Ministarstvo pravosuđa i uprave TK: Konkurs za prijem sekretara ministarstva

by admin
| 20:49

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, objavljuje Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenikau Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona:

– Sekretar ministarstva – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:  obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ministarstva i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala za koje nisu zaduženi pomoćnici ministra; koordinira i usmjerava rad odjeljenja i neposrednih izvršioca poslova u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni programom rada Ministarstva odnosno programima rada Skupštine i Vlade Kantona; osigurava izvršavanje poslova po nalogu ministra; određuje rok za pripremu programa rada i izvještaja o radu odjeljenja, na osnovu kojih, uz prethodne konsultacije sa ministrom, u propisanim rokovima i po utvrđenoj metodologiji priprema cjelovit program rada i izvještaj o radu Ministarstva; koordinira strateškim planiranjem i provođenjem strateških ciljeva i zadataka u oblastima iz nadležnosti Ministarstva; ostvaruje saradnju Ministarstva sa ministarstvima nadležnim za pravosuđe i upravu drugih nivoa vlasti, kao i sa drugim organima, organizacijama, ustanovama i pravnim licima uključujući i nevladin sektor; stara se o unapređivanju upravljanja ljudskim resursima Ministarstva i osigurava dostavljanje dokumentacije i podataka Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa potrebnih za ažurno vođenje personalne evidencije zaposlenika, kojima po potrebi pruža pomoć za nesmetan pristup svom administrativnom dosijeu; upoznaje ministra o stanju i problemima u izvršavanju poslova iz nadležnosti Ministarstva; predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže ministru u rukovođenju organom; potpisuje putne naloge, ugovore i druge akte u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim propisima i općima aktima Ministarstva odnosno na osnovu pismenog ovlašćenja ministra; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar; za svoj rad i upravljanje povjerenim resursima neposredno odgovara ministru.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji  Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

-VSS/VII stepenstručnespreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema  studiranja, koji se vrednuje sa najmanje  240 ECTS bodova – pravne struke,

– najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.

Prijavljivanjenakonkurs:

  1. KandidatikojisuevidentiraniuRegistrudržavnihslužbenikaFederacijeBiHkojivodiAgencijazadržavnuslužbuFederacijeBiH (postojećidržavnislužbenici), prijavljujusenakonkursdostavljanjemurednopopunjenogprijavnogAgencije (možesepreuzetiuprostorijamaOdjeljenjaAgencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH .
  2. Ostalikandidatidužnisudostaviti slijedeću dokumentaciju (ilikopije):

1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),

Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje,
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba ),

3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidatikojidostavedokazopoloženomstručnomupravnomispitu, javnomispituzadržavneslužbenikeuinstitucijamaBosneiHercegovineilipravosudnomispituizuzimajuseodpolaganjaispitaopćegznanja.

Napomena: UslučajudaAgencijaneraspolažepodacima  kojiseodnosenapojedineuslovekonkursa, kandidatikojiimajustatusdržavnogslužbenika,biće dužnipotrebnedokazeoispunjavanjuuslovakonkursa, dostavitiAgencijiurokuod 5 danaoddanaprijemaobavijestiAgencijekojomsetražidostavljanjedokaza.

 

Odatumu, vremenuimjestupolaganjaIspitaopćegznanjaistručnogispita,kandidati će biti obavješteniputemwebstraniceAgencijezadržavnuslužbuFederacijeBiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabranikandidatjedužan urokuod 8 danaoddanaprijemaobavještenjaorezultatimakonkursa, dostavitiAgencijisvedokazeoispunjavanjuuvjetakonkursa.

Prijavunakonkurs, odnosno  sve  tražene  dokumente  treba  dostavitiurokuod  15  dana  odobjavejavnogkonkursau «SlužbenimnovinamaFBiH», putempošte, preporučenonaadresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton

Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

”Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.