Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK: Konkurs za prijem tri inspektora

by admin
| 14:37

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona:

01. Kantonalni tržišno-turistički inspektor                                     – 1 (jedan) izvršilac

02. Kantonalni inspektor rada za oblast radnih odnosa               – 1 (jedan) izvršilac

03. Kantonalni farmaceutski inspektor                                           – 1 (jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: Tržišno-turistički inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: obavljanje trgovine i obrta, standarde i kvalitet proizvoda u proizvodnji i prometu, mjerne jedinice, robne i uslužne žigove i oznake kvaliteta i porijekla proizvoda, cijene proizvoda i usluga naknade, takse (osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zaračunavaju po posebnim propisima, robne rezerve, zaštitu izuma i tehničkih unapređenja, zaštitu prava potrošača, obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti, kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata, zaštitu prava korisnika ugostiteljskih i turističkih usluga, reklamiranje ugostiteljsko-turističke ponude, osiguranje komunalnog reda za ugostiteljske i turističke objekte, kontrolu rada turističkih zajednica, obračun,  naplatu i uplatu boravišne takse i turističke članarine, prati provođenje svih usvojenih procedura i uputstava vezanih za inspekcijski nadzor i rad Uprave, koje u svom radu primjenjuju državni službenici sa posebnim ovlastima i odgovoran je za njih, te neposredno provodi  sve procedure i uputstva koje se odnose na njegovo radno mjesto, obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave, za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.

02.Opis poslova: Inspektor rada vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: vršenje poslova neposrednog inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast radnih odnosa i zaštite na radu, u skladu sa ovlaštenjima  i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanom zakonom, postupa po pismenim ili usmenim predstavkama, odnosno, zahtjevima za izvršenje  inspekcijskog nadzora u vezi povreda prava iz radnog odnosa i propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti, blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima podnosiocima predstavki odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora dostavlja pismene obavijesti, kontroliše zapošljavanje i prekid radno-pravnog odnosa, kontroliše radno-pravni položaj i zaštitu prava zaposlenika u radnom odnosu kod  poslodavca (obračun i isplata plaća, radno vrijeme, odmori, dopusti i dr.), kontroliše obavezu poslodavca da zaposlenike prijavi na penziono i zdravstveno osiguranje, kontroliše zapošljavanje stranaca, kontroliše poslodavca u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, kontroliše zaštitu na radu, kontroliše redovno održavanje i ispitivanje sredstava rada, fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti, kontroliše obučenost zaposlenika iz oblasti zaštite na radu vezano za radno mjesto i tehničko-tehnološki proces rada, kontroliše korištenje odgovarajućih sredstava lične zaštite, vrši uviđaje na licu mjesta  svakog smrtnog slučaja, nesreće koja je zadesila dva ili veći  broj radnika i teže povrede na radu, učestvuje u izradi analiza, informacija i izvještaja i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje stanja u oblasti rada, zapošljavanja i zaštite na radu, radi mjesečne izvještaje i dostavlja ih glavnom kantonalnom inspektoru, prati sprovođenje svih usvojenih procedura i uputstava vezanih za inspekcijski nadzor i rad  Uprave, koje u svom radu primjenjuju državni službenici sa posebnim ovlastima i odgovoran je za njih, te neposredno sprovodi  sve procedure i uputstva koje se odnose na njegovo radno mjesto, obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave, za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.

03.Opis poslova: Farmaceutski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: nadzire promet lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, nadzire sadržaj i kvalitet pruženih farmaceutskih usluga, nadzire način izdavanja lijekova, nadzire primjenu sredstava i metoda u laboratorijskoj dijagnostici i njenom usaglašenošću  sa standardima, nadzire način vođenja i korištenja odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije u  farmaceutskoj djelatnosti, nadzire organizovanje i obavljanje pripravničkog staža i specijalističkog staža farmaceutskih radnika, nadzire postupanje farmaceutskih radnika i ostalog osoblja prema pacijentu, nadzire zakonitost rada farmaceutskih ustanova i zakonitost akata koje donose ustanove koje se bave farmaceutskom djelatnošću, nadzire cijene lijekova, nadzire zbrinjavanje i uništavanja farmaceutskog otpada, radi mjesečne izvještaje i dostavlja ih glavnom kantonalnom inspektoru, prati sprovođenje svih usvojenih procedura i uputstava vezanih za inspekcijski nadzor i rad Uprave, koje u svom radu primjenjuju državni službenici sa posebnim ovlastima i odgovoran je za njih, te neposredno sprovodi  sve procedure i uputstva koje se odnose na njegovo radno mjesto, obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave, za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji  Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

Za poziciju 01:

-VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS

  bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja –  pravne, ekonomske ili 

  tehničke struke,                                                                   

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke   

  stručne spreme,

– položen ispit za vozača «B» kategorije,

– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:

-VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS

  bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne ili ekonomske 

  struke,                                                                   

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke

  stručne spreme,

– položen ispit za vozača «B» kategorije,

– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03:

-VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS

  bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – farmaceutske  struke,                                     

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke

  stručne spreme,

– položen poseban stručni ispit za farmaceutskog inspektora,

– položen ispit za vozača «B» kategorije,

– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

  1. Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti  u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH ).
  1. Ostalikandidatidužnisudostaviti slijedeću dokumentaciju (ilikopije):

1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je

   diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.

   godine),

   Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu

   potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca, neće se uzeti u razmatranje,

2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne

   spreme, (primjer potvrde / uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web

   stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba ),

3.uvjerenje o položenom posebnom stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora

   (za poziciju 03.),

4.vozačka dozvola “B” kategorije,

5.dokaz o poznavanju rada na računaru,

6.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u

   prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75

   000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima  koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidatiće biti  obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno  sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti u roku od  15  dana  od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton

Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

”Javni konkurs za popunu radnih  mjesta državnih  službenika

u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

(Tuzlianfo.ba) 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.