Vlada FBiH usvojila nacrt zakona: Utvrđen novi sistem za obračun visine penzije

by admin
| 13:31

Na osnovu Strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, koju je usvojio Parlament FBiH, te na osnovu Reformske agende, interresorna Radna grupa sačinila je i dostavila Prednacrt, a Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Zakon polazi od smjernica baziranim na nepovoljnim prognozama socijalne održivosti penzijskog sistema u Federaciji BiH i pokazanim lošim demografskim izgledima.

Ukratko, procijenjeno je da će se, ako postojeći penzijski sistem u Federaciji BiH ne bude reformisan, i ako budu nastavljeni ekonomski i demografski trendovi, pad radno sposobnog stanovništva biti preliven na teret zaposlenih/osiguranika i prihode od doprinosa, što bi se prema postojećem sistemu „koeficijenta“ (tj. isplati onoliko koliko imaš) nužno odrazilo i na buduću visinu relativnih penzija i redovnost isplate.

U pripremi ovog zakona održano je niz sastanaka sa zainteresovanim stranama, između ostalih, sa Savezom samostalnih sindikata BiH, Udruženjem poslodavaca Federacije BiH, te, što je posebno bitno, sa Savezom udruženja penzionera u Federaciji BiH, koji su u pisanoj formi dostavili prijedloge, primjedbe i sugestije na Prednacrt zakona, koje su razmotrene i djelimično usvojene i ugrađene u tekst zakona, nakon čega je zaključeno da Prednact može biti dobra osnova za utvrđivanje Nacrta zakona i dalje upućivanje u zakonodavnu proceduru, a da će primjedbe koje nisu usvojene biti dodatno razmorene kroz javnu raspravu i neposredne kontakte.

Novine ovog zakona su novi sistem utvrđivanja visine penzija i to kroz uvođenje bodovne formule. Ovim je visina penzije bazirana na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima, tako da automatizmom dovodi do određenog stepena pravičnosti, jer će osobe koje više izdvajaju imati i veće penzije. Važno je i da je novim zakonom predviđen mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz tzv. najnižu penziju i to u dosadašnjem iznosu koja će i dalje biti usklađivana s porastom troškova života.

Predviđena je vrijednost općeg boda od 13,6 KM koja se usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plate u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a penzija prema procentu porasta troškova života na godišnjem nivou u Federaciji BiH u prethodnoj godini, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Predloženo je napuštanje sistema koeficijenta i uvođenje redovnog i transparentnog usklađivanja penzija, čime se uvodi najbolja svjetska praksa u penzijski sistem u Federaciji BiH.

Propisano je i trezorsko poslovanje nosilaca osiguranja, kako bi se svi prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje slijevali na jedan „budžetski račun“ iz kojeg bi bile isplaćivane penzije. Takav pristup bi osigurao veću transparentnost u trošenju javnih sredstava i stabilnost isplate penzija. Zbog složenosti uvođenja, predviđen je prelazni period za uvođenje trezorskog poslovanja u kojem je potrebno stvoriti finansijske i tehničke mogućnosti, koji ne može biti duži od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona. Ostavljena je mogućnost da to bude urađeno i ranije, o čemu odluku donosi Vlada F BiH, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade FBiH.

I druga zakonska rješenja dovode do smanjenja pritiska na penzijski sistem, jer postepeno pooštravaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu i porodičnu penziju, uz izuzetke koji su primjereni socijalno-ekonomskim prilikama u Federaciji BiH, na odgovarajući način proširuju penzijski obuhvat i stvaraju pretpostavke za uvođenje pravičnih stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranja u dijelu koji se odnosi na staž sa uvećanim trajanjem.

Vlada je danas ocijenila da se radi o vrlo bitnom zakonu, koji je od ključne važnosti za Federaciju BiH, u smislu osiguranja finansijske stabilnosti Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranja redovnosti isplate penzija.

Zato će, u toku javne rasprave o tekstu danas utvrđenog Nacrta zakona, Vlada organizirati okrugli sto na kojem će učestvovati svih zainteresiranih javnosti i imati priliku dati svoje prijedloge na ponuđena zakonska rješenja – piše Faktor.ba.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.