ODRŽANA 15. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 11:17

USVOJENA INFORMACIJA O EFEKTIMA ULAGANJA IZ BUDŽETA TK 
ZA 2010. GODINU ZA PODRŠKU RAZVOJU KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o efektima ulaganja iz Budžeta TK za 2010. godinu sa Budžetske pozicije „Podrška razvoju kantona“. Kako se navodi u Informaciji  za subvencioniranje kamata za kredite malih i srednjih preduzeća u 2010. godini uloženo je 211.528,11 KM, za subvencioniranje kamata za kredite u poduzetništvu i obrtu uloženo je 22.200,30 KM, dok je za certificiranje firmi po međunarodnim standardima Ministarstvo je investiralo 270.000,00 KM. Za podršku udruženjima inovatora i inovatorima, udruženjima koja se bave ambijentom za razvoj poduzetništva, te udruženjima tradiconalnih/ umjetničkih zanata u 2010. godini Ministarstvo je izdvojilo 74.000,00 KM.
Analizirajući rezultate poslovanja firmi korisnika poticaja Ministarstva razvoja i poduzetništva, Ministarstvo konstatuje da je prihod firmi koje su koristile ova poticajna  sredstva zabilježio značajan porast u 2010. godini, za razliku od 2009. godine kada je zabilježen značajan pad. Aktiva kompanija i kapital su također zabilježili blagi rast u prošloj godini, dok je neto dobit firmi zadržala približno isti nivo.
Prepoznajući potencijalni doprinos malih i srednjih poduzeća ekonomskom rastu, otvaranju novih radnih mjesta, a polazeći od postojećih ograničenja za razvoj malih i srednjih poduzeća, potrebno u informaciji su date i smjernice za dalje djelovanje. Kao prioriteti navedeni su izgradnja inkubatora, poduzetničkih zona, poslovnih centara, tehnoloških parkova i druge infrastrukture za potrebe malih i srednjih preduzeća i obrta, povećanje broja malih i srednjih poduzeća koja se baziraju na proizvodnji i ne-trgovačkim uslugama, te poticaj razvoja malih i srednjih preduzeća povoljnim kreditima sa subvencioniranim kamatama, u granama gdje kanton ima komparativne prednosti u smislu njihovog tehnološkog jačanja. Posebnu pažnju treba posvetiti realizaciji projekata iz Strategije razvoja  Tuzlanskog kantona za period 2008-2013 kao i projekta Strategije zapošljavanja Tuzlanskog kantona za period 2009-2013. godina, navodi se u informaciji.

IZMIJENJENA ODLUKA O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU BESKAMATNIH KREDITNIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU  BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA NA PODRUČJU  TUZLANSKOG KANTONA 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Najznačajnije izmjene u predloženom tekstu Odluke  omogućavaju da se finansijska sredstava za pomoć u  rješavanju stambenih potreba po ovoj Odluci mogu se odobriti i za: 
otplatu preostalog duga, po osnovu komercijalnog dugoročnog kreditnog zaduženja, ali ne preko Odlukom utvrđenog iznosa, kao i troškove plaćanja nedostajućih sredstava za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje, odnosno rješenje o naknadnom odobrenju za građenje za bespravno izgrađene građevine, pravo učešća za pomoć u rješavanju stambenih potreba imaju i lica koja su podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole kao i zahtjev za legaliziranje bespravno izgrađenih građevina prema Zakonu o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina. Također, proširena je lista oboljenja, shodno propisu Vlade Kantona za koje kandidat može dobiti dodatne bodove.

USVOJEN PROGRAM ZA NAMJENSKO TROŠENJE SREDSTAVA OD NAKNADA 
ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program za namjensko trošenje sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe. Ovim Programom utvrđena je visina sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, način raspodjele, te obaveze korisnika ovih sredstava. Izrada Programa je bazirana na dosadašnjim praćenjima godišnje visine prikupljenih sredstava i planiranom iznosu prikupljanja tih sredstava u toku ove budžetske godine. Također, pri izradi i projekciji iznosa sredstava koja su obuhvaćena ovim Programom obuhvaćena su i sredstva i obaveze prenesene iz prethodne budžetske godine. Ukupno planirani prihodi namjenskih sredstva po ovom Programu u 2011. godini su 1.200.000,00 KM, pri čemu je 696.170,56 KM preneseno iz 2010. godine, a planirani prihodi po ovom osnovu  u 2011. godini  iznose  503.829,40 KM. Pomenuta sredstva, prema Pravilniku, između ostalog bit će utrošena za I fazu Projekta višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izradu karata  upotrebnih vrijednosti zemljišta u omjeru  MJ 1:10.000, Tehničko – tehnološki projekat uređenja zemljišta na lokalitetu “Prnjavor” općina Kalesija, Tehničko – tehnološki projekat uređenja zemljišta na   području općine Čelić Parcela zv. Greda, Tehničko – tehnološki projekat agro-meliorativnog uređenja zemljišta , parcela zv. Malinjak, općina Lukavac, Tehničko – tehnološki projekat uređenja i zaštite zemljišta na lokalitetu Cerik, općina Srebrenik, Tehničko – tehnološki projekat uređenja zemljišta na lokalitetu G. Tuzla, općina Tuzla, kao i za Prijenos ugovorenih obaveza i nerealizovane projekte iz Programa u 2010. godini.

20.690.00 KM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOMPANIJA KOJE U ODRŽAVANJU TEKUĆE LIKVIDNOSTI NISU U MOGUĆNOSTI DA PLAĆAJU ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se omogućava prijenos sredstava u iznosu od 24.690,00 KM za pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje radi osiguranja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenicima i članovima uže porodice zaposlenika. Finansijska sredstva odobravaju se za period  01.01. – 30.06.2011.  godine,  za ukupno 823 zaposlenika  i to: 555  zaposlenika Fabrike obuće “Aida” Tuzla, 22 zaposlenika “Unioninvest – Mašinska montaža” Tuzla , 20 zaposlenika “ Rudnici nemetala” Kladanj, 23 zaposlenika  “Elektromontaža” Tuzla, 3 zaposlenika „Livnica čelika“ Tuzla, 188 zaposlenika „Bosnia valves“ Tuzla i  12 zaposlenika „Koksno-hemijski kombinat“ Lukavac. Uplata zdravstvenog osiguranja za navedene zaposlenike vršit će se direktno na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a na osnovu ove uplate zaposlenicima će se ovjeravati zdravstvene knjižice.

400.000,00 KM ZA REALIZACIJU PROGRAMA MJERA ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE ZAPOSLENIKA KOJI SU U PROCESU STEČAJA, LIKVIDACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA 
OSTALI ILI OSTAJU BEZ POSLA 

Vada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se omogućava prijenos sredstava u iznosu od 400.000,00 KM JU Službi za  zapošljavanje Tuzlanskog kantona kao učešće u realizaciji Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Obzirom da određeni broj privrednih društava zbog lošeg poslovanja nije bio  u mogućnosti da uplaćuje obaveze prema fondovima čime su zaposlenicima tih društava uskraćena prava na ostvarivanje penzije Vlada Federacije donijela  je „Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla“. Za realizaciju ovog programa zadužene su Kantonalne Službe za zapošljavanje, a finansijska sredstva za realizaciju, pored Federalnog zavoda za zapošljavanje i Kantonalnih službi za zapošljavanje obezbjeđuju i kantonalne Vlade.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Dokument okvirnog Budžeta Tuzlanskog kantona 2012-2014. godine. Ovaj dokument predstavlja srednjeročni pristup planiranju i izradi budžeta za trogodišnji period. Cilj Dokumenta okvirnog Budžeta jeste da pomogne vlastima da razviju kvalitetniji strateški osnov za strateško planiranjebudžeta i godišnji budžet, uključujući bolje povezivanje raspodjele resursa sa prioritetima politika navedenim u predstojećoj razvojnoj strategiji BiH, strategiji socijalne uključenosti i drugim strateškim dokumentima usvojenim od strane Vlade.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za pomoć vjerskim zajednicama. Ovom odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Iz sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona, sufinansirat će se programi vjerskih zajednica koji između ostalog imaju za ciljeve obilježavanje i čuvanje tradicije vjerskih zajednica, zaštitu i čuvanje kulturne baštine naroda u BiH i promociju njihovih kulturnih vrijednosti, zaštitu vjerskih objekata, odgojno-obrazovnu djelatnost, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, karitativnu djelatnost ili izdavačku djelatnost, te programi drugog karaktera koji su od interesa za Tuzlanski kanton. 
Finansijski se neće podržati programi usmjereni na promociju programa političkih stranaka, te na finansiranje plaća i drugih izdataka u svrhu koristi zaposlenika u pravnom licu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program raspodjele sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona izuzetih iz postupka javnog oglašavanja kojim je za Bošnjačka zajednica kulture ”Preporod”, Hrvatsko kulturno društvo ”Napredak”, Hrvatsko društvo ”Hrvatski dom” Tuzla, Srpsko kulturno prosvjetno društvo ”Prosvjeta”, Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona i  Crveni križ Tuzlanskog kantona izdvojeno ukupno 135.632,00 KM. Sredstva iz ovog Programa odobravat će se organizacijama i udruženjima putem pojedinačnih odluka Vlade Tuzlanskog kantona, a isplata će biti vršena putem odgovarajućih mjesečnih tranši i to u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluke kojim se odobravaju 32.000,00 KM za d.o.o. ”Gradačački sajam” Gradačac, na ime pomoći u organizaciji i realizaciji manifestacije 38. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – ”Sajam šljive” u Gradačcu koji će se održati od 01.09. do 04.09.2011. godine i 12.000,00 KM općini Čelić radi sufinansiranja Privredne manifestacije ”Dani jagodičastog voća BiH” Čelić 2011. 
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost da se na ime troškova proizvedenih vanrednim angažovanjem službenika i tehnike Ministarstva unutrašnjih poslova TK u okviru aktivnosti povodom 11. Jula u Srebrenici i Potočarima iz Tekuće rezerve izdvoje srdstva u iznosu od 20.526,00 KM. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 21.000,00 KM sa budžetske pozicije “Tekuća rezerva“ Pravoslavnoj srpskoj crkvi – Arhijerejsko namjesništvo Tuzlansko Tuzla, kao finansijska pomoć u rješavanju problema prilaznog puta lokalnom pravoslavnom groblju pod nadzorom Crkvene opštine Dubnica, u naselju Gojčin općina Kalesija. Također današnjom odlukom odobreno je i 35.000,00 KM Radio televiziji Tuzlanskog kantona za sanaciju nastale štete na prostoru i opremi, a koja je nastala uslijed pucanja cijevi centralnog grijanja. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 65.700,00 KM Ministarstvu razvoja i poduzetništva, za  nabavku tri nova putnička motorna vozila, u zamjenu za dva postojeća rabljena motorna vozila, po principu zamjena „staro za novo“, bez dodatne naknade.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke kojim se utvrđuju visina osnovice za obračun plaće i naknade za ishranu u toku rada za mjesec juli. Visine su ostale nepromijenjene u odnosu na dosadašnji period, odnosno osnovica za obračun plaće iznosi 390 KM, a visina naknade za ishranu ostaje 7 KM po izrađenom danu.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju visine naknada za plaće za korištenje godišnjeg odmora u visini od 400,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak  u kojem se ističe da nema posebne potrebe za davanjem autentičnog tumačenja odredbi Standarda visokog obrazovanja i normativa, te podržava mišljenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Vlada Tuzlanskog kantona podržala je danas inicijativu Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, u svakodnevnom životu uočeni su veliki problemi u primjeni ovog propisa i naplati sudske takse, odnosno da milioni konvertibilnih maraka ostaju nenaplaćeni po osnovu sudskih taksi. Na ovaj način Budžet Tuzlanskog kantona uskraćen je za izuzetno značajan dio prihoda, te se Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona s ciljem prevazilaženja ovog problema bavilo istraživanjem uzroka ovakvog stanja. U tom smislu kako bi bili u mogućnosti naplaćivati sudske takse putem poreskih ispostava na području Tuzlanskog kantona potrebno je pristupiti predloženim izmjenama pomenutog zakona. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim je zadužila sva ministarstva, da od kantonalnih agencija, direkcija, zavoda, vanbudžetskih fondova, preduzeća i javnih ustanova izuzev osnovnih i srednjih škola, u roku od 30 dana prikupe i Vladi Kantona dostave podatke o apsolutnom neto iznosu u KM i načinu obračuna plata rukovodilaca navedenih institucija, kao i plata članova uprave, iznos pojedinačnih dodataka na platu, bonusa, položajnih dodataka, rad preko norme i drugi rad van redovnog rada, visinu mjesečnih naknada za topli obrok zaposlenih u toj instituciji isplaćenih u 2010. godini i u toku prvih 6 mjeseci 2011. godine, troškovima reprezentacije u instituciji za 2010. godinu i prvih 6 mjeseci 2011. godine, iznosu dnevnica i ukupnoj visini putnih troškova izvršenih za 2010. godinu i prvih 6 mjeseci 2011. godine, visinu mjesečnih naknada za rad komisija i ukupne troškove po osnovu naknada za rad svih komisija u toj instituciji isplaćenih u 2010. godini i u toku prvih 6 mjeseci 2011. godine, visinu mjesečnih naknada za rad predsjednika i članove upravnih i nadzornih odbora navedenih institucija, te podatke o visini ostalih nespomenutih naknada, bonusa i drugih davanja za zaposlene i za rad predsjednika i članova upravnih, nadzornih i odbora za reviziju u toku 2010. i prvih 6 mjeseci 2011. godine.
Vlada Tuzlanskog kantonadanas je razmatrala izvještaj o izvršenom pregledu školskih objekata javnih ustanova osnovne i srednje muzičke skole u Tuzli. Kako se navodi u Izvještaju Komisije Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Općine Tuzla objekat je neuslovan za predviđenu namjenu. Vlada je na današnjoj sjednici donijela Zaključak kojim se od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK traži da u saradnji sa Općinom Tuzla pokuša iznaći rješenje za zamjenu zajedničkog objekta JU Osnovna muzička škola i JU Srednja muzička škola za neki drugi objekat koji je na raspolaganju Općine Tuzla, a koji bi zadovoljio potrebe navedenih škola, a sve u cilju obezbjeđenja sigurnosti učenika i nastavnika navedenih škola.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva TK za zaključivanje ugovora o koncesiji sa privrednim društvom „Kamenolom Drijenča“ d.o.o. Gračanica za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu Drijenča, selo Malešići, općina Gračanica. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku o dodjeli koncesijeraži od Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona da u saradnji sa nadležnim ministarstvima, prilikom vođenja pregovora radi zaključenja ugovora o koncesiji i donošenja odluka, striktnije primjenjuje pravila i uvjete propisane Zakonom o koncesijama i Dokumentom o politici dodjele koncesije na području Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti za implementaciju projekta infrastrukture iz sredstava kredita Svjetske banke za Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga. Ovom odlukom ovlašten je ministar  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Tuzlanskog kantona, kao jednog od sufinansijera, potpiše ugovor o finansiranju i izvođenju radova na izgradnji ”0” faze postrojenja za tretman otpadnih voda Živinica. . Ukupna vrijednost radova iznosi 1.795.715,47 Eura. 17% ukupne vrijednosti, ili 597.060,00 KM finansirat će Tuzlanski kanton, Svjetska banka izdvojit će 63% ukupne vrijednosti, ili 1.131.300,00 EUR, dok će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine izdvojiti 20% ukupne vrijednosti, ili 359.143,00 EUR. 
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost Univerzitetu u Tuzli za upis 110 studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Odjeljenje u Travniku Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2011/12. godini. Također, Vlada je Zaključkom zatražila  od JU Univerzitet u Tuzli da omogući upis djece poginulih, umrlih i nestalih boraca/branitelja, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobiliziranih boraca/branitelja, koja su ostvarila bodovni minimum po okončanju prvog prijemnog ispita za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012. godini na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli na koji su aplicirali. Također, Vlada je preporučila da se i drugoj djeci koja su ostvarila bodovni minimum omogući upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012. godini na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli na koji su aplicirali
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 36.000,00 KM  privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj,  kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, a na ime realizacije Plana i Programa poslovanja za 2011. godinu, kao i za materijalno zbrinjavanje radnika.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništva i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za obnovu, razvoj  povratak nastavlja sa radom pod novim nazivom Ministarstvo razvoja i poduzetništva, a Ministarstvo za rad i socijalnu politiku pod nazivom Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak.. Odredbama Zakona utvrđene su nadležnosti Ministarstava, te obaveza donošenja novih  ili usklađivanja  postojećih Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Izrada Pravilnika zasnovana je na principima racionalnosti i osiguranju uspješnog i efikasnog obavljanja svih poslova iz nadležnosti ministarstava, grupisanju poslova u cjeline prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, obimu, stepenu složenosti, i dr. Primjena ovih pravilnika ne zahtjeva dodatna finansijska sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o imenovanju Ekspertnog tima koji će na volonterskoj osnovi izraditi “Strategiju razvoja proizvoda malotonažne hemije i farmaceutskih proizvoda”. Rukovodilac Ekspertnog tima je prof. dr. Kadrija Hodžić, a članovi su prof. dr. Mustafa Burgić, prof. dr. Lejla Begić, prof. dr. Mirsad Kikanović, prof. dr. Midhat Jašić, mr ph Emilija Spaseska Aleksovska, mr. dr. Aldina Ahmetagić i Ishak Gergić dipl.ing.teh.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Rješenje o imenovanju Komisije za administrativna pitanja. Predsjednik Komisije je Željko Knežiček, a članovi su Dijana Bilanović, Mlađan Lazić, Alen Taletović i Imšir Škahić.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na utvrđenu visinu novčane naknade za rad Komisije za rješavanje stambenih potreba u drugom stepenu. Kako stoji u Rješenju o imenovanju komisije Komisija će odlučivati na sjednicama koje će se održavati van radnog vremena, a predsjedniku Komisije utvrđena je naknada u visini od 200,00 KM, a ostalim članovima komisije u visini od 150,00 KM. 
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na visinu naknade članovima Komisije za  utvrđivanje uslova tehničke opremljenosti poslovnih prostora pravnih lica registrovanih za obavljanje djelatnosti prikupljanja, prerade i proizvodnje otpadnih materijala i sekundarnih sirovina. Rješenjem o obrazovanju Komisije utvrđena je naknada za članove Komisije jer poslovi koje obavlja Komisija nisu redovni poslovi iz nadležnosti Ministarstva, posao Komisije će se  obavljati van radnog vremena, a troškove snosi podnosilac zahtjeva.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti za prijem 3 namještenika u Općinskom sudu u Gračanici za što nisu potrebna dodatna finansijka sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona, dva namještenika na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Gradačcu i jednog državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog odsustva.
Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je danas obavijesti Kantonalnog pravobranilaštva, te se upoznala sa stanjem i stepenom u kojem se nalaze određeni predmeti. Vlada je Zaključkom zadužila Kantonalno pravobranilaštvo Tuzlanskog kantona da Vladu Tuzlanskog kantona i nadležna ministarstva redovno obavještava o značajnim sudskim sporovima i sporovima veće vrijednosti u kojima se Tuzlanski kanton pojavljuje kao tužitelj ili tuženi.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Tuzli, pod uslovom da se iz Odluke brišu članovi koji se odnosi na kriterije i postupake za dodjelu akademskih zvanja, te izbor u naučno nastavnička zvanja.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak kojim se predlaže da se otvaranje odsjeka Agronomije na Univerzitetu u Tuzli odloži eventualno za akademsku 2012/13. godinu u zavisnosti od potreba tržišta rada. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona. Unutrašnja preraspodjela predložena je u cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava, pri čemu se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je donijela i niz odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona, a koje se tiču jedanaest osnovnih i srednjih škola sa područja općine Lukavac.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period juli – septembar 2011. godine. Izmjene su predložene s ciljem usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona, te sprovođenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja i ostalim javnim ustanovama. Ovom Odlukom odobrava se isplata ukupno 219.310, 00 KM javnim ustanovama, a koje su kandidovale projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava. Također, odobrava se isplata ukupno 78.384,00 KM ostalim javnim ustanovama, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice i koje su imale partnerski odnos sa institucijom iz javnog sektora radi dodjele sredstava.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava neprofitnim organizacijama. Ovom Odlukom odobrava se isplata ukupno 44.887,00 KM udruženjima registrovanim na području Tuzlanskog kantona, čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okolice, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Sporazuma o zajedničkom finansiranju sanacije zgrade Općinskog suda u Banovićima koja je Vlasništvo Vlade Tuzlanskog kantona, te ovlastila Ministra pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da u ime Vlade TK potpiše Sporazum. Za obnovu pomenute zgrade Općinsko vijeće Banovići i Načelnik Općine izrazili su spremnostza izdvajanje polovine potrebnih sredstava i pružiti drugu pomoć u stvaranju neophodnih uslova za rad.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku o razrješenju postojećug Upravnog odbora i imenovanju privremenog Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla u sastavu Elvira Salihović, predsjednik, te članovi Zijad Kulanić, Nedžad Bukvar, Dragan Pejić, Admir Hasanbašić. Vlada je također donijela Odluku o razrješenju postojećeg Nadzornog odbora i imenovanju privremenog Nadzornog odbora Fabrike obuće “Aida”D.D. Tuzla u sastavu Ćazim Umihanić, predsjednik i članovi Almasa Begić i Zlatko Kovačević. Donesena je i Odluka o razriješenju postojećeg Nadzornog odbora zbog stavljanja mandata na raspolaganje i imenovanju privremenog Nadzornog odbora “Društva za razvoj Tuzla” d.o.o u sastavu Safet Husanović, predsjednik i članovi Amir Sejdinović i Sead Avdić. Vlada je danas imenovala i Komisiju za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike u sastavu Esmina Divljaković, predsjednik, te članovi Enisa Jusufović i Bajro Bešić. Za zamjenike predsjednika i članova Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike imenovani su Senka Mejremić, zamjenik predsjednika, Adnan Hadžić, zamjenik člana i Svjetlana Aganović, zamjenik člana.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.