Vijeće ministara BiH: Sistem naplate RTV takse produžen do 30. juna

by admin
| 10:27

Vijeće ministara BiH usvojilo je izmjene Zakona o Javnom RTV servisu, po kojima je rok trenutnog sistema naplate produžen do 30. juna 2016. godine.

 

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH zaduženo je da hitno pripremi novi zakon kojim bi se omogućilo održivo finansiranje javnih RTV sistema.

 

Vijeće ministara BiH razmotrilo je informaciju Direkcije za evropske integracije o programiranju IPA sredstava te o potrebnim pripremama za učešće Bosne i Hercegovine na samitu u Parizu u okviru Berlinskog procesa i kandidiranje projekata u okviru agende za povezivanje.

Zaključeno je da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH uspostavi radnu grupu za pripremu prijedloga strategije za promet za BiH, koja bi trebala biti pripremljena do jula 2016. godine kako bi se osigurala daljnja finansijska podrška kroz otvoreni javni poziv za sufinansiranje investicionih projekata kroz program 2016. i kroz otvoreni javni poziv za infrastrukturne projekte u okviru 15. runde WBIF-a za tehničku asistenciju.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će nastaviti daljnji rad na finalizaciji pripremljenih prijedloga paketa strateških dokumenata za okoliš kroz već uspostavljane radne grupe koje su ih i pripremale radi njihovog usvajanja na određenim nivoima vlasti u BiH, a imajući u vidu otvorena dva javna poziva za infrastrukturne projekte.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će uspostaviti radnu grupu za pripremu prijedloga strategije za energiju za BiH i što hitnije početi rad na pripremi teksta ove strategije.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će najkasnije do kraja februara dostaviti Vijeću ministara na usvajanje prijedlog državnog akcionog plana za obnovljive izvore energije, čime se direktno omogućava podnošenje bh. aplikacije u ovoj oblasti kroz otvoreni javni poziv za infrastrukturne projekte u okviru 15. runde WBIF-a za tehničku asistenciju.

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju informaciju Direkcije za evropske integracije o izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, koji će nakon konsultacija s nadležnim institucijama biti dostavljen Vijeću ministara BiH na usvajanje, u formi prijedloga.

 

U izradu ovog akcionog plana uključene su nadležne državne, entitetske, kantonalne i institucije Brčko Distrikta BiH koje će, u skladu sa svojim nadležnostima, pripremiti i provesti mjere s ciljem postizanja napretka u reformama u procesu evropskih integracija. Ove aktivnosti će tamo gdje bude moguće biti povezane s mjerama iz akcionih planova za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu, ali i s mjerama iz Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2016 – 2018. godina.

Usvojen je izvještaj Agencije za sigurnost hrane BiH o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti hrane za 2015. godinu u Bosni i Hercegovini, s ciljem sagledavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće iz sistema javnog vodosnadbijevanja, s posebnim osvrtom na poplavljena područja, prirodne mineralne i prirodne izvorske vode i stone vode te ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla.

Plan praćenja ispravnosti vode je proveden na području 27 gradova/općina u BiH, i to Banjaluke, Bijeljine, Breze, Bihaća, Brčkog, Broda, Doboja, Goražda, Zenice, Zavidovića, Zvornika, Kupresa, Konjica, Livna, Maglaja, Mostara, Modriče, Nevesinja, Orašja, Prijedora, Sarajeva, Tuzle, Travnika, Tomislavgrada, Šamca i Širokog Brijega.

Izvještaj je fokusiran na ispitivanje prisustva metala, nitrata i nitrita mineralnih ulja, tetrahloretena i trihloretena, mikrobioloških ispitivanja vode.

Od ukupno 390 analiziranih uzoraka vode za piće iz sistema za javno vodosnabdijevanje na kojim je urađeno 1.690 laboratorijskih analiza nije bilo uzoraka u kojima je utvrđeno prisustvo kontaminanata u vrijednostima iznad propisane maksimalno dozvoljene količine.

Uzročnici mikrobiološke neispravnosti vode nisu pronađeni ni na 40 analiziranih uzoraka prirodnih mineralnih, prirodnih izvornih i stonih voda, na kojima je urađene 360 analiza.

Ni na jednom od 100 analiziranih uzoraka voća i povrća u šest gradova (Banjaluka, Brčko, Bijeljina, Sarajevo, Mostar, Trebinje) nisu detektirani ostaci pesticida iznad propisanog MRI. Samo u tri uzorka povrća su detektirani ostaci pesticida koji su bili ispod propisanog MRI.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u vojnoj obuci.

Zaključivanjem sporazuma unapređuje se bilateralna vojna saradnja i intenzivira osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nadležni organi za provođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane BiH i Generalštab Republike Turske.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.