ODRŽANA 14. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 11:18

UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMENA I DOPUNA BUDŽETA 
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je radi sprovođenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona utvrdila i Skupštini Tuzlanskog kantona uputila na razmatranje i usvajanje Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu su neophodne zbog prijenosa dijela planiranih sredstva sa bruto plaća, naknada troškova zaposlenih, materijalnih troškova, tekućih i kapitalnih grantova sa bivšeg Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak na bivše Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Takođe, zbog izdvajanja Pedagoškog zavoda iz sastava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u samostalnu upravnu organizaciju otvoreno je novo potrošačko mjesto za ovog budžetskog korisnika.
Radi podsjećanja suština novog Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, sastoji se u promjeni naziva i nadležnosti dva postojeća kantonalna ministarstva, u cilju prenošenja nadležnosti za obavljanje stručnih i drugih poslova vezanih za povratak sa sadašnjeg Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak na Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Od dana stupanja na snagu Zakona, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku nastavlja sa radom kao Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, a Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak kao Ministarstvo razvoja i poduzetništva. Odredbama Zakona izvršene su i značajne promjene u pogledu nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Poslovi inspekcijskog nadzora prelaze u nadležnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a Pedagoški zavod se organizuje kao samostalna upravna organizacija, a prestaje sa radom kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i Skupštini Tuzlanskog kantona uputila na usvajanje Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Razlozi donošenja ovog Zakona su sadržani u potrebi početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, te efikasnijeg postupanja u postupcima davanja saglasnosti za nova zapošljavanja kod budžetskih korisnika, a koja su u vezi sa pomenutim izmjenama. Naime, zbog proširenja nadležnosti određenih ministarstava i preuzimanja resornih oblasti između ministarstava potrebno je izvršiti preuzimanje, zaposlenika, sredstava i opreme, te obaviti druge poslove u cilju primjene Zakona. Za realizaciju dostavljenog Zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredsva, navodi se u obrazloženju.

UTVRĐENE SMJERNICE I CILJEVI FISKALNE POLITIKE ZA 2012. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Smjernice i ciljeve fiskalne politike za 2012. godinu. Pri izradi Smjernica korištene su srednjoročne projekcije, te godišnje procjene prihoda i rashoda. Ovaj dokument ima za cilj poboljšanje koordinacije između Vlade Tuzlanskog kantona, općina i izvanbudžetskih fondova na pripremi za izradu budžeta za 2012. godinu, te da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranja rashoda koji pokriva sve nivoe vlasti Tuzlanskog kantona. Smjernice pokrivaju oblasti makroekonomskih pretpostavki i prognoza, politike prihoda i politike rashoda, i predstavljaju prvi korak u procesu pripreme Budžeta za 2012. godinu. Dokumentacionu osnovu za izradu Smjernica i ciljeva fiskalne politike Tuzlanskog kantona za 2011. godinu predstavljaju Makroekonomske projekcije 2011-2013. godina koje je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine i preliminarne projekcije prihoda dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je danas se Fetić Almira, da u ime M.E.P.S. grupacije iz Dubaija (Ujedinjeni Arapski Emirati) može u korist Vlade Tuzlanskog kantona obavljati kontakte i dogovore sa predstavnicima različitih kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i zemalja u okruženju koje su zainteresovane za investiranje na prostoru Tuzlanskog kantona i šire, a u cilju njihovog prisustva investicijskoj konferenciji koja će se održati krajem septembra 2011. godine u Tuzli, te da može obavljati kontakte sa privrednim subjektima u cilju održanja i razvoja avio putničke linije Dubai – Tuzla – Dubai, te promocije i razvoja međusobnih odnosa u oblasti turizma.
Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je Konačni Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu i donijela Zaključak kojim se zadužuju ministarstva da u roku od 15 dana Uredu za internu reviziju dostave prijedloge mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, kako bi Ured u narednom roku od 5 sačinio i Vladi Kantona dostavio prijedlog Programa mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.
Vlada je donijela odluke o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u JU OŠ „Miričina“ iz Gračanice i JU OŠ „Orahovica“ iz Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje o imenovanje direktora Službe. Gospodin Šemso Berbić obnašat će funkciju direktora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u naredne četiri godine.

 

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.