FBiH: Subvencije za poslodavace koji zaposle osobe sa evidencije nezaposlenih

by admin
| 6:07

Vlada FBiH jučer je donijela Uredbu o poticanju zapošljavanja koja uređuje uvjete za korištenje i postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, te dugotrajno nezaposlenih osoba.

Ova uredba dio je Reformske agende u okviru tržišta rada, odnosno poticanja zapošljavanja.

Uredba, također, utvrđuje izvore sredstava, kriterije za njihov raspored i nadzor nad korištenjem, kao i druga pitanja od značaja za osiguravanje efektivnog i odgovornog raspolaganja sredstvima koja se za ove namjene izdvajaju iz Budžeta FBiH.

Federalnim budžetom za 2016. godinu na ime poticaja zapošljavanju je planirano 50 miliona konvertibilnih maraka, a u 2015. godini je riječ o 20 miliona KM. Sredstva za subvencije osigurana su u Budžetu FBiH za 2015. godinu na poziciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a bit će realizirana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi.

Kako je precizirano Uredbom, nezaposlena je osoba u životnoj dobi od 15 do 30 godina, bez radnog iskustva koja se u evidenciji vodi kao nezaposlena duže od trideset dana i koja, bez obzira na period, nema ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje se obrazovala, odnosno ostvarenog po toj osnovi kod domaćeg ili inostranog nosioca obaveznog penzionog osiguranja.

Osobom koja se sama zapošljava podrazumijeva se ona u životnoj dobi od 18 ili više godina, koju nadležni organ za zapošljavanje vodi kao nezaposlenu neprekidno duže od 30 dana i koja koristi subvenciju kako bi radila sama za sebe. Samozapošljavanje se odnosi na zapošljavanje nezaposlene osobe koja obavlja registriranu djelatnost u svoje ime i za svoj račun.

Subvencija je oblik financijske pomoći iz Budžeta FBiH koja se daje poslodavcu u privatnom sektoru na ime refundiranja obaveza po osnovu doprinosa, plaće i poreza na dohodak novouposlenih ili osobia koje se same zapošljavaju na ime refundiranja obaveza po osnovu doprinosa, plaće i poreza na dohodak.

Poslodavac je fizička ili pravna osoba iz privatnog sektora koja može koristiti sufinansiranje pri zapošljavanju u smislu ove uredbe, a koji zapošljava nezaposlenu osobu.

Subvencija je oblik finansijske pomoći koja se daje poslodavcu u privatnom sektoru iz Budžeta FBiH na ime refundiranja obaveza po osnovu obaveznih doprinosa iz plaća i sufinansiranje plaća novouposlenih osoba. Riječ je o doprinosima za penzijsko-invalidsko, za zdravstveno osiguranje i za osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Ukoliko novom zaposleniku isplaćuje plaću u iznosu većem od najniže u FBiH, poslodavac je dužan obračunavati i uplaćivati razliku iznosa doprinosa u odnosu na subvencionirani iznos.

U slučaju raskida ugovora o radu sa sufinansiranom osobom, tokom perioda za koji se osigurava subvencija, poslodavac je dužan u roku od tri dana o tome obavijestiti Federalni zavod ili kantonalnu službu za zapošljavanje. U tom slučaju može, u roku od 15 dana, zaključiti ugovor o radu na preostali period ugovorne obaveze s drugom (zamjenskom) nezaposlenom osobom koja ispunjava uvjete.

Poslodavac koji zaposli nezaposlenu osobu, neovisno o stupnju stručne spreme na period od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu obaveznih doprinosa na najnižu neto plaću u Federaciji i iznosu za sufinansiranje neto plaće u visini od 100 posto najniže plaće s pripadajućim obavezama u Federaciji, sa uračunatim porezom na dohodak.

Osoba koja se sama zapošljava, neovisno o stupnju stručne spreme, na period od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu obaveznih doprinosa na najnižu neto plaću u FBiH i iznosu za sufinansiranje neto plaće u visini od 100 posto najniže neto plaće u FBiH, sa uračunatim porezom na dohodak.

Za zaposlenike kojima se isplaćuje najniža plaća u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih zanata, iznos za sufinansiranje obaveznih doprinosa refundira se u zakonom propisanom iznosu.

Poslodavac koji koristi sredstva poticaja propisana Uredbom, ne može za istu osobu koristiti mjere aktivne politike u zapošljavanju koje se provode prema posebnom propisu, niti po toj osnovi ostvariti druga prava.

Radni odnos zaposlenika koji se zapošljavaju uz subvencioniranje traje koliko i period za koji je osigurana subvencija i još najmanje isti period nakon isteka tog roka.

Postupak za dodjelu subvencije pokreće se na osnovu javnog poziva koji objavljuje Zavod za zapošljavanje na svojoj web stranici i u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području FBiH.

Nadzor nad ispunjavanjem uslova za vrijeme korištenja subvencija, mjesečno će obavljati Porezna uprava i o tome informirati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Zavod za zapošljavanje će putem Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, dostavljati Vladi FBiH kvartalni izvještaj o napretku u implementaciji, korištenju subvencija i dostignutim ciljevima. Upravni nadzor nad primjenom uredbe vrši Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a inspekcijski Porezna uprava i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u “Službenim novinama FBiH”.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.