Održana 43. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

by admin
| 13:25

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
Glavne karakteristike stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini su povećanje broja prijavljenih i dokumentovanih krivičnih djela, povećanje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, smanjenjem ukupnog broja događanja saobraćajnih nezgoda ali sa većim brojem poginulih lica u saobraćajnim nezgodama, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini. Tokom 2011.godine, nadležnim tužilaštvima podneseno je 8.287 izvještaja o izvršenju krivičnog djela, protiv 5.912 učinioca. U odnosu na prethodnu godinu broj podnešenih izvještaja nadležnim tužilaštvima je veći za 3.965 ili 91,74%, dok je broj prijavljenih učinilaca veći za 913 ili 18,26%. Važno je istaći da je u 2011. godini uočen propust u načinu evidentiranja prijavljenih krivičnih djela od strane organizacionih jedinica Uprave policije MUP-a TK nakon čega su date upute da su u skladu za Zakonom o krivičnom postupku FBiH izvrši evidentiranje u službene evidencije svih Izvještaja o počinjenim krivičnim djelima prethodno dostavljenih Kantonalnom tužilaštvu Tuzla.
Opšta konstatacija je da se policija Tuzlanskog kantona suprostavila negativnim trendovima u oblasti sigurnosti i novim pojavnim oblicima nezakonitog ponašanja, tako da se, uz uvažavanje objektivnih i subjektivnih uticajnih faktora, može dati zadovoljavajuća ocjena. To potvrđuju činjenice da se na području Tuzlanskog kantona u toku 2011. godine smanjio broj ubistava i pokušaja ubistva, te da nije bilo ubistava po nepoznatom učiniocu. U istom periodu nije bilo oružanih pljački banaka, benzinskih pumpi i sl., kao ni narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, uključujući i protestna okupljanja.
Značajno je istaći i da su povećane aktivnosti Ministarstva na suzbijanju nezakonite proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, što se manifestiralo većom količinom oduzetih opojnih sredstava, te većim brojem prijavljenih lica.
Kao što se iz prezentiranih podataka i pokazatelja može uočiti, postignuti su dobri rezultati po svim linijama rada, sa visokim stepenom realizovanosti postavljenih programskih ciljeva. Naravno, u cilju ostvarenja boljih rezultata, menadžment Ministarstva i Uprave policije će u narednom periodu preduzeti određene organizacione, kadrovske i druge mjere i aktivnosti kako bi se lična i imovinska sigurnost građana i zaštita ljudskih prava na području Tuzlanskog kantona podigla na još veći i kvalitetniji nivo.

7.775.000,00 KM ZA POTICAJE RAZVOJU PODUZETNIŠTVA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program rasporeda i raspodjele sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH. Ovim Programom raspoređuju se novčana sredstva Tuzlanskog kantona ostvarena u procesu privatizacije privrednih društava ili njihovih dijelova i naplatom rata kredita privrednim društvima i fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost na području Kantona, odobrenih u prethodnom periodu iz privatizacijskih novčanih sredstava. Sredstva planirana u ukupnom iznosu od 7.775.000,00 KM planirana su za socijalno zbrinjavanje zaposlenika privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu, koji su ostali bez radnog angažmana, pripreme za privatizaciju ili javno-privatno partnerstvo privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu, povećanje depozita Kantona u Garantnom fondu Udruženja za razvoj NERDA Tuzla, za kredite za unapređenje poslovnih aktivnosti preduzetnika , subvencije kamata na kredite date putem Garantnog fonda, subvencije kamata za kredite, odobrene kod poslovnih banaka, za unapređenje poslovnih aktivnosti preduzetnika, subvencije projekata energetske efikasnosti u malim i srednjim preduzećima, kao i kreditnu liniju, praćenu kreditnim fondom Razvojne banke Federacije u ugovorenoj srazmjeri, za kredite privrednim društvima i fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost na području Kantona.

1.200.000 KM ZA SUBVENCIJE KAMATA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, PREDUZETNICIMA I NOSIOCIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program subvencionisanja redovne kamata na kredite privrednim društvima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Ovim programom utvrđena su sredstva za subvencionisanje redovne kamate na kredite odobrene od poslovnih banaka, stopa subvencionisanja, korisnici subvencije, minimalni i maksimalni iznos i drugi uslovi koje treba ispuniti korisnik za odobrenje subvencije, te postupak odobravanja i prenosa sredstava za subvenciju i postupak izvještavanja. Ukupan iznos sredstava, namijenjenih za subvencionisanje redovne kamata u 2012. godini iznosi 1.200.000 KM, a nalaze se na namjenskom depozitnom računu Vlade Tuzlanskog Kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Pomenutim sredstavima može se subvencionisati kamata isključivo na kredite, korištene radi ulaganja u registrovanu djelatnost korisnika kredita, i na ugovore o nabavci osnovnih sredstava putem lizinga, kao i dio troška na ime plaćanja profitne marže banci koja na takav način posluje, a taj trošak ne uključuje troškove obrade zahtjeva i troškove penala.

PLANIRAN UPIS 7.494 UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2012./2013. godinu. Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2012./2013. godinu omogućava upis 7.494 učenika u 33 srednje škole Tuzlanskog kantona i Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.415 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 6.079 da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona. Prema Planu u gimnazije na području Kantona bit će upisano 1.440 učenika, u tehničke škole 3.390, a u stručne 2.430 učenika. U vjerske škole predviđen je upis 120 učenika, u umjetničke 90, a u specijalnu školu je predviđen upis 24 učenika.

DONESENA ODLUKA O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE KULTURE OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Kako je definisano Odlukom, finansirat će se pojedinačni programi/projekti – manifestacije pravnih lica koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske i arhivske manifestacije, tribine, simpozije i programe, ukoliko programi/projekti manifestacija koji afirmišu kulturu, kulturno stvaralaštvo i kulturno-historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona i doprinose njegovom očuvanju, uključuju programe međunarodne saradnje, znače obilježavanje godišnjica rada ustanova kulture i obrazovanja, na drugi način nisu ostvarili pravo na sufinansiranje iz Budžeta TK u 2012. godini.

Zbog ograničenog izvora sredstava, jedan aplikant moći će predložiti najviše dva programa/projekta za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton, pri čemu se za jednu manifestaciju može dodijeliti maksimalno 10.000 KM. Uz ove manifestacije, od posebnog interesa za Kanton pri dodjeli sredstava su I programi/projekti manifestacija ustanova kulture i obrazovanja, čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, programi/projekti manifestacija ustanova kulture i obrazovanja, koje je osnovala jedna od općina Tuzlanskog kantona, a čiji program predviđa i sredstva iz drugih izvora finansiranja i programi/projekti manifestacija kulture, za čiju realizaciju se većina sredstava obezbjeđuje iz drugih izvora finansiranja, o čemu predlagač dostavlja validan dokaz.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST ZA 2012. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost za 2012. Godinu. Prema Odluci raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata izdavačke djelatnosti, u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM, vršit će se samo neprofitnim aplikantima kojom prilikom izdavač ili autor moraju biti sa područja Tuzlanskog kantona, te da su časopis, knjiga, stručna ili druga publikacija. Od posebnog interesa za Kanton pri dodjeli sredstava su publikacije nastale kao rezultat naučno-istraživačkog rada, časopisi, monografije i ljetopisi – periodika i djela klasičnog književnog stvaralaštva.

DONESENA ODLUKA O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA TJELESNU KULTURU I SPORT ZA 2012. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za tjelesnu kulturu i sport za 2012. godinu. Odluka obuhvata sve potrebne elemente za namjensku, ravnopravnu, transparentnu i pravilnu raspodjelu sredstava, izdvojenih iz budžeta Tuzlanskog kantona za potrebe sufinansiranja programa/projekata sportskih organizacija sa područja Tuzlanskog kantona. Za raspodjelu sredstava sa navedene potrošačke jedinice, Budžetom Tuzlanskog kantona predviđeno je ukupno 1.037.644,00 KM, s tim da se dio sredstava, sa ove potrošačke jedinice koristi za redovno finansiranje rada Savjeta za sport Tuzlanskog kantona u predviđenom iznosu od 13.740,00 KM, dodjelu jednokratnih stipendija i nagrada vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima, za koju namjenu je Budžetom Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM, te redovno finansiranje rada Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Preostali dio sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za Tjelesnu kulturu i sport za 2012. godinu, rasporedit će se u postupku po javnom pozivu, u skladu sa utvrđenim uslovima i kriterijima.

78.845,22 KM ZA KAPITALNE PROJEKTE BUDŽETSKIH KORISNIKA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas četiri odluke o odobravanju sredstava za kapitalne izdatke korisnika budžetskih sredstava. Na ime rekonstrukcije podstanice u JU OŠ “Bukinje” Tuzla odobreno je 41.970,75 KM, a za izgradnju podstanice u područnoj školi Solana JU OŠ “Miladije” Tuzla odobreno je 13.196,23 KM. JU OŠ “Malešići” Gračanica odobreno je 22.000,00 KM na ime rekonstrukcije kanalizacione mreže i tri mokra čvora, dok je JU OŠ “Hasan Kikić” Gradačac na ime tehničkog prijema novoizgrađenog objekta odobreno 1.678,24 KM.

1.900.000,00 KM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK za 2012. godinu. Programom je utvrđena struktura prihoda od ekoloških naknada koji pripadaju Ministarstvu, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava. Za 2012. godinu ukupan iznos planiranih sredstava iznosi 1.900.000,00 KM, od čega su 413.978,61 KM prenesena sredstva iz 2011. godine, a 1.486,021,39 KM su planirani prihodi iz 2012. godine. Namjenska sredstva se koriste za finansiranje zaštite okoliša, a posebno zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, saniranje deponija i smanjivanje nastajanja otpada, zbrinjavanje svih vrsta otpada, zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti, provedbu energetskih programa, unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša, poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenje sistema upravljanja okolišem, poticanje održivog korištenja prirodnih dobara i poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti. Inače, osnovne namjenske prihode koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice čine sredstva od registracije vozila prikupljena po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registriranju motornih vozila.

OSTALE ODLUKE
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 20.000,00 KM, privrednom društvu “Tuzlanski sajam” d.o.o. na ime bespovratne finansijske pomoći u organizaciji Međunarodnog sajma energija, industrija, rudarstvo, koji će se u Tuzli održati od 5. do 8. juna 2012. godine. Međunarodni sajam energija, industrija, rudarstvo je konceptualno zasnovan na predispozicijama ovog regiona i prilagođen je njegovoj industrijsko – energetskoj tradiciji, potencijalu i budućem razvoju, te je kao takav od interesa za Tuzlanski kanton.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas tri odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Općina Kladanj je za sufinansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika za rad u oblasti obrazovanja JU OŠ “Kladanj” Kladanj donirala 1.350,00 KM. Za sufinansiranje projekata “Sportom do zdravlja” i “Sportski susreti učenika osnovnih škola i učenika oštećenog sluha”, D.D. BH Telecom Sarajevo je JU OŠ “Stjepan Polje” Gračanica i JU “Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, dodijelio po 800,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 8.431,51 KM na ime plaćanja mjesečnih autobuskih karata na relaciji kuća – škola/fakultet za djecu radnika DD “Konjuh” Živinice, tokom mjeseca aprila ove godine. Naime, u mjerama Vlade Federacije BiH i Vlade Tuzlanskog kantona u pomoći stabilizaciji i nastavku proizvodnje drvoprerađivačkog preduzeća d.d. “Konjuh” Živinice, Vlada Federacije preuzela je i realizovala dodjelu jednokratne finansijske pomoći radnicima tog Društva, u iznosu od cca 120.000 KM, a Vlada Kantona – plaćanje autobuskog prevoza radnika Društva u Sarajevo i nazad, u februaru ove godine i mjesečnih autobuskih karata na relaciji kuća – škola (fakultet) za djecu tih radnika, u periodu stajanja proizvodnje u Društvu, od marta do maja ove godine, odnosno dok radnici ne zarade prvu platu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za raspisivanje Oglasa i prijem zaposlenika sa srednjom stručnom spremom na radno mjesto “Referent za studentska pitanja” na Univerzitetu u Tuzli jer će radno mjesto ostati upražnjeno zbog odlaska trenutnog zaposlenika u penziju.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju prenosa 110.000,00 KM Udruzenju za razvoj NERDA.Sredstva će biti prenesena u svrhu jačanja Garantnog fonda za područje regije Sjeveroistočne Bosne.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa radi popunjavanja upražnjene pozicije predsjednika, odnosno članova Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog akntona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Izmjene i dopune su predložene kako bi se izbjegle nedoumice i slobodna interpretacija uslova za vršenje poslova, a koji se odnose na prethodno radno iskustvo. Također, Vlada je dala i saglasnost za pokretanje postupka raspisivanja Javnog konkursa za popunu tri radna mjesta. Naime, radi se o pozicijama u Ministarstvu razvoja i poduzetništva koje su ostale upražnjene zbog smrti uposlenika, odnosno odlaska uposlenika u penziju.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju 25.000,00 KM privrednom društvu Fabrika obuće !Aida” kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, održavanje postrojenja i prepreme za restrukturiranje, a na osnovu usvojenog Programa ekonomsko – finansijske rekonstrukcije Fabrike obuće “Aida”. Također, Vlada je zbog nemogućnosti realizacije stavila van snage Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava Fabrici obuće “Aida” sa početka mjeseca maja ove godine, a kojom je ovoj fabrici bilo odobreno 70.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla za 2011. godinu i Plan poslovanja Preduzeća za 2012.godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 20.000,02 KM Fondaciji “Istina, pravda, pomirenje” Tuzla za 2012.godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o ostvarivanju prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boraško – invalidske zaštite povratnika na područje entiteta Republika Srpska i Brčko Distrikta. Cilj donošenja ove Odluke je da omogućavanjem korištenja prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boračko – invalidske zaštite poboljša uslove života povratnika, nakon povratka u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt. Naime, povratkom u prijeratno mjesto prebivališta na području RS-a i Brčko Distrikta, povratnici su izgubili status raseljene osobe, a time je i prestala njihova mogućnost ostvarivanja nekih od priznatih prava u Federaciji BiH, čime su dovedeni u težakl materijalni položaj, a njihov povratak je postao neodrživ. Donošenjem ove odluke licima koja su se vratila ili će se vratiti u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt omogućava se da nastave koristiti prava koja su stekli u Federaciji BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 38.600,00 KM Sportskom savezu Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja rada Sportskog saveza u 2012. godini.

Vlada je danas, također, donijela Odluku o dopini Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU Dom zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Odluka je donesena s ciljem podrške povratku u Republiku Srpsku, a iz razloga što se još uvijek nisu stekli uslovi da povratnici u RS ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u mjestima svog prebivališta.

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.