ODRŽANA 18. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 11:08

PRIVREMENO SUSPENDOVAN POLICIJSKI KOMESAR UPRAVE POLICIJE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tulanskog kantona donijela je danas Rješenje o privremenoj suspenziji Policijskog komesara Nedima Mutapčića do okončanja pokrenutog disciplinskog postupka pred Nezavisnim odborom. U obrazloženju se navodi da je suspenzija potrebna zbog objektivnosti vođenja disciplinskog postupka i zaštite ugleda institucije Ministarstva unutrašnjih poslova i Vlade Tuzlanskog kantona. Naime, zbog više povreda službenih dužnosti Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je 18.08.2011. godine dostavio Nezavisnom odboru Skupštine Tuzlanskog kantona prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka i privremenu suspenziju policijskog komesara MUP-a Tuzlanskog kantona. Nezavisni odbor je, nakon razmatranja prijedloga Ministra MUP-a, donio zaključke o postojanju osnova sumnje da je policijski komesar u dva slučaja počinio teže povrede službene dužnosti, te da za suspenziju policijskog komesara nije potrebna suglasnost Odbora, nego je dovoljan prijedlog Ministra.
Skladno Zakonu o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona poslove policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova od početka do okončanja suspenzije obavljat će načelnik sektora kriminalističke policije MUP-a TK-a, Glavni inspektor Zahid Selimbašić.
Također, Vlada je donijela i Zaključak kojim se zadužuju sva ministarstva, izuzev Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, sve samostalne kantonalne uprave i uredi pri Vladi Tuzlanskog kantona da u roku od tri dana dostave Vladi Kantona prijedlog imena jednog službenika radi sašinjavanja liste kandidata za imenovanje disciplinskih organa u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona.

DONESEN NACRT ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas nacrt Zakona o javnom okupljanju. Sloboda okupljanja, kao i održavanje javnih okupljanja na području Tuzlanskog kantona, trenutno su uređeni Zakonom o javnom okupljanju, međutim, dosadašnja primjena Zakona ukazuje na neophodnost da se sloboda javnog okupljanja uredi na način primjeren standardima međunarodnog prava. Razlozi za donošenje novog Zakona su višestruki, a naročito značajni su promovisanje slobode javog okupljanja, ograničavanje javnih okupljanja u mjeri koja je neophodna demokratskom društvu radi zaštite javne sigurnosti, zaštite prava, sloboda i zdravlja drugih lica, normiranje jedinstvenih pravila za ponašanje organizatora i učesnika javnog okupljanja, kako bi se obezbijedio miran karakter tih okupljanja, te implementacija instituta međunarodnog prava iz ove oblasti, posebno standarda Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Koncepcijski i sadržajno, Zakon o javnom okupljanju je sistematizovan u šest poglavlja, koja čine tematski zaokružene cjeline unutar sadržinski jedinstvenog akta, i to Opće odredbe, Mirna okupljanja i javni protesti, Javne priredbe, Drugi oblici okupljanja, Kaznene odredbe, te Prelazne i završne odredbe. Kako se navodi u obrazloženju Nacrta za provođenje ovog Zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona. Još jedan od razloga za donošenje novog Zakona o javnom okupljanju jeste usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o prekršajima. Uz nacrt danas je definiran i Program Javne rasprave o nacrtu Zakona o javnom okupljanju Javna rasprava će se provesti u dvije faze, koje će trajati 60 dana od dana utvrđivanja nacrta Zakona.

ODOBRENA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE SMJEŠTAJA 
I ISHRANE STUDENATA

Vlada Tuzlanskog kantona donije je danas Odluku o odobravanju iznosa subvencije troškova smještaja i ishrane studenata. Ovom odlukom odobreno je mjesečno 189,00 KM po jednom studentu za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici. Subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata vrši se za period od 15.9.2011. godine do 15.7.2012. godine.

937.713,00 KM ZA REALIZACIJU PROJEKATA PREDVIĐENIH PROGRAMOM ULAGANJA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 937.713,68 KM za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2011. godini. Odlukom su odobrena se sredstva za finansiranje troškova revizije projektne dokumentacije Postrojenja za tretman otpadnih voda Živinice, obilježavanja Svjetskog dana voda sa Ekološkim savezom TK ”Eko-zeleni”, testiranje bunara B-5 na izvorištu Vlahulje kao i radove na vodosnabdijevanju naselja Ljenobud i Kuge na području općine Srebrenik. Odobrena su i sredstva za ispitivanje kvaliteta voda akumulacije Modrac za dvije sezone kao resursa od značaja za Kanton, uz finansiranje ispitivanja kvaliteta voda Modraca za još dvije sezone od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo. Također sredstva su odobrena za nastavak regulacije rijeke Sapne u Sapni i radove na rekonstrukciji vodovodnog sistema u području Kadić Mahala, općina Gradačac. Sufinansirani su Projekat Inicijativa za sliv rijeke Spreče, odnosno konačnog dokumenta Stavovi javnosti u odnosu na problematiku voda sliva rijeke Spreče i izgradnja i rekonstrukcija mjesnih vodovodnih sistema u općinama Banovići, Gradačac, Sapna, Srebrenik i Živinice. Kada je u pitanju odvodnja i tretman otpadnih voda, predviđeno je sufinansiranje izgradnje kanalizacionog kolektora u naselju Bare, općina Srebrenik, te učešće u izgradnji ”0” faze (mehanički tretman) postrojenja za tretman otpadnih voda Živinica.

ODOBRENO 1.045.805,45 KM POTICAJA ZA ŠUMARSTVO

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 23 odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK o odobravanju sredstava predviđenih Programom poticaja za šumarstvo za 2011. godinu. Kada su u pitanju projekti izgradnje i rekonstrukcije putne infrastrukture odlukama su odobrena sredstava na ime finansiranja projekata “Izgradnja armirano-betonskog mosta na rijeci Oskova”, “Rekonstrukcija puta “Pjeskulje-Rasadnik-Tojšani”, “Rekonstrukcija šumskog kamionskog puta “Hrastić-Kuman”, Š.P.P. “Konjuh”, “Sanacija puta kroz Odoroviće: „Čitaonica-Mahala”, “Rekonstrukcija i modernizacija lokalnog puta “Kalesija-Dubnica-Hrasno”, “Rekonstrukcija mostova i putne infrastructure” na području kojim gazduje Š.G “Sprečko”, “Rekonstrukcija mostova i šumske putne infrastructure na području kojim gazduje Š.G “Konjuh”, “Rekonstrukcija puta ka šumskim gazdinstvima na području MZ Donja Obodnica i Gornja Obodnica”, “Rekonstrukcija šumskog kamionskog puta “Rastošnica-Sastavci” i “Rekonstrukcija šumskog kamionskog puta “Jelica”. Također, finansiran je i niz projekata i mjera njege i čišćenja šumskih kultura.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona. Razlog donošenja ovog Zakona je usklađivanje odredbe Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona sa odredbom Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, a koja se odnosi na nazive Ministarstva za razvoj i poduzetništvo, odnosno Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovom izmjenom sredstva u ukupnom iznosu od 87.616,00 KM namjenjena su rekonstrukciji i investicionom održavanju ravnog krova i prostorija zgrade Vlade TK, nabavku i ugradnju uređaja za kontrolu ulaza u zgradu Vlade TK i evidenciju radnog vremena uposlenika, nabavku i ugradnju komunikacijske i opreme za video nadzor, rampe za službeni parking i druge usluge neophodne za unaprjeđenje kvaliteta uslova rada Vlade Tuzlanskog kantona. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Ovom odlukom odobrena je unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu u iznosu od 4.000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće u iznosu od 390,00 KM, kao i Odluku o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 7,00 KM po izrađenom danu. Ovim odlukama visine osnovice i naknade za ishranu ostaju nepromijenjene u odnosu na prethodni period.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Plan rada Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2011. godinu. Osnova za izradu Plana rada Nadzornog odbora aerodroma Tuzla za 2011. godinu su „Elaborat o preuzimanju vojnog aerodroma Dubrave sa Programom razvoja Međunarodnog aerodroma Tuzla u periodu 2008-2013. godina“ i odluke Vlade TK u vezi rada i razvoja MAT-a. Osnovni dokumenat za Plan rada Nadzornog odbora, a ujedno i glavni sadržaj aktivnosti po Planu rada je „Plan mjera na prevazilaženju stanja“. S tim u vezi aktivnosti Nadzornog odbora bit će između ostalog usmjerene na realizaciju projekta „Međunarodni aerodrom Tuzla regionalni CARGO Centar sa AIR parkom“, realizaciju kratkoročnih i dugoročnih mjera za prevazilaženje stanja na Aerodromu, te nastavak aktivnosti u pregovorima za dovođenje Low cost kompanija. Također, Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstrvo trgovine, turizma i saobraćaja da hitno pokrene i završi proceduru imenovanja Skupštine Međunarodnog aerodroma Tuzla.
Zbog ispunjavanja uslova i odlaska u penziju trenutno uposlenog službenika Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za prijem državnog službenika, Sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o odobravanju sredstava za troškove manifestacija, i to 1.500,00 KM “BMG Bosanskoj medijskoj grupi” na ime pomoći u organizaciji Festivala omladinskog stvaralaštva 2011. ”Ljepota različitosti” koji će se održati u prvoj sedmici oktobra 2011.godine u Tuzli i 3.500,00 KM (slovima: trihiljadepetsto konvertibilnih maraka), UG ”Tvornica magije – MAGIC FACTORY” Tuzla, na ime pomoći u organizaciji Tuzla Film Festivala koji će se održati u septembru 2011.godine u Tuzli.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u Izmjenama materijalni uslovi za rad Vijeća osiguravaju se u Budžetu Tuzlanskog kantona sa pozicije Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, a stručne i tehničke poslove za Vijeće obavljat će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Također, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona svake godine, na prijedlog Ekonomsko-socijalnog vijeća Tuzlanskog kantona, a na bazi usaglašenih prijedloga od strane socijalnih partnera, donosi Rješenje o visini naknada za rad članova Vijeća, navodi se u Sporazumu. 
Zbog usaglašavanja sa odredbama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti, kao i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti. Obzirom da izmjene i dopune pomensutih zakona ne iziskuju dodatna finansijska sredstva, a da se ne radi o obimnoj i složenoj materiji, Skupštini Tuzlanskog kantona je predloženo razmatranje i donošenje zakona po skraćenom postupku.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je također utvrdila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj djelatnosti. Razlog za donošenje ovog zakona je potreba racionalizacije organa upravljanja ustanova kulture, utvrđivanju inspekcijskog nadzora nad radom ustanova kulture te potrebi popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona. Iz istih razloga Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti. Izmjene pomenutih zakona ne iziskuju dodatna finansijska sredstva, a obzirom da se ne radi o obimnoj i složenoj materiji, Skupštini Tuzlanskog kantona je predloženo razmatranje i donošenje po skraćenom postupku.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o okončanom postupku prve faze uvođenje IP Centrex telefonske usluge. Prilikom prikupljanja i sagledavanja broja fiksnih telefona koji se koriste u poslovnoj zgradi Vlade TK – Soda So, utvrđeno je da bi u prvom mjesecu uvođenja ove usluge samo na pretplati fiksnih telefona bila ostvarena ušteda oko 800,00 KM, a u daljem korištenju utrošak impulsa u međusobnoj komunikaciji organa Vlade TK bio besplatan.
Vlada Tuzlanskog katnona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 17.000,00 KM uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Sredstva su odobrena za nabavku kompjuterske opreme s ciljem unapređenja djelatnosti rada stanica za tehničke preglede vozila, a sve u cilju povećanja stepena sigurnosti odvijanja prometa. Naime, u Pravilniku o naknadama za tehničke preglede vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled predviđeno je da se uplaćena sredstva naknada za obavljeni tehnički pregled, koja plaćaju vlasnici vozila, namjenski koriste za unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama, kao i za povećanje ukupne bezbjednosti saobraćaja na području Kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost JU Univerzitet u Tuzli na broj studenata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Odjeljenju u Brčkom Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2011/12. godini. Prema prijedlogu Univerziteta u Tuzli planiran je upis ukupno 150 studenata i to, na Filozofski fakultet planiran je upis minimum 60 studenata i to po 30 studenata na studijske programe Predškolski odgoj i obrazovanje i Tehnički odgoj i informatika. Na studijski program Mehatronika, Mašinskog fakulteta, planiran je upis minimalno 30 studenata dok je na studijske odsjeke Matematika i Fizika u okviru Prirodno – matematičkog fakulteta planiran upis po 30 studenata. Obzirom da se redovni studenti na Odjeljenju u Brčkom Univerziteta u Tuzli finansiraju iz Budžeta Brčko Distrikta, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sport Tuzlanskog kantona je predložilo da Vlada Tuzlanskog kantona da prethodnu saglasnost na broj studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Odjeljenju u Brčkom Univerziteta u Tuzli.
U skladu sa zaključenim Ugovorom u smislu plasmana sredstava sa Escrow računa izmedju Vlade TK I NLB Tuzlanske banke Vlada je danas prihvatila Polugodišnji izvještaj o plasmanu kredita iz sredstava ESCROW računa Vlade TK. Kako je istaknuto u obrazloženju obaveza firmi je bila da na osnovu dobijenih sredstava zaposle 205 radnika, pri čemu je realizirano zapošljenje 209 radnika. Sve firme koje su dobile sredstva su u situaciji da redovno vraćaju kreditna sredstva, a obzirom da su istekli grejs periodi, u narednom periodu očekuje se ubrzan povrat kreditnih sredstava. Uzimajući u obzir parametre iznesene u izvještaju može se konstatovati uspješnost ove vrste poticajnog djelovanja prema privredi Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona upoznala se danas sa Uputstvom o načinu pripreme zahtjeva za izradu Budžeta Tuzlanskog kantonaza 2012. godinu, i tabelom budžetskog zahtjeva za 2012. godinu.
Vlada je danas donijela Odluku o imenovanju Enesa Modrića na mjesto vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ i Odluku o imenovanju Privremenog upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž Konjuh. Na mjesto Predsjednika imenovan je Enes Šišić, a na mjesto članova imenovani su Hidajet Aljić i Fuad Mujić.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o razrješenju Upravnog odbora i imenovanju privremenog upravnog odbora JU Univerzitetski klinički centar Tuzla. Na mjesto predsjednika privremenog Upravnog odbora JU UKC Tuzla imenovan je Dragan Keser, a članovi su Nedim Musić, Amer Odobašić, Izet Džananović, Mario Križić, Midhat Tabaković i Dženita Ljuca.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke o razriješenju Zijada Hasanhodžića sa mjesta Direktora Kantonalne uprave za privatizaciju Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je dala i prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke o imenovanju Nihada Okanovića na mjesto vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za privatizaciju Tuzlanskog kantona.

 

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.