“RASTIMO I UČIMO'”: Prijem i upis djece u JU ‘”Naše dijete'”

by admin
| 16:26
1209_nase_dijete1

Na osnovu člana 18. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, člana 26. Pravila Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete” Tuzla, i Odluke  Upravnog odbora broj 2998/2012, Upravni odbor Ustanove objavljuje

OGLAS

 

Za prijem i upis djece u Javnu ustanovu za preškolski odgoj i obrazovanje ”Naše dijete” Tuzla,  po projektu

”RASTIMO I UČIMO’

Poštovani roditelji,

I Obavještavamo Vas da se, u cilju realizacije Projekta ”Rastimo i učimo”, koje finansiraju UNICEF i OPĆINA TUZLA, vrši  upis djece u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje ”Naše dijete” Tuzla.

Pravo na upis imaju  djeca starosti od 3 do 6 godina prema kriterijima kako slijedi:

Djeca koja ranije nisu bila obuhvaćena predškolskim odgojem i obrazovanjem.

Djeca koja u školskoj 2013/2014 godini polaze u osnovnu školu i koja su obuhvaćena obaveznim vidom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prednost prilikom upisa imaju djeca sa poteškoćama u razvoju i djeca pripadnici romske populacije.

Upis i prijem djece je besplatan

II Broj djece za prijem je ograničen (vrši se prijem 135 djece), a na Oglas se mogu prijaviti svi koji ispunjavaju uslove navedene u stavu I Oglasa.

III U okviru boravka sa djecom realizovat će se odgojno-obrazovni rad (djeca uzrasta od 3-6 godina) i  program Pripreme djece za polazak u osnovnu školu (obavezan vid predškolskog odgoja i obrazovanja).

Program će se realizovati svaki radni dan u dnevnom trajanju od 3 sata na odjeljenjima ”Pčelica” na Ircu, ”Sunčica” u Skojevskoj , ”Poletarac” na Slatini i ”Jelenko” u Mosniku.

IV Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti:

  1. Popunjen zahtjev za upis,
  2. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete (orginal ili kopija)
  3. Potvrde o prebivalištu CIPS  za dijete i jednog roditelja (kopije)
  4. Ljekarsko uvjerenje za dijete

V Oglas ostaje otvoren do 20.09.2012. godine.

Rad sa djecom počinje 01.10.2012. godine.

VI Zahtjev za upis možete preuzeti, na odjeljenje “Pčelica” na Ircu.

VII Zahtjeve za upis sa potrebnim dokumentima dostaviti u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove Ustanove, na odjeljenje “Pčelica”, ul. Krečanska broj: 3 ( na Ircu ) u Tuzli.

VIII Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX Prije uključivanja djeteta u grupu, roditelj je obavezan zaključiti Ugovor o korištenju usluga  Ustanove.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefone: 035/369-924 i 369-928.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.