Općina Tuzla: Javni poziv za prijem volontera

by admin
| 8:29
Tuzla_Grb_logo

Na osnovu člana 28. Zakona o radu (“Sl. novine FBiH” broj: 43/99, 32/00 i 29/03) i člana 2. i 3. Odluke o raspisivanju javnog poziva za prijem volontera na rad u službama za upravu i stručnim službama Općine Tuzla, broj: 02-34-530-2012 od 25.01.2012. godine, Općinski načelnik Općine Tuzla objavljuje

J A V N I P O Z I V

za prijem volontera na rad u službama za upravu i stručnim službama Općine Tuzla

I. Naziv pozicije:

01. Volonter – diplomirani pravnik, odnosno bakalaureat/bachelor prava 12 izvršilaca

02. Volonter – diplomirani ekonomista, odnosno bakalaureat/bachelor ekonomije 4 izvršioca

03. Volonter – diplomirani inženjer arhitekture, odnosno bakalaureat/bachelor – inženjer arhitekture 2 izvršioca

04. Volonter – diplomirani inženjer građevinarstva, odnosno bakalaureat/bachelor – inženjer građevinarstva 1 izvršilac

05. Volonter – diplomirani profesor tjelesnog odgoja, odnosno bakalaureat/bachelor tjelesnog odgoja i sporta 1 izvršilac

06. Volonter – diplomirani inženjer sigurnosti i pomoći, odnosno bakalaureat/bachelor – inženjer sigurnosti i pomoći 1 izvršilac.

II. Opći uslovi:

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

1. Da su državljani Bosne i Hercegovine,

2. Da su stariji od 18 godina,

3. Da su zdravstveno sposobni za obavljanje posla za koji se kandiduju,

4. Da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III. Posebni uslovi:

Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

Za poziciju 01:

– završen pravni fakultet – VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje I ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja,

Za poziciju 02:

– završen ekonomski fakultet – VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje I ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja,

Za poziciju 03:

– završen arhitektonski fakultet – VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje I ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja

Za poziciju 04:

– završen građevinski fakultet – VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje I ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja,

Za poziciju 05:

– završen fakultet za tjelesni odgoj i sport – VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje I ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja,

Za poziciju 06:

– završen rudarsko-geološko-građevinski fakultet, odsjek: sigurnost i pomoć – VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje I ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja.

IV. Spisak potrebnih dokumenata:

1. Popunjen prijavni obrazac (Prijavni obrazac kandidati mogu preuzeti na internet stranici Općine Tuzla – www.tuzla.ba ili na šalteru informacija u Centru za pružanje usluga građanima (Matični ured) Općine Tuzla)

2. Diplomu o završenom fakultetu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine),

3. Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena cjelokupnog završenog studija na fakultetu (prosjek ocjena svih studijskih godina),

4. Uvjerenje Službe za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visokog obrazovanja – VII stepena stručne spreme, odnosno najmanje I ciklusa studija po bolonjskom sistemu studiranja (Pod trajanjem nezaposlenosti podrazumijeva se period od prijavljivanja na evidenciju kod Službe za zapošljavanje pa zaključno sa danom objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima.),

5. Dokaz o utvrđenom stepenu invalidnosti (za kandidate kod kojih postoji utvrđen stepen invalidnosti od 60% i više),

6. Dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji (porodice šehida/poginulih boraca, ratni vojni invalidi i demobilizirani borci i članovi njihovih porodica) – za lica iz kategorije demobiliziranih boraca i njihovih porodica – uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama RBiH izdato od nadležnog organa za vojne evidencije, za lica iz kategorije ratnih vojnih invalida i njihovih porodica i porodica poginulih boraca/šehida – uvjerenje o statusu izdato od nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova javnog poziva izabrani kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog poziva.

V. Ostale napomene:

Pravo prijave na javni poziv imaju lica koja poslije završenog visokog obrazovanja – VII stepena stručne spreme, odnosno najmanje I ciklusa studija po bolonjskom sistemu studiranja nemaju uopće ili nemaju dovoljno radnog iskustva neophodnog za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, i koja su prijavljena na evidenciju kod Službe za zapošljavanje.

Prijem volontera vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 1 (jedne) godine dana radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa.

Postupak izbora i bodovanje prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva za prijem volontera u Općinu Tuzla (u daljem tekstu: Javni poziv) izvršit će se na osnovu kriterija utvrđenih Odlukom o raspisivanju Javnog poziva za prijem volontera na rad u službama za upravu i stručnim službama Općine Tuzla, broj: 02-34-530-2012 od 25.01.2012. godine (dostupno na www.tuzla.ba), a konačan redoslijed u vidu rang liste utvrdit će se nakon obavljenog intervjua sa svakim kandidatom pojedinačno.

U slučaju da dva ili više kandidata u okviru iste pozicije primjenom kriterija iz Odluke ostvare isti broj bodova, prednost će se dati kandidatu koji dostavi dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji, i to iz kategorije porodica šehida/poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica.

Ukoliko se po zaključivanju javnog poziva utvrdi da iz određenih traženih zanimanja nema prijavljenih kandidata ili da se nije prijavio traženi broj zainteresiranih volontera, komisija može Načelniku predložiti za prijem u status volontera kandidata/kandidate iz reda drugih zanimanja/struka za kojima je, kao alternativnim, iskazana potreba u službama Općine Tuzla. Izbor ovih kandidata Načelnik će izvršiti sa utvrđene rang liste kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva.

Prijem volontera izvršit će se iz reda kandidata koji primjenom kriterija ostvare najveći broj bodova, i sa njima će biti zaključen ugovor o volonterskom radu.

Sa izabranim kandidatima koji su određeno vrijeme, a kraće od 12 mjeseci, volontirali kod drugih pravnih subjekata, ugovor o obavljanju volonterskog rada bit će zaključen na period koji nedostaje do navršavanja 12 mjeseci radnog iskustva kandidata.

O izvršenom izboru volontera svi kandidati će biti pismeno obaviješteni.

VI. Rok i mjesto za podnošenje prijava:

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Dnevni avaz“.

Prijave na javni poziv na propisanom obrascu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično putem pisarnice Općine Tuzla (Centar za pružanje usluga građanima) ili preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA TUZLA – Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem volontera na rad u službama za upravu i stručnim službama Općine Tuzla – Ulica ZAVNOBIH-a broj 11,

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za prijem volontera na rad u službama za upravu i stručnim službama Općine Tuzla – ne otvaraj“

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 035/307-417

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Obrasci se mogu preuzeti ma stranici www.tuzla.ba

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.