ODRŽANA 16. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 11:15

Na danas održanoj, 16. redovnoj sjednici Vlade TK donešene su sljedeće odluke:

514.868,26 KM ZA REALIZACIJU PROJEKATA IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, kojima su odobrena finansijska sredstva drugim nivoima vlasti za realizaciju projekata iz oblsti zaštite okolice.  Općini Gradačac za projekte iz oblasti zaštite okolice, odobreno je ukupno 245.772,50 KM, i to 123.541,00 KM za II fazu uređenja gradskog parka, 96.631,50 KM za sanaciju, rekultivaciju i modernizaciju pješačke staze “Aleja kestenova u Gradačcu” i 25.600,00 KM za čišćenje putnog pojasa. 
Općini Sapna za projekte iz oblasti zaštite okolice, odobreno je ukupno 25.367,76 KM i to: 8.867,76 KM za čišćenje divljih deponija u MZ Kovačevići “Strana” i “Trnjak”, 8.200,00 KM za prokres, košenje korova i sakupljanje otpada na regionalnim putevima u općini Sapna, te 8.300,00 KM za Prokres, košenje korova i sakupljanje otpada na lokalnim putevima u općini Sapna.
Kada su u pitanju Javna preduzeća Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je javnim preduzećima koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava, odobrilo ukupno 243.728,00 KM.

124.800,00 KM ZA PODRŠKU RAZVOJU NAUKE U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program raspodjele sredstava za «Nauku» za 2011. godinu. Programom je utvrđena raspodjela sredstava sa budžetske pozicije «Nauka», a na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtijeva za sufinansiranje troškova u oblasti nauke, u ukupnom iznosu od 124.800,00 KM. Za sufinansiranje izrade i odbrane doktorske disertacije dodijeljeno je ukupno 37.000,00 KM, za sufinansiranje izrade i odbrane magistarskih radova 50.400,00 KM, a za sufinansiranje naučno – istraživačkih projekata 18.900,00 KM. Za sufinansiranje organizovanja naučnih skupova izdvojeno je 18.500,00 KM, dok za sufinansiranje prezentacije naučnih i stručnih radova studenata nije bilo prijavljnih kandidata. Prilikom izrade prijedloga raspodjele sredstava Komisija se rukovodila kriterijima za raspodjelu sredstava sa koje je donijela Vlada Tuzlanskog kantona, kao i kriterijima da se dodijele iznosi sredstava shodno njihovom bodovanju na osnovu kriterija iz Javnog poziva. Kandidati koji nemaju mjesto prebivališta u Tuzlanskom kantonu ili koji su prethodnih godina dobili sredstva po istom osnovu, odnosno zahtjevi kandidata koji nisu blagovremeni ili nemaju adekvatnu dokumentaciju nisu uzimani u razmatranje. Ministarstvo je danas zaključkom zaduženo da u narednom periodu razmotri kriterije za dodjelu sredstava za sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata kako bi se u budućem periodu većim finansijskim sredstvima  mogli podržati projekti veće kvalitativne vrijednosti.

214.725,00 KM ZA POMOĆ ODRŽIVOM POVRATKU NA PODRUČJU TUZLANKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na više odluka o odobravanju finansijskih sredstava. Naime, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je današnjim odlukama dodijelilo 25.000,00 KM Općini Živinice, 48.725,00 KM Općini Tuzla i 35.000,00 KM Općini Kladanj za sanaciju putnih komunikacija u zonama povratka, kao pomoć u  rješavanju projekta održivog povratka. Za sanaciju lokalnog puta od Badelke do osnovne škole i izbjegličkog naselja u Špionici Općini Srebrenik je odobreno 50.000,00 KM. 
Sredstva u iznosu od 20.000,00 KM dodijeljena su Općini Gradačac za sanaciju zgrade Mjesne zajednice u Ledenicama Donjim, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka. Kako se navodi u zahtjevu Općine aktivnostima mještana prikupljena su određena sredstva koja nisu dovoljna da se ovaj objekat privede funkciji.
Za nabavku vještačkog đubriva, kao pomoć održivom povratku, Općini Kalesija odovreno je 8.000,00 KM.
Današnjom odlukom odobreno je 8.000,00 KM Općini Lukavac za sanaciju-rekonstrukciju mosta na putnom pravcu Milino Selo – Panjik – Mičijevići na rječici Žirova. Općina Lukavac je u obrazloženju navela da se radi o izuzetno važnom putnom pravcu koji povezuje nekoliko povratničkih naselja, a stanje postojećeg mosta na navedenom putnom pravcu je takvo da svakog trenutka očekuju obustavu bilo kakvog kretanja ljudi i vozila.
Također, odobreno je 20.000,00 KM Općini Sapna za sanaciju potpornog zida na putnoj komunikaciji Sapna – Nezuk – Dugi i dovršetak crkve u Mjesnoj zajednici Rastošnica. 

USVOJENA INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI MJERA PO PROGRAMU IMPLEMENTIRANJA PRIORITETNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ PROGRAMA RADA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA  PRVIH 100 DANA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o implementaciji mjera po Programu implementiranja prioritetnih mjera zdravstvene zaštite iz Programa rada Federalnog ministarstva zdravstva za prvih 100 dana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Programom je naloženo da sva kantonalna ministarstva zdravstva u Federaciji BiH implementiraju prioritetne mjere, pri čemu je Mnistarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, u okviru svojih nadležnosti, u postupku implementacije utvrđenih mjera poduzelo aktivnosti i obavijestilo Federalno ministarstvo zdravstva o aktivnostima u vezi sa sedam predviđenih mjera.
Na području Tuzlanskog kantona postupak ugovaranja zdravstvene zaštite osiguranim licima između Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i zdravstvenih ustanova za 2011. godinu je završen, a u svim zdravstvenim ustanovama u kojima postoje adekvatni prostor i oprema uz saglasnost Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja, obezbijeđeno je angažovanje nadostajućeg kadra specijalisti iz drugih  ustanova.
Kada je u pitanju proširenje liste usluga primarne laboratorijske dijagnostike Ministarstvo fomiralo stručnu Komisiju za analizu stanja laboratorija u zdravstvenim ustanovama na području Kantona. Na osnovu analize urađeno je razvrstvavanje laboratorijske dijagnostike bolničkog i vanbolničkog nivoa, te utvrđena stvarna mogućnost pružanja laboratoriijskih usluga u svakoj javnoj zdravstvenoj ustanovi, te priznato i finansiranje pružanja usluga laboratorijske dijagnostike svakoj zdravstvenoj ustanovi u skladu sa njihovim mogućnostima. U cilju dostupnosti zdravstvene zaštite i zaštite pacijenta od nepotrebnog hodanja i troškova, kao kriterij za obezbjeđivanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđen je „prevoz laboratorijskih uzoraka“. U JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla organizovana je i edukacija zdravstvenih radnika iz ustanova primarnog nivoa koji rade na uzimanju uzoraka. Na ovaj način pacijentima je olakšano provođenje laboratorijske dijagnostike u smislu uštede u vremenu i troškovima. 
Na prijedlog Ministra zdravstva Tuzlnskog kantona Vlada Kantona je donijela Odluku o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona kojom je Lista esencijalnih lijekova u potpunosti usaglašena sa  Odlukom o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

135.632,00 KM ZA ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA  SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka o odobravanju finansijskih sredstava udruženjima sa područja Tuzlanskog kantona. Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona radi realizacije Sporazuma o izdavanju i finansiranju specijalnih glasila za potrebe slijepih i slabovidnih osoba u specijalnim tehnikama na Brajevom pismu, audio tehnici i tiskanim materijalima sa uvećanim slovima odobrena su novčana sredstva u visini od 27.360,00 KM. Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu odobrene su 14.272,00 KM. Također za nacionalna udruženja odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 94.000,00 KM i to 7.200,00 KM Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu “Prosvjeta” Tuzla, 18.000,00 KM Hrvatskom društvu “Hrvatski dom” Tuzla, 12.000,00 KM Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak”, te 56.800,00 KM Zajednici općinskih društava BZK “Preporod” Tuzlanskog kantona i  Općinskim društvima “Preporod” na nivou Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Kako je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, kojim je izmijenjena nadležnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, te definisano da poslovi inspekcijskog nadzora, koji su prema ranije važećim propisima bili u nadležnosti navedenog Ministarstva, prelaze u nadležnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, neophodno je, uskladiti i Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Obzirom da nije u pitanju obiman i složen Zakon, te da se radi samo o usklađivanju sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, predloženo je da se isti razmatra po skraćenom postupku.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o izmjenama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Naime, primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Univerziteta u Tuzli javile su se nove vrste vlastitih prihoda, kao i prihodi od naknada ostvarenih polaganjem stručnih ispita koji kao takvi nisu bile definisan Uredbom o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele, te je izvršena dopuna ove uredbe.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se DOO „Sendi“ Kladanj otpušta obaveza izmirenja zakonskih zateznih kamata obračunatih po osnovu odobrenog kredita iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja. Odlukom je DOO „Sendi“ Kladanj obavezana da preostali dio neizmirenog glavnog duga izmiri u roku od 30 mjeseci. U slučaju kašnjenja sa uplatom jedne rate duže od 30 dana, na naplatu dospijeva cjelokupan iznos glavnog duga, nastavlja se započeti izvršni postupak i zadržava pravo naplate zakonskih zateznih kamata otpuštenih ovom odlukom. Također Ministarstvo za boračka pitanja je zaduženo da sa dužnikom zaključi Protokol o izmirenju glavnog duga.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja / mirovinskog i invalidskog osiguranja. Postupak oglašavanja, imenovanje Komisije za izbor i provođenje postupka, izvršit će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
S ciljem rješavanja krize u privrednom društvu „Konjuh“ d.d. Živinice Vlada Tuzlanskog kantona danas je formirala Tim sa zadatkom da konkretizuje zadatake organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona na realizaciji Plana izlaska iz krize. Članovi tima kojeg će formirati Vlada Tuzlanskog kantona bit će Stipe Buljan, Pomoćnik federalnog ministra za energiju, rudarstvo i industriju, Jasenko Muharemagić, Savjetnik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, Igor Rajner, Savjetnik Premijera Tuzlanskog kantona, Salem Hujić, Predsjednik granskog sindikata FBiH i Džemo Nurkić član sindikata Konjuha d.d.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o formiranju Komisije za izbor i provođenje postupka javnog oglasa radi nominiranja i imenovanja predsjednika  i članova  Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju. Predsjednik Komisije je Fehrija Bajramović, a članovi su Admira Salković, Suad Mehinović, Bahrija Jusupović i Svjetlana Aganović.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona o izmjenama Programa raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2011. godinu. Nakon provedene procedure javnog oglašavanja i rasporeda sredstava na poziciji „Porodično savjetovalište“ ostao je neraspoređen određeni iznos sredstava budući da se na javni oglas za navedene namjene prijavilo samo jedno udruženje. Istovremeno za „Ostale namjene-pomoć udruženjima“ prijavio se velik broj udruženja kojima je potrebno pružiti pomoć kod realizacije projekata ili programa rada udruženja, tako da je neraspoređeni iznos sredstava od prebačen sa jedne na drugu poziciju.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama Odluke određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2011. godinu. Također, Vlada je donijela i Odluku o odobravanju 4.500,00 KM d.o.o. za marketinške usluge Direkcija Miss BiH, na ime pomoći za organizovanje i realizovanje 16. izbora Miss BiH za Miss Svijeta. Vlada je pomenutu Odluku donijela uzimajući u obzir medijsku pozornost koju privlači manifestacija ovog tipa.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o provedenom postupku javne licitacije prodaje službenih motornih vozila. Kako se navodi u Informaciji postupak javne licitacije je uspješno izvršen. Prodato je šest služenih motornih vozila, a prema zbirnom odnosu ostvarena je veća cijena od početne utvrđene cijene u iznosu od 7.618,05 KM. Za vozila marke VW Golf 2, Volvo V70 i Škoda Felicija na javnoj licitaciji nije bilo zainteresovanih ponuđača tako da vozila nisu prodata. Također, Zaključkom Vlade Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa je zadužen da u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK  da sa drugim organima uprave  sagledaju stanje raspoloživog voznog parka kako bi se iznašla mogućnost  dodjeljivanja službenih motornih vozila centrima za socijalni rad kojima su ista neophodna za kvalitetnije obavljanje svojih djelatnosti.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.