ODRŽAN NASTAVAK 17. REDOVNE SJEDNICE VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 11:12

VLADA TUZLANSKOG KANTONA ZADOVOLJNA 
URAĐENIM U PRVIH PET MJESECI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o radu Vlade TK za period 10.02.-30.06.2011. godine. Iako su svjesni da se ispred njih još uvijek nalazi veliki posao koji treba biti urađen, članovi Vlade Tuzlanskog kantona istakli su zadovoljstvo obaveljenim zadacima u prvih pet mjeseci svog djelovanja. Radeći na realizaciji planiranih aktivnosti, Vlada TK-a je pokazala jedinstvo i odlučnost za pokretanje reformskih procesa koji vode normalizaciji Budžeta Tuzlanskog kantona, efikasnijem djelovanju, stvaranju povoljnijeg ambijenta za unaprijeđenje stanja u privredi i posticaju u poljoprivredi, kao i reformama u oblasti obrazovanja, zdravstva, prostornog uređenja i zaštiti okoliša, boračko-invalidskoj zaštiti i oblasti turizma i trgovine. 
Do sada je urađena analiza postojećeg stanja u Vladi TK-a i njenim upravnim organizacijama, javnim preduzećima i ustanovama, na osnovu kojih su Premijer i članovi Vlade TK-a donijeli niz mjera i odluka kojim su unaprijedili rad Vlade u cijelini, te usvojili set mjera za unutrašnju uštedu finansijskih troškova. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK, Odluka o prodaji dijela službenih vozila, Pravilnik o korištenju službenih vozila i vođenju evidencije o utrošku goriva i Odluka o provođenju postupka zajedničkih javnih nabavki za 2011. godinu su samo neke od mjera koje treba da doprinesu efikasnijem radu Vlade Tuzlanskog kantona u cjelini. Također, Vlada TK-a je pokrenula aktivnosti oko kupovine objekta za smještaj onih ministarstava za koje plaća zakupninu prostora, te unaprijeđenje komunikacije između ministartva i organa uprave dovesti do znatnih ušteda.
Obzirom na stanje Budžeta TK, Vlada TK je formirala interresornu radnu grupu koja će pripremiti prijedlog Akcionog plana prestrukturiranja javnih prihoda i rashoda u Budžetu TK za 2011 godinu, a s ciljem obezbjeđenja finansijskih sredstava namjenjenih kapitalnim i razvojnim programima i aktivnostima. Formirana je i komisija koja će analizirati organizacijsko tehničko i kadrovsko stanje u organima uprave TK i pripremiti prijedlog mjera za reformu uprave i njeno prilagođavanje savremenim uslovima i potrebima rada TK. Pri Ministarstvu zdravstva formiran je Stručni tim za analizu problematike propisivanja i izdavanja lijekova na recept iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. S ciljem rješavanja problema nezaposlenosti obrazovan je i stručni tim za izradu Akcionog plana zapošljavanja u TK za period 2011 – 2013. godine. Stručni tim je počeo sa radom u tri radne grupe, a prijedlog Plana će biti dostavljen Vladi Kantona.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala Komisiju koja za cilj ima utvrđivanje činjeničnog stanja i izradu eleborata o reorganizaciji osnovnih i srednjih škola sa težištem na racionalizaciju postojeće mreže škola.

Obzirom na loše stanje putne infrastrukture, poseban akcent je stavljen na saobraćajnu „deblokadu“ Tuzlanskog kantona kroz pripreme za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove putne infrastrukture, kao i osposobljavanje JP Aerodroma Tuzla za CARGO saobraćaj.
U cilju pripreme zdravstvenog sistema za provođenje reforme iz oblasti porodične medicine Stručni tim je utvrdio prijedloge i aktivnosti za registraciju osiguranih lica koja je počela 01.06.2011. godine. 
Izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave stvoreni su preduslovi i u toku je postupak organizovanja Pedagoškog zavoda kao samostalne upravne organizacije, te organizaciono uključenje inspekcije za obrazovanje u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove. S ciljem racionalizacije postojeće mreže škola u toku je i izrada eleborata o reorganizaciji osnovnih i srednjih škola. Cilj izrade elaborata je zakonska obaveza prenosa nadležnosti osnovnog obrazovanja i pripadajućih sredstava sa Kantona na općine u kontekstu implementacije Zakona o principima lokalne samouprave.
Putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u saradnji sa Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom obrazovanja, nauke kulture i sporta te UG URDOSA Vlada je pokrenula aktivnosti na procjeni mogućnosti otvaranja Centra za autizam. 
Subvencijom troškova električne energije, zdravstvenim osiguranjem socijalno ugroženih lica, te dženazama i sahranama prognanih lica Vlada TK je u proteklom periodu obezbijedila materijalno zbinjavanje socijalno ugroženim prognanim licima na području Tuzlanskog kantona smještenim u kolektivne smještaje, a kroz pomoć za sanaciju i izgadnju individualnih stambenih i gospodarskih objekata, te sanacijom infrastrukture u zonama povratka resorno ministarstvo je započelo niz projekata održivog povratka.
U rješavanju problema vezanih za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, na prijedlog Vlade Kantona, Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila Zakon o prostornom uređenju i građenju, razmatrala Informaciju o efektima primjene Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, te usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.
Krajem juna je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, te se tako stvorila pretpostavka za organizaciju i jačanje Ministarstva razvoja i poduzetništva, koje će se ustrojiti kao akter u ostvarivanju politike i ciljeva Vlade TK u polju unaprijeđenja poduzetničkog ambijenta, s ciljem povećanja zaposlenosti. Nakon analize do sada realiziranih mjera poticaja malim i srednjim preduzećima definisani su novi modeli subvencije kamata i obezbjeđenja sredstava potrebnih za apliciranje kod drugih donatora, što je izazvalo veliki interes kod korisnika i odobravanje potencijalnih finansijera na raznim nivoima.
Kada je u pitanju resor industrije, energetike i rudarstva, između ostalog, realizovan je Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su procesu restruktuiranja i privatizacije ostali bez posla, na osnovu čega je došlo do penzioniranja 60 uposlenika FO „Aida“ d.d. Tuzla. Pripremljeni su Program dugoročne stabilizacije ekonomsko – finansijskih pretpostavki za reorganizaciju FO „Aida“ d.d. Tuzla, koji je završen i bit će prezentiran na jednoj od slijedećih sjednica Vlade TK, te Elaborat o sporazumnom razrješenju sanacije posljedica slijeganja zemljšta u gradu Tuzli usljed nekontrolisane ekspoloatacije slane vode na tuzlanskom ležištu.
U oblasti boračkih pitanja, u ovom periodu obezbijeđen je kontinuitet primjene Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i provedbenih propisa, a koji imaju za svrhu zaštitu prava branilaca i članova njihovih porodica. Stvorene su pretspostavke za uspostavljanje novog sistema raspodjele, u oblasti pomoći u stambenom zbrinjavanju boraca i članova njihovih porodica, tako da su pored bespovratnih sredstava planirana i beskamatna kreditna sredstva. 
Kada su u pitanju sigurnosni aspekti života građana Tuzlanskog kantona naročita pažnja posvećena je uspostavljanju što efikasnijih i kvalitetnijih mehanizama u oblasti sprečavanja, suzbijanja i otkrivanja kriminaliteta, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, osiguranja povoljnog sigurnosnog ambijenta za život i rad povratničke populacije, vjerskih zajednica, nevladinih organizacija, te sigurnosti saobraćaja na putevima Tuzlanskog kantona.
Radi zajedničkog apliciranja predpristupnim i pristupnim fondovama Evropske unije i privlačenju stranih investicija Vlada Tuzlanskog kantona je posebnu pažnju fokusirala aktivnostima na razvoju međunarodne saradnje i regionalnog povezivanja. U sklopu Regionalne inicijative za razvoj održive energije (SEDRI), pripremljena su dva projekta i to: Kreiranje idejnog rješenja projekta javne rasvjete u opštinama Gračanica, Tuzla, Lukavac i Srebrenik u vrijednosti oko 400.000 EUR i Projekat rekonstrukcije javnih objekata s ciljem rješavanja potrošnje energije i postizanja energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva u iznosu od 300.000 EUR.
Vlada TK-a je u navedenom periodu usvojila ukupno 307 mjera i 17 Zakona, te više Programa i Pravilnika, kao i niz izvještaja, informacija i planova.

OSTALE ODLUKE

U okviru kadrovskih pitanja na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je imenovala Adema Šehidić za privremenog direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona na period od 60 dana. Također, na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora D.O.O “Livnica čelika” Tuzla o razrješenju Fadila Halilovića sa dužnosti direktora “Livnica čelika” d.o.o. u vremenu od 4 sata dnevno i dužnosti direktora “Bosnia Valves” d.o.o. Tuzla u vremenu od 4 sata dnevno. Na mjesto direktora ovih kompanija u trajanju od po 4 sata dnevno i na period od 60 dana imenovan je Idriz Ćosić.
Vlada je također, imenovala školske odbore u osnovnim školama “Humci” i “Bukinje”. Muharem Medić je imenovan na mjesto predsjednika ŠO JU OŠ „Humci“, a članovi su Nermin Hujdur, Adnan Avdibašić, Emina Sukanović i Biljana Knežević. Predsjednik Školskog odbora u JU Osnovna škola „Bukinje“ je Jasmin Brkić, a članovi su Marjana Stevanović, Sahra Piragić, Fikret Roša i Franjo Jozeljić.

 

Odjeljenje za informisanje


Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.