Ministarstvo pravosuđa TK: Javni oglas za prijem višeg referenta

by admin
| 14:01

Ministarstvo pravosuđa i uprave u Vladi Tuzlanskog kantona, objavilo je Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Naziv radnog mjesta:

„Viši referent za kontrolu i unos obrazaca u pomoćnu knjigu”…………….(1) izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

– prima i pregleda cjelokupne dokumentacije budžetskih korisnika sa aspekta potpunosti i zakonitosti,
– provjerava pravilnosti kontiranja dokumentacije po važećim zakonskom propisima,
– unosi podatke u pomoćnu i glavnu knjigu trezora sa obrazaca,
– izvještava korisnike o unesenim podacima u system i raspoloživim sredstvima,
– obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra za finansijsko-računovodstvene poslove, kome je i neposredno odgovoran.

Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta:

Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj: 49/05):
(da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove, i to:
– ekonomska škola ili gimnazija, IV stepen stručne spreme,
– položen stručni ispit za rad u organima uprave,
– poznavanje rada na računaru i
– najmanje 10 mjeseci radnog staža ostvarenog nakon završene navedene srednje škole.

Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas (original ili ovjerena fotokopija) Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– prijavu sa kratkom biografijom (obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na www.vladatk.kim.ba.,
– diplomu o posjedovanju stručne spreme (ekonomska škola ili gimnazija – IV stepen stručne spreme),
– dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
– potvrdu/uvjerenje o radnom stažu od 10 mjeseci ostvarenom nakon završene navedene srednje škole,
– dokaz o poznavanju rada na računaru,
– uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte,
– ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini,
– ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredboma člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebna dokumentacija

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji u skladu Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 5/12 i 5/14).

Napomena:

Kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u organima uprave dužan je isti položiti u roku od 6 mjeseci od prijema u radni odnos.
Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene i odgovarajuće obavit će se intervju, o čijem će mjestu i terminu održavanja biti pismeno obaviješteni.
Izabrani kandidat dužan je nakon izbora dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
Kandidat koji bude primljen u radni odnos putem ovog Javnog oglasa podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava na oglas:

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama : “Oslobođenje”, “Dnevni avaz” i “Nezavisne novine”.
Ovaj Javni oglas objavljuje se i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba).

Prijava na oglas sa traženim podacima i dokumentacijom se može predati neposredno u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona na adresi: ulica Rudarska broj 57 ili putem pošte preporučenom pošiljkom, s tim da se u oba slučaja podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisana adresa:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona
ulica Džafer mahala broj 51. 75 000 Tuzla
sa naznakom:

„JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona – NE OTVARAJ”.

Nepotpune i neblagovremene prijave na interni oglas neće se uzimati u razmatranje.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.