Grad Tuzla: Objavljen konkurs za prijem državnog službenika

by admin
| 18:59
  •  
  •  
  •  
  •  

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzla, objavila je Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Tuzla:

– Stručni savjetnik – Interni revizor u Službi za internu reviziju – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: učestvuje u izradi Strateškog i Godišnjeg plana interne revizije; obavlja pojedinačne revizije kao vođa tima, član tima ili pojedinačno i samostalno; proučava dokumente i uvjete za formulisanje objektivnog mišljenja; obrazlaže nalaze objektivno i istinito u pisanoj formi uz priložene dokaze; pravi nacrt revizorskog izvještaja i finalni revizorski izvještaj; izvještava rukovodioca Službe o toku provođenja revizije; čuva sve radne zabilješke nastale u vrijeme obavljanja interne revizije; čuva svaku državnu, profesionalnu ili poslovnu tajnu koju je saznao u toku revizije; obavlja i druge poslove interne revizije po nalogu rukovodioca Službe i Gradonačelnika.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

-VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – ekonomskog smjera,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
-certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija,
-poznavanje rada na računaru,
-poznavanje engleskog jezika,
-da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj: 47/08).

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», a konkurs možete pogledati OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.