Da li ste znali: U inostranstvu možete koristiti zdravstvenu zaštitu iz BiH

by admin
| 11:13

Osigurana lica u BiH imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u državama sa kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili preuzela međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju.

Zdravstvena zaštita se može koristit samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravstva strane države.

Osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite samo u hitnim slučajevima, odnosno u slučajevima kod kojih je bilo neophodno pružanje medicinske pomoći u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje, a koja se nije mogla predvidjeti ili odgoditi do povratka u BiH.

Pod hitnim slučajevima, ne smatraju se slučajevi kod kojih je zdravstvena zaštita bila planirana, kao što je: dijagnostika, terapijski postupci, operativni zahvati, porođaji i sl.
Pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu ostvaruje osigurano lice koje ne boluje od akutnih ili hroničnih oboljenja koja zahtjevaju duže liječenje i stalan nadzor ljekara.

Utvrđivanje i ocjenu zdravstvenog stanja osiguranog lica prije odlaska u inostranstvo vrši izabrani doktor medicine u čijem je timu osigurano lice registrovano. Ocjenu zdravstvenog stanja izvršit će na temelju neposrednog ljekarskog pregleda, uvida u zdravstveni karton i potrebne laboratorijske, RTG snimka i drugih medicinskih nalaza.

Ocjena zdravstvenog stanja upisuje se u obrazac “Ocjena zdravstvenog stanja“, obrazac se popunjava u dva primjerka od kojih se jedan predaje osiguranom licu, dok se drugi ulaže u zdravstveni karton.
Osigurano lice da bi koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, obavezno je podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o korištenju zdravstvene zaštite najkasnije sedam dana prije odlaska u inostranstvo. Zahtjev se podnosi u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica

Potvrda se može izdati na period ne duži od 30 dana u toku jedne kalendarske godine.

Osigurana lica koja su koristila zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a prije odlaska nisu pribavila odgovarajuću Potvrdu, troškove korištenja zdravstvene zaštite snose lično i nemaju pravo na refundaciju istih.

Više podataka možete pogledati u Uputstvu za korištenje zdravstven zaštite u inostranstvu

Sa kojim državama je BiH potpisala i preuzela Međunarodne ugovore – sporazume o socijalnom osiguranju pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.