Javni poziv za participaciju troškova organizovanja manifestacija

by admin
| 8:56
vlada_tk

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona 9.3. 2012. godine je objavilo

JAVNI POZIV

u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti

za Tuzlanski kanton za 2012. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA

(1) Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2012. godinu.

(2) Značajni događaji, datumi i ličnosti za Tuzlanski kanton, su:

a) Dan formiranja Prve muslimanske podrinjske brdske brigade 02. februar

b) Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 01. mart

c) Dan Oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine 15. april

d) Dan pobjede nad fašizmom 09. maj

e) Dan pogibije heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata Mehdina Hodžića 10. maj

f) 15. maj 15. maj

g) Dani policije Tuzlanskog kantona 22. maj

h) Tradicionalni susreti dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja 12. juni

i) Dani Srebrenice 11. juli

j) Dan ustanak naroda Bosne i Hercegovine 27. juli

k) Dan formiranja 2. korpusa Armije Bosne i Hercegovine

/ Vojske Federacije Bosne i Hercegovine 29. septembar

l) Dan pogibije heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata Nesiba Malkića 25. oktobar

m) Dan pogibije heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića 30. oktobar

n) Dan mrtvih – poginulih u domovinskom ratu 01. novembar

o) Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar

p) Dan šehida drugi dan ramazanskog Bajrama.

(3) Finansijska sredstva za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti, obezbjeđuju se u Budžetu Tuzlanskog kantona, a raspoređuju se u skladu sa Programom obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti koji će donijeti Vlada Tuzlanskog kantona za budžetsku 2012. godinu.

II PRAVO UČEŠĆA

(1) Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju kantonalne boračke organizacije koje su, shodno odredbama člana 54. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, odlukom Vlade Tuzlanskog kantona utvrđene kao organizacije od posebnog interesa za Tuzlanski kanton.

(2) Pored kantonalnih boračkih organizacija, pravo na participaciju ima i drugo pravno lica registrovano na području Tuzlanskog kantona, koje se pojavljuje kao nosilac aktivnosti za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti, isključivo pod uslovom da niti jedna kantonalna boračka organizacija iz stava (1) ove tačke, nije podnijela valjan zahtjev, odnosno da ne ispunjava uslove i kriterije iz ovog Javnog poziva i Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton.

III OGRANIČENJE PRAVA UČEŠĆA

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu nemaju podnosioci zahtjeva iz tačke II ovog Javnog poziva kojima su u prethodnoj budžetskoj godini odobrena sredstva za iste namjene, a nisu dostavili izvještaj o utrošku sredstava, odnosno, koji su ranije doznačena sredstva utrošili suprotno odluci o odobravanju sredstava.

IV SADRŽAJ PRIJAVE

Za učešće po ovom Javnom pozivu potrebno je dostaviti:

1. popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Vlade Kantona

(www.vladatk.kim.ba) ili neposredno u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

2. rješenje o upisu u registar kod nadležnog organa Tuzlanskog kantona,

3. dokument na osnovu kojeg je pokrenuta aktivnost za organizaciju obilježavanja značajnih datuma,

događaja i ličnosti (odluka),

4. program i plan za organizaciju obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti i

5. finansijski plan projekata sa konstrukcijom finansiranja

Zahtjevi, uz koje ne budu priloženi svi traženi dokumenti od 1. do 5. smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati razmatranje.

Dokumenti od 1. do 5. moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

V KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA I NAMJENA SREDSTAVA

(1) Kriteriji za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu

obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti su:

a) istorijski značaj za širu društvenu zajednicu državnog, federalnog, kantonalnog ili općinskog nivoa,

b) vrijednost projekta i

c) veće vlastito učešće.

(2) Ministarstvo za boračka pitanja će posebnim aktom utvrditi mjerljive kriterije iz stava (1) ovoga člana.

(3) Sredstva od participacije mogu se koristiti za:

a) troškove prevoza na manifestaciju;

b) zakup sale ili objekata za održavanje manifestacije prema ugovoru o zakupu;

c) novčane nagrade za učesnike i

d) troškove plaćanja kulturno umjetničkog programa.

(4) U realizaciji odobrenih sredstava 20% sredstava, od ukupnog odobrenog iznosa, mogu se koristiti za

ostale troškove koji nisu navedeni u stavu (3) ove tačke.

VI NAČIN ISPLATE SREDSTAVA – DOZNAKA SREDSTAVA

(1) Podnosiocima prijave iz tačke II ovog Javnog poziva, sredstva za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti, doznačit će se nakon usvajanja Programa obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, koji donosi Vlada Tuzlanskog kantona,

(2) Podnosioci prijave iz tačke II ovog Javnog poziva, obavezni su potpisati ugovor kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornoti, a nakon potpisivanja ugovora, prema rokovima iz prijave vršiti će se jednokratna doznaka odobrenih sredstava.

(3) Podnosioci prijave iz tačke II ovog Javnog poziva, obavezni su dostaviti finansijski izvještaj o utrošku sredstava sa kompletnom dokumentacijom, u roku 60 dana od dana prenosa odobrenih sredstava na račun korisnika.

(4) Podnosioci prijave iz tačke II ovog Javnog poziva, koji ne dostave finansijski izvještaj o pravdanju prethodno doznačenih sredstava, iz stava (3) ove tačke sredstava za obilježavanje naredne manifestacije neće biti doznačena.

VII PODNOŠENJE PRIJAVA

Zapečaćene koverte sa potrebnom dokumentacijom uz naznaku:

“NE OTVARAJ – ZAHTJEV ZA UČEŠĆE PO JAVNOM POZIVU”

dostaviti na adresu: MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA ulica Slatina 2, Tuzla, neposredno ili poštom, najkasnije u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva.

VIII TROŠKOVI JAVNOG POZIVA

Ministarstvo za boračka pitanja ne snosi nikakve troškove u postupku Javnog poziva, a zadržava pravo da prihvati u cjelini i /ili djelimično i /ili odbije zahtjev.

IX OSTALO

Podnosioci prijave iz tačke II ovog Javnog poziva, koji su do momenta objave ovog Javnog poziva izvršili obilježavanje nekog od značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton iz tačke I stav (2) ovog Javnog poziva, imat će pravo na refundaciju sredstava, pod uslovom da ispunjavaju kriterije i dostave dokumenataciju traženu ovim Javnim pozivom.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu za boračka pitanja, svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 sati, neposredno ili na telefon 035/282-079,035/282-639.

Napomena: Tekst objavljen u skladu sa ugovorom o međusobnim pravima i obevezama Vlade Tuzlanskog kantona i Promus media d.o.o.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.