Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla: Konkurs za prijem dva pedagoga

by admin
| 19:16

Javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,raspisao je Javni konkurs za prijem u radni odnos:

1. STRUČNI SARADNIK – PEDAGOG za rad u Prihvatilištu na neodređeno vrijeme

Obavlja slijedeće poslove i zadatke:

– Učestvuje i radi prijemnu procjenu korisnika,
– radi opservaciju cjelokupnog ponašanja korisnika u adaptacionom periodu,
– učestvuje u izradi individualnog plana aktivnosti i plana zaštite za svaakog korisnika,
– prati korisnika i njegove promjene, utiće na razvoj pozitivnih obrazaca ponašanja u toku cijelog boravka u organizacionoj jedinici, te na osnovu toku praavi svoju individualni plan rada sa korisnikom,
– sarađuje sa organima starateljstva, obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama u okviru djelovanja iz svoje oblasti,
– izrađuje svoj individualni plan rada za svakog korisnika,
– organizuje grupne edukativne, okupacione aktivnosti i psihosocijalne radionice kao i grupe podrške zavisno od trenutne strukture grupe korisnika,
– pružanje pomoći korisnicima s traumatskim iskustvima u cilju prvenstveno stabilizacije i prerade, te korisnicima sa psihičkim, emocionalnim i drugim problemima,
– zajedno sa socijalnim radnikom, odgajateljem i medicinskom sestrom obavještava i izvještava organe starateljstva o razvoju, promjenama djeteta,
– piše izvještaj, opservaciju za svakog korisnika,
– pruža stručnu pomoć u vidu savjetodavnog razgovora, objašnjenja, savjeta i prijedloga, usmjeravanja, učenja osnovnih životnih/ socijalnih vještina u cilju pozitivnog podsticaja djece korisnika usluga,
– radi i učestvuje u pripremi korisnika za napuštanje organizacione jedinice, piše izvještaj i opservaciju o korisniku po prekidu smještaja,
– učestvuje u izradi programa, protokola i dokumentacije,
– vodi dokumentaciju pedagoga-psihologa,
– učestvuje u izradi opšteg programa rada prihvatilišta,
– učestvuje u radu Stručnog timua,
– učestvuje u realizaciji drugih aktivnosti iz oblasti rada svog djelovanja,
– radi kontinuirano na svom usavršavanju,
– obavlja druge poslove po nalogu direktora,
– za svoj rad odgovoran je direktoru.

Uslovi: VSS –VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova.
– dipl.socijalni pedagog;dipl.pedagog- psiholog,
– jedna godina radnog iskustva,
– položen stručni ispit
Broj izvršilaca: jedan (1)

2. STRUČNI SARADNIK – PEDAGOG za rad u Materinskom domu na neodređeno vrijeme

Obavlja slijedeće poslove i zadatke:

– Učestvuje u prijemu korisnika u organizacionu jedinicu te kroz istu vrši opservaciju,
– radi opservaciju cjelokupnog ponašanja korisnika prema Planu zaštite za korisnika,
– učestvuje u izradi individualnog plana aktivnosti i plana zaštite za svakog korisnika,
– prati korisnika i njegove promjene, utiće na razvoj pozitivnih obrazaca ponašanja u toku cijelog boravka u organizacionoj jedinici, te na osnovu toku pravi svoju individualni plan rada sa korisnikom ukoliko se utvrdi da je kao takav potreban,
– sarađuje sa organima starateljstva, obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama u okviru djelovanja iz svoje oblasti,
– izrađuje svoj individualni plan rada za svakog korisnika a prema Planu zaštite
zajedno sa socijalnim radnikom, odgajateljem i medicinskom sestrom obavještava i
izvještava organe starateljstva o korisniku,
– piše izvještaje,
– pruža stručnu pomoć u vidu savjetodavnog razgovora, objašnjenja, savjeta i prijedloga, usmjeravanja, učenja osnovnih životnih/ socijalnih vještina u cilju pozitivnog podsticaja djece korisnika usluga,
– radi i učestvuje u pripremi korisnika za napuštanje organizacione jedinice, piše izvještaj i opservaciju o korisniku po prekidu smještaja,
– učestvuje u izradi programa, protokola i dokumentacije ,
– vodi dokumentaciju pedagoga-psihologa,
– učestvuje u izradi globalnog programa rada ,
– učestvuje u radu Stručnog tima,
– učestvuje u realizaciji drugih aktivnosti iz oblasti rada svog djelovanja,
– radi kontinuirano na svom usavršavanju,
– obavlja druge poslove po nalogu direktora,
– za svoj rad odgovoran je voditelju materinskog doma i direktoru.

Uslovi: VSS –VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova.
– dipl.socijalni pedagog;dipl.pedagog- psiholog,
– jedna godina radnog iskustva,
– položen stručni ispit.
Broj izvršilaca: jedan (1)

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
– da nije osuđivan za krivično djelo,
– ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije, dostaviti dokaz o toj pripadnosti.

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za radna mjesta pod 1.i 2. kako slijedi:
VSS –VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova.
– dipl.socijalni pedagog;dipl.pedagog- psiholog,
– jedna godina radnog iskustva,
– položen stručni ispit.

Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan priložiti u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata:

a) izvod iz matične knjige rođenih,
b) ovjerena kopija lične karte,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),
d) ovjerena kopija diploma ili uvjerenja o završenom školovanju,
e) potvrda/uvjerenje nadležnog organa ili firme o radnom iskustvu,
f) ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
g) ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, (ne starija od jednog mjeseca),
h) ukoliko kandidat ili član njegove uže porodice spada u kategoriju boračke populacije sa područja TK, dostaviti kućnu listu i dokaz o toj pripadnosti. (Potvrda/uvjerenje za članove porodica boračke populacije podižu se:
i) za članove porodice RVI i šehida/poginulog borca u nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu (ne starija od jednog mjeseca),
j) za članove porodice demobilisanog borca u nadležnom odjeljenju Ministarstva odbrane (ne starija od jednog mjeseca),

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su dužani dostaviti kada bude konačno imenovanje. Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, biće pozvani na pismeni odnosno usmeni dio konkursne procedure koji provodi Komisija.
Prijave sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) treba dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa na adresu:

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11. 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos – ne otvarati”.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama„Dnevni avaz” i web stranici Vlade TK, www.vladatk.kim.ba Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 035 273-502 ili na e mail ustanove [email protected].

(Tuzlainfo.ba)

0101 berza baner

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.