U pripremi novi zakon u FBiH: Uvode se dobrovoljni penzijski fondovi!

by admin
| 13:55

Federalna vlada utvrdila je danas Nacrt zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Načela na kojima se zasnivaju ovi fondovi su dobrovoljnost i ravnopravnost članstva, raspodjela rizika ulaganja, javnost rada, te akumulacija i investiranje sredstava.

Među razlozima za donošenje ovog potpuno novog zakona navedeno je da je analiza problema sadašnjeg mirovinskog sustava u Bosni i Hercegovini utvrdila ograničenu pokrivenost i nizak stupanj poštivanja zakonskih obveza, naročito kada se radi o radnicima iz neformalne ekonomije, neodgovarajuću razina mirovina, zabrinutost u svezi financijske održivosti mirovinskog sustava i probleme koji se odnose na ograničene administrativne kapacitete i upravljanje institucijama iz domene socijalne sigurnosti, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Činjenica da su umirovljenici jedna od najugroženijih kategorija našeg društva danas je povod za reformu mirovinskog sustava i stvaranje mirnijih životnih uvjeta u starijoj dobi budućih generacija.
Dobrovoljni mirovinski fondovi sastavni su dio dokumenta Strategija reforme mirovinskog sustava u Federaciji BiH, a donošenje ovoga zakona je u sklopu Akcijskog plana za provedbu Strategije koji je usvojila Vlada FBiH.

Udjel

Usvajanje Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima u Federaciji BiH bit će stvorena pravna osnova za daljnji razvoj mirovinskog sustava u Federaciji BiH i tržišta kapitala na kojem će se pojaviti nove vrste fondova koji se razlikuju po načinu i kriterijima investiranja.

Društvo za upravljanje fondovima se osniva u formi dioničkog društva, čiji je predmet poslovanja osnivanje i upravljanje ovim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun članova dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Društvo za upravljanje mogu osnovati domaće i inozemne fizičke i pravne osobe, pri čemu fizičke osobe mogu imati samo nekvalificirani udjel. Više od 50 posto udjela u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje mora imati pravna osoba koja se bavi bankarskim i poslovima osiguranja ili djelatnošću mirovinskih fondova, kao i osoba koja u navedenoj pravnom licu ima više od 50 posto udjela u kapitalu, odnosno prava glasa.

Novčani dio temeljnog dioničkog kapitala društva za upravljanje, prilikom osnivanja, iznosi najmanje 3.000.000 konvertibilnih maraka i uplaćuje se na privremeni račun kod banke u cijelosti prije upisa društva za upravljanje u registar gospodarskih subjekata. Ova sredstva ne mogu potjecati iz zajmova ili kredita, niti smiju biti opterećena na bilo koji način. Ako ukupna imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje pređe iznos od 50.000.000 KM, kao i za svako dalje povećanje imovine, temeljni dionički kapital društva za upravljanje mora biti povećan za 1.000.000 KM u roku od 60 dana. Temeljni dionički kapital društva za upravljanje ne može biti povećavan javnim pozivom.

Društvo za upravljanje je dužno zaposliti na neodređeno vrijeme najmanje jednog investicijskog savjetnika za svaki fond kojim upravlja i zaposliti jednog ovlaštenog unutarnjeg revizora. Ako ukupna imovina pređe iznos od 50.000.000 KM, kao i za svako daljnje povećanje imovine za ovaj iznos, društvo za upravljanje dužno je dodatno zaposliti najmanje još jednog investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme.

Dioničar društva za upravljanje ne može biti osoba koja je u razdoblju od tri godine prije stjecanja vlasništva u društvu za upravljanje imala više od deset posto udjela u temeljnom kapitalu u društvu za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova depozitara, investicijskom fondu, profesionalnom posredniku ili banci ovlaštenoj za kupnju i prodaju financijskih instrumenata, društvu za upravljanje investicijskim ili obveznim mirovinskim fondovima ili društvu za osiguranje, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad. To ne mogu biti ni gospodarsko društvo ili obrtnik nad čijom imovinom je otvoren ili proveden stečajni postupak, osoba koja je bila na rukovodećim položajima u gospodarskom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, koja je izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u organima vlasti u BiH.

Ovo ograničenje se odnosi i na one koji su izgubili članstvo u strukovnoj udruzi zbog nepridržavanja pravila udruge, ili im je nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova na financijskom tržištu.

Donja granica 58 godina života

Dioničar ne može biti ni osoba pravomoćno osuđena za kaznena djela iz oblasti financija, tržišta kapitala, pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, protiv koje je izrečena sigurnosna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje, dok traje zabrana, koja posjeduje važeću dozvolu za obavljanje poslova brokera ili investicijskog savjetnika.

Na organe društva za upravljanje se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju gospodarska društva, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (ostvarivanje prava na mirovinu) član fonda može ostvariti najranije s navršenih 58 godina života. Član fonda sam odabire način isplate mirovine, kao privremene ili doživotne.

Društvo za osiguranje koje isplaćuje mirovine dužno je ponuditi doživotnu starosnu mirovinu, a može nuditi i privremenu starosnu, promjenjivu mirovinu, djelomične jednokratne isplate i druge vrste mirovina prema svom mirovinskom programu.

(TI/Fena)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.