ODRŽANA 17. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 11:13

PRINOS STRNIH ŽITA NA PODRUČJU KANTONA 
VEĆI ZA 46,89% U ODNOSU NA PROŠLU GODINU

Jesenjom sjetvom 2010. godine i proljetnom sjetvom 2011. godine strnim žitima na području Tuzlanskog kantona zasijana je površina od 4.564,4 ha navodi se u Izvještaju o realizaciji žetve strnih žita u 2011. godini za područje Tuzlanskog kantona kojeg je na današnjoj sjednici usvojila Vlada Tuzlanskog kantona. Najveće površine zasijane su na područjima općina Lukavac 1.290 i Gradačac 1.070 hektara, dok je najmanje hektara zasijana na području općine Sapna (49 ha). Pšenicom, kao najvažnijom strnom žitaricom, u ovoj sjetvenoj sezoni zasijano je 3.228 ha, što je za 213 ha manje u odnosu na predhodnu što je odraz negativnih efekata opšte ekonomske krize na poljoprivrednu proizvodnju. Ipak, pšenica je sa 70,72% i dalje najzastupljenija kultura u sjetvenoj strukturi strnih žita.
Na području Kantona žetva strnih žita počela je krajem juna mjeseca. Povoljni vremenski uslovi su omogućili da se žetva obavi u optimalnim rokovima što je uticalo da kvalitet zrna ostane relativno dobar. Prosječni prinosi i kvalitet zrna u odnosu na prošlu godinu je bio relativno dobar. Na području Kantona prosječni prinos pšenice u ovoj godini iznosio je 4,25 t/ha što je za 52,88 % više u odnosu na prošlu godinu, prosječni prinos raži je 3,53 t/ha što je za 38,98% u odnosu na prošlu godinu, prosječni prinos ječma je veći za 37,89%, a iznosio je 3,93 t/ha, dok je prosječni prinos zobi iznosio 3,28 t/ha što je za 36,67% više u odnosu na prošlu godinu.
Ukupan prinos strnih žita na području Kantona iznosio je 18.487,59 tona što je više za 5.901,95 tona, odnosno za 46,89% u odnosu na prošlu godinu. 
Planirani tržni višak strnih žita – roda 2011. godine iznosi 2.773,14 tona, od čega se najveći dio odnosi na pšenicu, odnosno 2.057,85 tona.

462.317,50 KM OPĆINAMA ZA PROJEKTE IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odluke o odobravanju ukupno 462.317,50 KM općinama Živinice i Gračanica za projekte iz oblasti zaštite okolice. Općini Živinice za projekte iz oblasti zaštite okolice odobreno je ukupno 262.400,00 KM i to začišćenje putnih pojaseva duž regionalnih i magistralnih puteva na području općine Živinice u 2011. godini 18.400,00 KM, za drugu fazu uređenja pješačke staze “Šetalište Oskova” u 2011. godini 60.000,00 KM, 30.000,00 KM dodijeljeno je za čišćenje divljih deponija na području općine Živinice. Za nastavak uređenja bivšeg “PK Bašigovci” po Programu uređenja južne padine odlagališta “Rajskog jezera” u Bašigovcima odobreno je 80.000,00 KM, dok su za spoj – upoj kanalizacionih krakova: Lug – Novo naselje odobreno 74.000,00 KM.
Za 14 projekata oblasti zaštite okolice na području općine Gračanica Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK je donijelo Odluku o odobravanju finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 199.917,50 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program rada za izradu plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu. U Planu zaštite i spašavanja utvrđuje se organizacija i način proviđenja mjera zaštite i spašavanja i određuju zadaci za organe vlasti i druge subjekte na zaštiti i spašavanju, kao i snage i sredstva potrebna za neposredno ostvarivanje mjera predviđenih Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Rok za završetak izrade prijedloga Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona, je decembar 2011. godine.

Vlada Tuzlanskog kntona imenovala je danas Komisiju za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije i Ministarstva unutrašnjih poslova BiH u ratu 1992-1995. godine. Prema Odluci, Komisiju će sačinjavati Predsjednik Hajrudin Halilović, predstavnik Saveza organizacija porodica šehida – poginulih boraca Tuzlanskog kantona, te članovi Aljić Asim Ministar za boračka pitanja TK, Bego Gutić Ministar unutrašnjih poslova TK, Ferid Mazalović, Brigadir, Muhić Kadefa predstavnik Saveza organizacija porodica šehida – poginulih boraca Kantona. Zamjenik predsjednika je Džemila Zaimović, dok su zamjenici članova Hajrudin Imširović i Elmir Mahmutbegović.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Komisije za primopredaju sredstava i opreme, dokumentacije i arhive. Kako se navodi u Izvještaju Komisija je konstatovala da je izvršena primopredaja osnovnih sredstava, sitnog inventara, finansijskih sredstava i dokumentacije između Ministarstva razvoja i poduzetništva i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, a u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Također, u skladu sa sporazumima o preuzimanju državnih službenika i namještenika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je iz Ministarstva razvoja i poduzetništva TK preuzelo ukupno 5 uposlenika.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Aneksa Ugovora o koncesiji između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i Pivare d.d. Tuzla, a u vezi sa eksploatacijom mineralne vode.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima BudžetaTuzlanskog kantona za 2010. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH. Kako je navedeno u Konačnom Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu finansijski izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona, prikazuju istinito i objektivno stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2010. godine, rezultate poslovanja i izvršenja budžeta za 2010 godinu. Finansijsko poslovanje Budžeta Tuzlanskog kantona u toku 2010. godine je bilo u svim materijalno značajnim aspektima usklađeno sa važećom zakonskom regulativom. S ciljem otklanjanja uočenih propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu i uočenih rizika koji za posljedicu imaju određene propuste i nepravilnosti u poslovanju budžetskih korisnika, Vlada Tuzlanskog kantona je pristupila izradi Programa mjera u okviru kojeg je predviđen i način upravljanja rizicima svodeći ih na kontrolisanu mjeru, a sve kako bi se otklonila mogućnost nastanka propusta i nepravilnosti u budućem radu. Za realizaciju mjera iz usvojenog programa odgovoran je menadžment budžetskog korisnika i lica zadužena za realizaciju pojedinačnih općih i posebnih mjera.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uputstvo o metodologiji za izradu izvještaja o radu i poslovanju javnih preduzeća i javnih ustanova Tuzlanskog kantona. Uputstvom je utvrđena metodologija izvještavanja i izrada Izvještaja o radu i poslovanju javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač ili kojima upravlja Tuzlanski kanton. Metodologijom je definiran oblik, forma i sadržaj, te redoslijed podataka i prikaz obaveznih pokazatelja koje treba obuhvatiti izvještajima o radu.

Zbog ranije preuzetih obaveza Premijera i članova Vlade Tuzlanskog kantona, sjednica je prekinuta i bit će nastavljena u ponedjeljak (29.08.2011. godine) sa početkom u 9 sati i 30 minuta.

Kako bi javnost bila informisana i o Informaciji o radu Vlade Tuzlanskog kantona za period 10.02. – 30.06. 2011. godine, a koja danas nije razmatrana, Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević će se medijima obratiti na PRESS konferenciji koju ćemo održati u ponedjeljak (29.08.2011. godine) sa početkom u 10 sati i 30 minuta.

 

 

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.