Općina Tuzla: Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata iz oblasti društvenih djelatnosti

by admin
| 7:15
Tuzla Grb logo

Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla, dana 09.10.2013. godine raspisala je Javni poziv za sufinansiranje programskih/projektnih aktivnosti pravnih subjekata iz oblasti društvenih djelatnosti

I     Predmet javnog poziva

Javnim pozivom prikupljaju se prijedlozi programskih/projektnih aktivnosti pravnih subjekata (javne ustanove, javna preduzeća, društva, udruženja i fondacije) (u daljem tekstu: Korisnici sredstava) za namjene iz oblasti društvenih djelatnosti, a u skladu sa Odlukom o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Općine Tuzla („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 01/12.; 5/12. i 08/13.).

Korisnici sredstava mogu podnijeti više prijedloga programskih/projektnih aktivnosti u kojem slučaju sa svakom aktivnosti apliciraju posebno.

II    Pravo učešća

Na Javni poziv mogu se prijaviti pravni subjekti osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini, koji svoje aktivnosti provode na području Općine Tuzla i koji ne obavljaju aktivnosti u ime političke partije.

Pravo na korištenje sredstava za sufinansiranje programskih/projektnih aktivnosti mogu ostvariti Korisnici sredstava koji imaju odgovarajući stručni kadar za realizaciju predloženih aktivnosti koji se odnose na oblast društvenih djelatnosti.

III  Prijavni obrazac i potrebna dokumenta

Prijave na Javni poziv podnose se na prijavnom obrascu kojeg je propisala Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla.

Prijavni obrazac može se preuzeti na web stranici Općine Tuzla: www.tuzla.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala Općine Tuzla).

Uz popunjen prijavni obrazac podnosilac prijave treba priložiti program/projekat i sljedeću prateću dokumentaciju:

  1. Prijedlog programske/projektne aktivnosti sa:

$1a)Pregledom budžeta programske/projektne aktivnosti i narativnim dijelom

$1b)      Planom aktivnosti realizacije programa/projekta

$1c)      Planom potrošnje finansijskih sredstava

  1. Rješenje o registraciji za aplikanta i za partnera (ukoliko partner postoji)
  2. Identifikacijski broj
  3. Fotokopiju lične karte lica ovlaštenog za zastupanje
  4. Opisni izvještaj o realizovanim programskim/projektnim aktivnostima u prethodnoj godini za ranije osnovana pravna lica, odnosno programom rada za tekuću godinu za novoosnovana pravna lica
  5. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama
  6. Završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha)
  7. Podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima)

Napomena: dokumentacija se predaje u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

IV   Kriteriji za ocjenu programskih/projektnih aktivnosti

Vrednovanje predloženog programa/projekta aplikanta vršit će se u skladu sa kriterijima utvrđenim Pravilnikom o načinu vrednovanja prijedloga programskih/projektnih aktivnosti pravnih subjekata iz oblasti društvenih djelatnosti, koja djeluju na području Općine Tuzla, vršenju nadzora i monitoringa u njihovom provođenju („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 01/12. i 2/13.)

V   Podnošenje prijedloga programskih/projektnih aktivnosti

Prijave na Javni poziv sa prijedlogom programa/projekata i pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala Općine Tuzla) ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA TUZLA

Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti

Ul. ZAVNOBIH-a broj 11 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

sa obaveznom naznakom: „Prijava na Javni poziv za sufinansiranje programskih/projektnih aktivnosti pravnih lica iz oblasti društvenih djelatnosti – ne otvarati“.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja, odnosno do 25.10.2013. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavni obrazac za ovaj Javni poziv preuzmite OVDJE.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.