice sa djecom, kao i Zakona o osnovnim pravima osoba sa onesposobljenjem, navodi se u danas usvojenoj Analizi.

125.839,40 KM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA PROJEKTE ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku kojom je za sedam privrednih društava u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava odobrila subvencije u ukupnom iznosu od 125.839,40 KM. Za projekat zbrinjavanja papirnog otpada i PET ambalaže kompaniji Sirovine Pezić d.o.o. Kalesija odobreno je 10.319,40 KM. Kompaniji ALFA 90 d.o.o. iz Živinica za izradu toplotne izolacije na krovu proizvodne hale odobreno je 17.520,00 KM, a za HOLEX d.o.o. Živinice za projekat prečišćavanje zauljenih voda odobreno je 20.000,00 KM. Za Zamjenu goriva u kotlovnici kompaniji SE – SARAJKA d.o.o. Živinice odobreno je 20.000,00 KM. Za nabavku drobilice za preradu otpadnog drveta za TIŠLER – PROM d.o.o. Gradačac odobreno je 20.000,00 KM. Kraning-u d.o.o. Lukavac je za spaljivanje drvenog otpada odobreno 18.000,00 KM, dok je za reciklažu u Gračanici Reciklažnom centru d.o.o. Gračanica odobreno 20.000,00 KM. 
Dodjela sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu vršena je putem javnog poziva na koji je prijavljeno ukupno 15 projekata. Potpuna dokumentacija nije dostaviljena za pet projekata, a tri prijave nisu imale pravo učešća te iste nisu ni uzete u razmatranje.

IZMJENJENA ODLUKA O KORIŠTENJU MOBITELA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju mobitela, zasnovanu na stvarnim potrebama proizašlim iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK i djelokruga rada MUP-a TK-a. Predloženim rješenjima, policijskom komesaru troškovi mobitela ograničeni su na 150 KM, načelnicima policijskih uprava smanjen je iznos sa 100 na 70 KM, a glavni kantonalni inspektor zaštite od požara u MUP-u TK umjesto dosadašnjih 80 odobreni troškovi smanjeni su na 70 KM. Zbog složenosti i prirode posla koji se razlikuje od ostalih glavnih inspektora i načelnika sektora načelnicima Sektora uniformisane i Sektora kriminalističke policije povećan je iznos sa 80 na 90 KM. Kao novim korisnicima, načelnicima odjeljenja u MUP-a TK-a i korisnicima mobilnih telefona za specijalne namjene, određeni su troškovi u iznosu od 45 KM. 
Prilikom predlaganja visine mjesečnih troškova koji se priznaju za korištenje mobitela, vodilo se računa o mjerama štednje i stvarnim potrebama u MUP-u TK-a.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o zaštiti okolice Tuzlanskog kantona. Razlog donošenja zakona jeste činjenica da je donesen novi federalni Zakon o zaštiti okoliša kojim je uređeno pitanje očuvanja, zaštite, obnove i poboljšanja ekološkog kvaliteta i kapaciteta okoliša, mjere i uslovi upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa, finansiranje aktivnosti vezanih za okoliš itd. Zakon je u Skupštinu Tuzlanskog kantona upućen po skraćenom postupku jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.
U skladu sa Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava Vlada Kantona donijela je danas 9 odluka o odobravanju ukupno 87.616,00 KM kako bi se pristupilo realizaciji rekonstrukcije i investicionog održavanja ravnog krova i prostorija zgrade Vlade TK, nabavku i ugradnju uređaja za kontrolu ulaza u zgradu Vlade TK i evidenciju radnog vremena uposlenika, nabavku i ugradnju komunikacijske i opreme za video nadzor, rampe za službeni parking i druge usluge neophodne za unaprjeđenje kvaliteta uslova rada Vlade Tuzlanskog kantona. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava i Odluku o nabavci putničkog motornog vozila po principu zamjena “staro za novo” uz naknadu i nabavci opreme. Ovim odlukama stvoreni su preduslovi za nabavku neophodnog terenskog vozila za obavljanje poslova Odjeljenja za povratak i repatrijaciju u Ministarstvu rada, socijalne politike i povratka, a koji se odnose na obilazak terena u FBiH i RS-u.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora. Koncesije su dodijeljene Javnom preduzeću “KOMUNALAC” DD Gradačac, za korišćenje vode radi javnog snabdijevanja vodom naseljenog mjesta Gradačac i “profine BH” d.o.o. Živinice, za korištenje vode iz vlastitog bunara, koji se nalazi u krugu privrednog društva, u Industrijskoj zoni Maline, na području općine Živinice.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o sufinansiranju troškova električne energije u 2011. godini. Izmjene se su tehničke prirode i odnose se na izmjene naziva resornog ministarstva i izmjene budžetskih pozicija.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na zakup poslovnih prostorija površine 350 m2 raspoređenog u 9 kancelarija u koje bi se smjestilo 28 zaposlenika Općinskog suda u Tuzli. Naime, zbog otvaranja Općinskog suda u Lukavcu, zaposlenici koji su bili raspoređeni u sudsko odjeljenje Općinskog suda u Tuzli za područje Općine Lukavac će biti vraćeni i raspoređeni na poslove matičnog suda. Imajući u vidu činjenicu da se radi o relativno velikom broju ljudi koji obavljaju specifičnu društvenu djelatnost, kao i njihovu potrebu za blizinom sjedištu Općinskog suda u Tuzli, Vlada je danas dala saglasnost na zakup neophodnih prostorija.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o nadležnostima i kriterijima za postavljenje direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, kao i Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje radnog mjesta direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o radu Javne ustanove “Međunarodna galerija portreta” Tuzla Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove “Međunarodna galerija portreta” Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem Stručnog saradnika za opšte i pravne poslove u Direkciji cesta Tuzla. Prijem radnika će se izvršiti na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i Skupštini TK uputila na donošenje Odluku o prihvatanju zaduženja Tuzlanskog kantona radi sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić. Ovom odlukom prihvatilo se zaduženje u iznosu od 1.763.354,79 Eura i grant sredstva u iznosu od 311.180,26 Eura radi izvršenja Programa sufinansiranja Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić. Prema Predugovoru rok otplate kredita je 11,5 godina uz grace period od 1 godine, a kamatna stopa od 0,00%.
Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona. Predsjednik Odbora je Elvira Salihović, a članovi su Zijad Kulenović, Saša Hajdukov, Admir Hasanbašić i Dragan Pejić.
Vlada je dala saglasnost za imenovanje Idriza Ćosića na mjesto direktora “Livnice čelika” Tuzla i “Bosnia Valves” Tuzla u vremenu od po 4 sata dnevno.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je razriješila Školski odbror JU OŠ “Čelić” u Čeliću, te imenovala privremeni Školski odbor pomenute škole. Predsjednik Odbora je Amna Avdić, a članovi su Ljiljana Šadić, Alma Ćorić, Admir Hrustanović i Midhat Beganović.

 

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.