Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa: Konkurs za Višeg referenta – vozača

by admin
| 11:11

U skladu sa članom 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05), po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta višeg referenta vozača u Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa:

Viši referent – vozač u Odjeljenju za informisanje, informacione sisteme,
obezbjeđenje i tehničke poslove – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

– Preuzima i zadužuje vozilo po zapisniku sa opremom i alatom i njegovim općim stanjem na
upotrebu;
– Upravlja vozilom;
– Brine se o tehničkoj ispravnosti, higijeni i održavanju u toku eksploatacije kao i vremenu sprovođenja uputstva o servisiranju i održavanju vozila;
– Vodi uredno putni nalog na način kako je to zakon – ZOBS naložio, ( novi putni nalog može dobiti samo kada preda prethodni uredno popunjen i ovjeren);
– Pregleda stanje guma, ispravnost kočnica, signalnih i svjetlosnih uređaja, upravljačkog mehanizma, stanje ulja u motoru, količinu tečnosti za hlađenje i ostalih uređaja bitnih za bezbjednost u saobraćaju;
– Po potrebi učestvuje i pomaže u opravci vozila kada je ono u kvaru;
– Održava čistoću parking prostora i prostora oko zgrade;
– Obavlja i druge poslove koje dobije u zadatak od višeg samostalnog referenta za tehničke i pomoćne poslove, pomoćnika Sekretara i Sekretara Ured (preuzimanja pošte za sve organe Kantona i vrši dostavljanje pismena, pomaže višem referentu otpreme pošte u zavođenju po organizacionim jedinicama i sl.).

Posebni uslovi za poslove višeg referenta – vozača

– IV ili III stepen stručne spreme saobraćajnog ili tehničkog smjera;
– Položen vozački ispit „B” kategorije;
– Deset (10) mjeseci radnog staža;

Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Svjedočanstvo o završenoj školi;
4. Dokaz o položenom ispitu za vozača „B” kategorije
5. Uvjerenje o radnom stažu
6. Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
7. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
8. Prijava sa kratkom biografijom, svojeručno potpisana, kontakt – telefon i adresa prebivališta.

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji – prečišćeni tekst (“Službene novine TK”, broj:5/12 i 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj:9/14 i 6/15) potrebno je da pored obavezne dokumentacije za prijavu na Javni oglas, uz prijavu dostave i dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika (potvrda sa Biroa o nezaposlenosti i potvrda da je iz boračke populacije)

Napomena:

Kandidat koji bude primljen u radni odnos putem javnog oglasa dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca). U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon što utvrdi da kandidati ispunjavaju opće i posebne uslove javnog oglasa, obaviti će usmeni intervju i test vožnje o čijem će mjestu i terminu održavanja biti pismeno obaviješteni.

Sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama (računajući posljednji dan objave) lično ili putem pošte, preporučeno, na adresu:

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Rudarska 57, 75 000 Tuzla
Sa naznakom „za Komisiju za provođenje javnog oglasa za prijem Višeg referenta – vozača – ne otvarati –

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.