JU Centar za socijalni rad Tuzla: Javni poziv za prijem tri socijalna radnika

by admin
| 9:00

Javna ustanova Centar za socijalni rad Tuzla, 23.06. 2016. godine je objavila Javni poziv za prijem tri lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnu ustanovu Centar za socijalni rad Tuzla

– Diplomirani socijalni radnik- tri izvršioca

USLOVI:

Kandidati treba da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i sljedeće uslove i to:

-završen fakultet za zvanje diplomirani socijalni radnik, VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova iz oblasti socijalnog rada

-da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijava na Javni poziv sa naznakom adrese i brojem telefona

2. Diplomu o završenom fakultetu-ovjerena kopija

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena-ovjerena kopija

4. Uvjerenje o državljanstvu-original  ili ovjerena kopija

5. Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji

nezaposlenih osoba – original ne stariji od dva mjeseca

6. Dokaz o stečenim pravima u smislu Zakona o dopunskim pravima branitelja i

članova njihovih porodica-original ili ovjerena kopija

 

Javni poziv ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči i web stranici Centra, kao i objavljivanje putem medija.

 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

75 000 TUZLA

Ul.Kozaračka bb

Sa naznakom : „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PRIJEM LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  (za dipl.socijalnog radnika)“

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.