ODRŽANA 19. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 11:07

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA 
ZA PRIVH ŠEST MJESECI 2011. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01.-30.06.2011. godine. Ukupni prihodi i primici u pomenutom period ostvareni su u iznosu od 142.289.536,97 KM, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 142.989.805,21 KM. Prema navedenom ostvaren je višak rashoda nad prihodima u iznosu od 700.268,24 KM. Putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u prvih 6 mjeseci tekuće godine naplaćeno je 167.194.584,79 KM javnih prihoda što je za 3,62 % više nego u istom periodu 2010. godine. Analizirajući ostvarene javne prihode u prvoj polovini 2011. godine koji pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona evidentno je da na ukupnom nivou imaju blagu tendenciju rasta za 3,83%, u odnosu na isti period 2010. godine. Porez na promet indirektnih i drugih zaostalih poreza na promet proizvoda i usluga ostvaren je u ukupnom iznosu od 102.316.566,16 KM što je za 5,73% više u odnosu na isti period prethodne godine, a porez na dobit ostvaren je u ukupnom iznosu od 8.918.090,19 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 21.42%. Druga najznačajnija grupa prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona, pored poreza predstavljaju neporeski prihodi, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 15.668.681,93 KM ili za 10,97% manje u odnosu na isti period prethodne godine.
Analizirajući izvršenje rashoda i izdataka na nivou ukupnog u odnosu na odobreni operativni plan evidentno je ukupno ostvarenje u procentu od 92,72%. Ovakav nivo ostvarenja pokazuje da su izvršeni rashodi na ukupnom nivou pratili ograničeni operativni budžet za prvu polovinu godine, a što je samim time bilo usklađeno sa ostvarenim prihodima i primicima budžeta. Iz prikazanog izvršenja budžeta se vidi da su uštede budžeta za prvu polovinu godine vršene u dijelu tekućih i kapitalnih transfera, kao i nabavke stalnih sredstava, dok su budžetski korisnici angažovali neutrošena vlastita sredstva iz ranijeg perioda, kako bi amortizovali nedostajuća sredstva u budžetu za svoje finansiranje. Izvještaj će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

PIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O UTROŠKU TEKUĆE REZERVE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PRVIH 6 MJESECI 2011. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2011. godine. U prvih šest mjeseci tekuće godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 138.171,40 KM, što u procentima iznosi 16,26% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po odlukama iznosi 90.171,40 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 10,61%. Inače, Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve donosi Vlada Kantona u skladu sa kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve utvrđenih Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona, na prijedlog resornog ministarstva i uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija u pogledu raspoloživih sredstava tekuće rezerve. Izvještaj će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

UVEĆANJE KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆA U 
OSNOVNIM ŠKOLAMA U TUZLANSKOM KANTONU 
REZULTIRALO VEĆIM UTROŠKOM SREDSTAVA U IZNOSU 3.319.717 KM

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o obavljenom nadzoru izdatih rješenja o promjeni koeficijenata za obračun plaća u svim osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u Izvještaju uvećanje koeficijenta rezultiralo je većim utroškom sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu oko 3.319.717 KM. Pregledom i analizom dokumentacije dostavljene na uvid Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta uočilo je da zaposlenici koji su završili I ciklus visokog obrazovanja u trogodišnjem trajanju, ističu da su završili dodiplomski studij za sticanje visoke stručne spreme na studijskom odsjeku Razredna nastava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u trajanju od tri godine, čime su stekli stručni naziv «Profesor razredne nastave» te tražili uvrštavanje u III platni razred, obračun plaće po koeficientu 2,32 i isplatu razlike plaće obračunate po većem koeficientu od dana završetka studija pa do donošenja presude. Uočeno ukazuje da sistem internih kontrola u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, osnovnim školama i Ministarstvu finansija nije adekvatno uspostavljen i ne funkcioniše na propisani način, što za posljedicu ima naprijed navedene nedostatke, propuste i nepravilnosti. Rješenja sa povećanim koeficijentima na predočeni način primjenjuju se od 2007. godine do danas, a prve aktivnosti u smislu kontrole i nadzora započete 28.09.2010. godine. S ciljem saniranja stanja neophodno je odmah pokrenuti aktivnosti, uključiti sve relevantne pojedince, organe i institucije s ciljem iznalaženja rješenja. 
Skladno prijedlogu mjera za prevazilaženje nastalog stanja Vlada Tuzlanskgo kantona je donijela niz zaključaka. Ministarstvo finansija je zaduženo da obustavi transakcije plaća po osnovu svih spornih rješenja, a počev od 01.09.2011. godine, a direktori škola treba da ponište Rješenja o utvrđivanju kojeficijenta za obračun plaća. Univerzitet u Tuzli u budućnosti treba da licima koja završe I ciklus visokog obrazovanja izdaju diplome u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i dodatak diplomi (saplement). Osnovne škole treba da usklade Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji. Osim pomenutog potrebno je uspostaviti adekvatan sistem internih kontrola u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta po principu resorne nadležnosti za osnovne škole i Ministrstvu finansija –Službi centralizovanog obračuna plaća, te upriličiti zajednički sastanak predstavnika Kantonalnog pravobranilaštva, Ureda za internu reviziju Tuzla, Ministartva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo finansija, Ureda za zakonodavstvo i Stručne službe Vlade u cilju razmatranja navedenog problema i iznalaženja adekvatnih rješenja. Također, Vlada Kantona je zadužila Ministarstvo obrazovanja da u saradnji sa Uredom za zakonodavstvo utvrdi prijedlog Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlanskog kantona u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje kojeficijenata za obračun plaća i koji bi bio ponuđen sindikatu. Također, Ministarstvo treba da utvrdi Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog obrazovanja.

80.000,00 KM ZA POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program raspodjele sredstava za pomoć vjerskim zajednicama za 2011. godinu. Ukupno Programom predviđena sredstva za ove namjene iznose 80.000 KM. Za Islamsku zajednicu – Muftijstvo Tuzlansko planirano je 52.000,00 KM, za Katoličku crkvu – Franjevački samostan ”Sv. Petra i Pavla” Tuzla 8.320,00 KM, za Katoličku crkvu – Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Breške 11.413,60 KM, dok je za Pravoslavnu crkvu – Crkvena opština Tuzla planirano 8.266,40 KM.

SREDSTAVA SA ESCROW RAČUNA UBUDUĆE PLASIRATI PUTEM
RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o prihvatanje teksta ugovora o komisionu i o namjenskom depozitu kod Razvojne Banke Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva, ostvarena prodajom preduzeća iz nadležnosti Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, do sada su usmjeravana na escrow (privremeni, akreditivni) račun kod NLB Tuzlanske banke, beskamatno, a Banka je iz tih sredstava odobravala kredite privrednim društvima i samostalnim privrednicima sa područja Kantona. Obzirom da izmjenama Zakona o privatizaciji Razvojna banka Federacije postaje jedina banka – depozitar escrow računa Vlada je u prihvatila tekst ugovora koji će u ime Vlade Tuzlanskog kantona sa Razvojnom bankom FBiH potpisati ministar finansija Mlađan Lazić. Odlukama je također definisano da Ministarstvo finansija kada se steknu uslovi, u ime Vlade Kantona kao deponenta, pismeno otkaže ugovor o oročenju kod NLB Tuzlanske banke sredstava sa escrow podračuna Jedinstvenog računa Trezora Kantona, te da Ministarstvo u ime Vlade Kantona, zaključi aneks Ugovora između Vlade Kantona i NLB Tuzlanske banke, kojim će se definisati samo one odredbe ugovora koje se odnose na obavezu banke da redovno uplaćuje dospjele iznose glavnice kredita u skladu sa dinamikom otplate plasiranih sredstava.

PRIHVAĆEN TEKST ANEKSA KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA DJELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas oduke o prihvatanju teksta aneksa kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Tekstovi prijedloga aneksa su identični ranije potpisanim aneksima s tim da je određeno da će se primjenjivati od 01.09.2011. godine do 31.12.2011. godine, čime bi bila obuhvaćena kompletna budžetska 2011. godina u kontinuitetu. Potpisnici aneksa su dostavili pismeno Izjašnjenje da su saglasni sa predloženim tekstom te su ispunjeni uslovi za usvajanje predloženih tekstova i potpisivanje Aneksa.

155.479,00 KM JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA PROJEKTE 
IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je dans saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava javnim preduzećima koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice. Ukupno planirana sredstva za ove namjene iznose 155.479,00 KM. Na pomenuti Javni poziv dostavljeno je 14 prijava ali je utvrđeno da 8 prijava nema potpunu dokumentaciju a jedna prijava nije imala pravo učešća te iste nisu uzete u razmatranje. Za projekat SCADA – Nadogradnja uštede električne energije za upravljanje vodovodnim sistemom Javnom komunalnom preduzeću Čisto d.o.o. Doboj Istok dodijeljeno je 23.359,00 KM. Javnom preduzeću Septembar d.d. Srebrenik za projekat termičke izolacije upravne zgrade dodjeljeno je 25.920,00 KM, a za Proširenje područja organizovanog skupljanja otpada JP Komunalno d.o.o. Banovići odobrene su 33.864,00 KM. Za nabavku specijalnog vozila za prikupljanje otpada radi proširenja organiziranog prikupljanja otpada sa šireg područja općine Gradačac JKP Komunalac d.d. Gradačac je odobreno 38.000,00 KM, a za JKP Komunalno d.d. Živinice za realizaciju projekta selekcije otpada na području općine Živinice odobreno je 34.336,00 KM.

PRIHVAĆENA FISIBILITI STUDIJA „LIVNICA ČELIKA“ KAO OSNOV ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA NOVA LIVNICA TUZLA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim se prihvata Fisibiliti studija „Livnice čelika“ Tuzla, koja će biti osnov za implementaciju Projekta Nova Livnica Tuzla. Kako je već poznato „Livnica čelika“ d.o.o. Tuzla već duži niz godina se suočava sa ozbiljnim problemima poslovanja, blokade računa, neblagovremeno izmirivanje obaveza, gubljenje strateških kupaca i mogući stečaj. Posebno zabrinjavajuće je drastično smanjenje obima proizvodnje i ukupnog prihoda, uz zadržavanje nivoa troškova, što rezultira značajnim gubicima u poslovanju. Rezultati poslovanja, finansijska situacija, gubljenje kupaca, starost opreme i druge negativne tendencije, ukazuju na alarmantnost situacije i potrebu preduzimanja hitnih mjera. 
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona donijelo je odluke o odobravanju 70.000,00 KM „Livnici čelika“ d.o.o Tuzla za potrebe izrade fisibiliti studija. Naime, u cilju rješavanja problema poslovanja, uključujući i problem sadašnje lokacije „Livnice čelika“ Tuzla, Turboinštitut Ljubljana je dostavio pismo namjere kojim se izražava želja za zajedničko ulaganje u izgradnju nove, savremene i ekološki prihvatljive „Livnice čelika“ na novoj lokacdiji koju treba da obezbijedi Vlada Tuzlanskog kantona. Zajednički je ocjenjeno da je prije ulaska u konkretne razgovore, potrebno uraditi fisibiliti studije pod nazivima „Projekat nove Livnice“ i „Pozicija postojeće Livnice sa aspekta mogućeg zajedničkog ulaganja“.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je danas Izjašnjenje u vezi prigovora na Odluku o imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, te donijela Zaključak kojim je prihvaćeno izjašnjenje Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK, a prigovor odbijen kao neosnovan obzirom da je postupak sproveden zakonito, odnosno da nisu povrijeđene odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala zahtjev Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za poduzimanje mjera kojim bi se otklonile smetnje u finansijskom poslovanju Zavoda i donijela Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa novog potrošačkog mjesta Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona izvrši obračun i isplatu plata, naknada zaposlenicima i svih obaveza prema dobavljačima, u periodu od 01.08.2011. godine do dana imenovanja direktora Pedagoškog zavoda. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona utvrđeno je osnivanje Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona TK kao samostalne upravne organizacije. Zakašnjenje imenovanja direktora Zavoda prouzrokovalo je potpuno blokiranje finansijskog poslovanja ove institucije, te je bilo potrebno, donijeti odgovarajući pravni akt koji će Ministarstvu finansija TK biti pravni osnov za uvođenje Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona pod novom organizacionom jedinicom počev od 1.8.2011.god. a ne od dana imenovanja direktora.

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je i prihvatila Informaciju o aktivnostima uspostavljanja novog radnog zakonodavstva u organima državne službe. Zbog ispunjavanja uslova za penzionisanje trenutno uposlenog namještenika Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Općinskom sudu u Živinicama za prijem jednog namještenika Višeg referenta za operativno-tehničke poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Rješenje o imenovanju disciplinskog tužitelja Azre Gavranović. Zadatak Tužitelja je da po prijemu inicijative Nezavisnog odbora za pokretanjem disciplinskog postupka protiv policijskog komesara, preduzme sve potrebne radnje u cilju ispitivanja osnovanosti inicijativem donese ocjenu o njenoj osnovanosti. Također imenovane su prvostepena i drugostepena disciplinska komisija u sastavu Goran Mišić, predsjednik provstepene komisije, a članovi ove komisije su Esad Mušanović i Tasim Šabović. Na mjesto Predsjednika drugostepene komisije imenovan je Edin Nišić, a članovi su Medžid Ćehić, Julija Ćilimković, Ilijas Jašarević i Ljiljana Pavljašević. 
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst inicijative Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH, kojim se predviđa da se javne ustanove, vjerski objekti, sportski objekti i sl., oslobode plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu sa pozicije Podrška povratku prognanih lica.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je o subvencioniranju troškova prijevoza djece, učenika i studenata za školsku 2011/2012 godinu. Odlukom je odobreno subvencioniranje troškova prijevoza djece, učenika i studenata na području Tuzlanskog kantona za školsku 2011/2012 godinu u iznosu od 100% za: učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, učenike i studente sa invaliditetom, odnosno smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju i njihove pratioce. Pravo na subvencioniranje troškova prijevoza iz utvrdit će svaki općinski Centar za socijalni rad za djecu, te učenike i studente koji imaju status redovnog učenika odnosno studenta navodi se u Odluci.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu za 10 javnih ustanova sa području Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o prihvatanju Sporazuma o regulisanju međusobnih obaveza između Vlade Tuzlanskog kantona, „Messer Tehnoplin“ d.o.o. Sarajevo, „Plin“ Sarajevo, „Livnica čelika“ d.o.o. Tuzla i „Bosnia Valves“ d.o.o. Tuzla i ovlastila Ministra industrije energetike i rudarstva da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše sporazum.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni programa za namjensko trošenje sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe. Prema Izmjenama i dopunama Programa ukupno planirana namjenska sredstva za ove namjene u 2011. godini iznose 1.200.000,00 KM. Obzirom da je prilikom izrade Programa načinjena greška, odnosno u istom nije uvršteno 13.736,00 KM koje Ministarstvo, na osnovu ugovora o korištenju dijela sredstava od naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, iz 2010. godine, duguje općini Kalesija, morala se izvršiti izmjena Programa na način da je iz rezervi koje su bile planirane u iznosu od 293.590,55 KM, izdvojeno 13.736,00 KM, kao prenos ugovorenih obaveza iz 2010. godine. 
Vlada Tuzlanskog kantona sala je saglasnost na Odluku o prenosu vlasništva nad putničkim morotnim vozilom marke Škoda sa Ministarstva razvoja i poduzetništva TK na Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se prihvata Program mogućnosti ekonomsko-finansijske rekonstrukcije Fabrike obuće „Aida“dd Tuzla. Zaključkom je zaduženo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da zajedno sa upravom fabrike obuće „Aida“dd Tuzla, pristupi realizaciji pripremnih radnji za reorganizaciju društva sredstvima iz Budžeta Kantona koja su potrebna za penzionisanje zaposlenika koji su ispunili uslove za starosnu i invalidsku penziju, subvencionirnje privrednih društava koja bi u radni odnos preuzela zaposlenike FO „Aida“ dd Tuzla, uplatu doprinosa za PIO za zaposlenike koji bi se opredijelili za sporazuman raskid radnog odnosa i odustajanje od tužbe protiv FO „Aida“ dd Tuzla. Također, Zaključkom je Vlada Tuzlanskog kantona zadužila Ministarstvo industrije, energije i rudarstva da zajedno sa Upravom Društva i članovima ekspertnog tima koji je i izradio Program, nastavi svoj rad i pomogne u realizaciji Programa. Posebno je naglašeno da je ekspertni tim svoj višemjesečni trud uložen u izradu Programa uložio na volonterskoj osnovi, bez naknade, kako bi pomogli Vladi u rješavanju problema s kojima se Vlada susreće.
U okviru kadrovskih pitanja, Vlada Tuzlanskog kantona razriješila je danas na lični zahtjev Hamida Mutapčića dužnosti Predsjednika Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih, te na njegovo mjesto imenovala Senada Ovčinu, predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.