JAVNI OGLAS za prijem volontera u općinskim sudovima na području TK-a

by admin
| 14:29
vlada_tk

Na osnovu  člana 46. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 38/05,  22/06 i 63/10) i Odluke o prijemu pripravnika – volontera, broj: 02/1-34-11762/12, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 28.06.2012. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

 

za prijem volontera u općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona

I

Za prijem 25 (dvadesetpet) diplomiranih pravnika u svojstvu volontera za potrebe općinskih sudova na području Tuzlanskog kantona, na period do 2 (dvije) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

II

Volonter nema pravo na naknadu za svoj rad.

Međusobna prava i obveze između Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i volontera uređuju se ugovorom.

Nakon protoka volonterskog staža sudovi se ne  obvezuju zadržati volontera u stalnom radnom odnosu.

III

Svi kandidati treba da ispunjavaju opće uslove za rad u organima pravosuđa i to:

 da je državljanin Bosne i Hercegovine,

 da je stariji od 18 godina,

 da ima opću zdravstvenu sposobnost.

IV

Pored općih uslova, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove i to:

– da je diplomirani pravnik, Visoke stručne spreme – VII stepen ili da ima završen Pravni fakultet koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova. V

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeće dokaze:

– diplomu o završenom fakultetu,

– fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu,

– prosjek ocjena završenog studija ( uvjerenje od fakulteta),

– dokaz o invalidnosti (ukoliko posjeduje takav dokaz),

– dokaz o dužini trajanja nezaposlenosti (uvjerenje Službe za zapošljavanje),

– dokaz o sudjelovanju jednog ili oba roditelja u odbrambenom ratu (uvjerenje nadležnog organa).

Kandidati koji budu izabrani za volontere, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti moraju dostaviti rukovodiocu općinskog suda u koji se prima  na rad, najkasnije do zaključivanja Ugovora o volonterskom radu.

VI

Bodovanje za odabir kandidata za volontiranje vršit  će se na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku izbora i prijema volontera VII stepena stručne spreme u općinske sudove na području Tuzlanskog kantona, broj: 06/1-34-4383/12 od 09.07.2012. godine.

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost imaju članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca, u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i  članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/07, 4/08, 13/09 i  8/10), kao i pripadnice ženskog spola.

Osim toga, prilikom odabira kandidata, vodit će se računa o njihovoj nacionalnoj zastupljenosti.

VII

Prijave sa navedenom dokumentacijom kojom se dokazuje da kandidat ispunjava opće i posebne uslove dostavljaju se Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Džafer Mahala broj 51, 75 000 Tuzla, putem pošte preporučenom pošiljkom,  sa naznakom „ za Javni oglas – ne otvarati“, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Javni oglas  će biti objavljen u jednom od dnevnih listova i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona : www.vladatk.kim.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

O rezultatima Javnog oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Napomena: Tekst objavljen u skladu sa ugovorom o međusobnim pravima i obavezama Vlade Tuzlanskog kantona i Promus media d.o.o

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.