Općina Tuzla: Predložite projekte razvoja poljoprivredne proizvodnje

by admin
| 9:12
Tuzla_Grb_logo

Na osnovu tačke 7. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu sredstava na ime učešća Općine Tuzla u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje (”Službeni glasnik Općine Tuzla”, broj 04/09), Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla raspisuje:

JAVNI POZIV

 

za predlaganje projekata iz oblasti razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tuzla za 2012. godinu

 1. I. Predmet javnog poziva

Javnim pozivom prikupljaju se prijedlozi projekata iz oblasti razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tuzla, koji će obuhvatiti aktivnosti na uspostavljanju novih poljoprivrednih kapaciteta kod proizvođača koji prvi put pokreću proizvodnju, kao i na proširenju poljoprivrednih kapaciteta kod proizvođača koji imaju već zasnovanu proizvodnju, a u funkciji povećanja proizvodnje hrane. Prioritetno se Projekat treba bazirati na sljedeće vrste poljoprivredne proizvodnje: plastenička proizvodnja povrća, s akcentom na nabavku novih plastenika, voćarstvo s akcentom na podizanju novih zasada, stočarstvo s akcentom na nabavku novih grla u funkciji povećanja proizvodnje mlijeka, zatim na oblike podrške za proizvođače koji imaju  već uspostavljenu proizvodnju u navedenim vrstama, te na oblike podrške za druge vrste proizvodnji.

Osnovu za izradu projekta predstavljaju potrebe i interesi proizvođača, što je moguće sagledati koristeći raspoložive i dostupne informacije kod udruženja poljoprivrednika koja djeluju na području općine Tuzla i koja su aktivno učestvovala u ispitivanju, analiziranju i zastupanju potreba proizvođača sa cijelog područja, uključenih putem svih mjesnih zajednica.

Također, u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti dostupni su obrađeni podaci o potrebama i interesima poljoprivrednika i građana Tuzle, koji su iskazani anketiranjem građana, provedenim u toku mjeseca januara  2012. godine. Ukoliko je potrebno, moguće je obratiti se i za dodatne informacije i  podatke  dostupne u ovoj Službi.

U skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu sredstava na ime učešća Općine Tuzla u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: Pravilnikom), između kandidovanih prijedloga projekata izvršiće se odabir projekta čije će se aktivnosti odnosno realizacija istih podržati iz namjenskih sredstava planiranih Budžetom Općine Tuzla za 2012. godinu.

Zainteresirani subjekti za učešće u ovom Javnom pozivu-aplikanti, potrebno je da obuhvate što veći broj individualnih poljoprivrednih proizvođača, analizirajući pri tome potrebe udruženja koje u krajnjem zastupaju potrebe poljoprivrednih proizvođača, te potrebe registrovanih fizičkih i pravnih lica u djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, koje će obuhvatiti aktivnostima predloženog projekta, u cilju što sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg zadovoljavanja interesa i potreba  poljoprivrednih proizvođača (krajnjih korisnika).

II. Pravo učešća

Na Javni poziv mogu se prijaviti poljoprivredne zadruge, udruženja i nevladine organizacije i drugi subjekti sa sjedištem na području općine Tuzla (u daljem tekstu: Aplikanti) koji aktivno djeluju na pružanju podrške poljoprivrednim proizvođačima i koji se općenito bave razvojem poljoprivrede, te stvaranjem uslova za razvoj i unapređenje poljoprivrede kao bitnog faktora lokalnog ekonomskog razvoja, a koji imaju odgovarajući stručni kadar, materijalno tehničke i ostale kadrovske pretpostavke za izradu i implementaciju projekta koji će, s aspekta  projektnih aktivnosti i područja implementacije biti sveobuhvatan, odnosno koji će obuhvatiti proizvođače sa cijelog područje općine Tuzla i u svim oblastima poljoprivrede u kojim će se realizirati programska podrška. Na Javni poziv mogu se javiti i Aplikanti sa sjedištem izvan općine Tuzla, ako su registrovani na području Federacije Bosne i Hercegovine i ako su do sada implementirali projekte ili programe od interesa za općinu Tuzla i na području općine Tuzla.

III. Namjena

Aplicirati se mogu projekti koji su u funkciji:

 • realizacije aktivnosti dugoročne Strategije razvoja općine Tuzla, te Smjernica za unapređenje procesa ruralnog razvoja,
 • razvoja održive poljoprivredne proizvodnje,
 • razvoja i očuvanja seoskih područja,
 • pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u edukaciji, podizanju nivoa svijesti i u animiranju za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom,
 • pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u olakšavanju pristupa kreditnim sredstvima za zasnivanje i proširenje proizvodnje i obezbjeđenje povoljnih kreditnih uslova, te olakšavanje pristupa tržištu,
 • podizanja nivoa tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji (tehnička pomoć, edukacija, stručni nadzor),
 • promocije poljoprivredne proizvodnje i mogućnosti ruralnog razvoja,

IV. Sadržaj projekta i prilozi

Prijave na Javni poziv podnose se na obrascu zahtjeva kojeg je propisala Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti na Pisarnici Općine Tuzla ili na web stranici Općine Tuzla: www.tuzla.ba. Uz popunjeni obrazac zahtjeva, podnosilac treba priložiti projekat i prateću dokumentaciju.

Projekat obavezno treba da sadrži slijedeće:

 • Opis projekta koji se kandiduje (koji mora sadržavati podatke o: nazivu projekta, nazivu subjekta koji je nosilac izrade i realizacije projekta, kratke informacije o podnosiocu, dosadašnje aktivnosti na unapređenju poljoprivredne proizvodnje),
 • Opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta,
 • Ciljevi projekta,
 • Detaljan opis projektnih aktivnosti,
 • Pokazatelji realizacije projektnih aktivnosti i očekivani rezultati sa brojem korisnika,
 • Vrijeme realizacije projekta,
 • Finansijski plan projekta sa specifikacijom troškova i potrebnih sredstava.

Uz projekat obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– Rješenje nadležnog organa o registraciji podnositelja zahtjeva (Aplikanta),

– Identifikacijski broj i poreski broj podnositelja (Aplikanta),

– Ovjerena izjava ovlaštene osobe podnositelja (Aplikanta) da nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima,

– Ovlaštena (odgovorna) osoba za realizaciju kandidovanog projekta (ime i prezime, kontakt telefon, adresa),

– Izvještaj sa dokazom o utrošku sredstava iz prethodne godine, ukoliko je podnosilac zahtjeva bio korisnik Programa podrške za razvoj poljoprivrede u prethodnoj godini, a prethodno nije opravdao korištenje istih,

– Broj žiro računa i naziv banke kod koje je otvoren račun podnositelja zahtjeva (Aplikanta).

 1. V. Kriteriji za ocjenu projekata

Opravdanost i prihvatljivost za sufinansiranje i podršku kandidovanih projekata cijeniće se na osnovu sljedećih kriterija:

 • značaj projekta i njegovog doprinosa poboljšanju uslova za razvoj održive poljoprivrede,
 • doprinos projekta stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje, kao i povećanju prihoda u funkciji podizanja životnog standarda stanovnika koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom,
 • obezbijeđenog sufinansiranja projekta iz drugih izvora, odnosno obezbijeđenog vlastitog učešća proizvođača, kao krajnjih korisnika podrške,
 • ekonomičnosti projekta,
 • ostvarenih dosadašnjih rezultata podnositelja zahtjeva (Korisnika) na unapređenju razvoja poljoprivredne proizvodnje.
 1. VI. Podnošenje projekata

Prijave na Javni poziv sa prijedlogom projekta i pratećom dokumentacijom, u zapečaćenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu Općine Tuzla ili poslati preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA TUZLA

Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti

Ulica ZAVNOBIH-a broj 11

75000 Tuzla

sa obaveznom naznakom : «Ne otvarati – po Javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tuzla za 2012.g.»

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 15.02.2012.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla, direktno ili putem telefona: 035 307 380.

Podnosioci zahtjeva čiji prijedlozi projekata ne budu obuhvaćeni, biće blagovremeno obavješteni.

Prijavne obrasce možete preuzeti na web stranici Općine Tuzla www.tuzla.ba ili direktn putem ovog LINK-a.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.