Grad Tuzla: Objavljen Javni konkurs za pozicije pet državnih službenika

by admin
| 19:29

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzle, objavila je Javni konkurs za popunu pet radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla.

01. Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za geodetske i  imovinsko-pravne poslove  – 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni saradnik za bilansnu evidenciju i rezervacije u Trezoru u Službi za budžet i finansije – 1 (jedan) izvršilac

03. Stručni saradnik za javne nabavke u Službi za budžet i finansije – 1 (jedan) izvršilac

04. Stručni saradnik za oblast društvenih djelatnosti u Službi za razvoj, poduzetništvo  i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac

05. Stručni saradnik za povratak i održiv povratak u Službi za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:

Pozicija 01: samostalno vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak); samostalno vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak), te utvrđuje nacrte odluka koje donosi Gradsko vijeće; radi u komisiji za izlaganje podataka premjera i katastra zemljišta na javni uvid i utvrđivanja prava vlasništva u postupku uspostave katastra nekretnina; priprema predmete za drugostepeni postupak; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja;

Pozicija 02: vrši kontrolu bilansne evidencije u računovodstvu eksternih budžetskih korisnika; vrši kontrolu i sravnjenje finansijskih transakcija između Budžeta i eksternih budžetskih korisnika koji su u sistemu Glavne knjige Trezora; stara se o ispravnosti knjigovodstvenog evidentiranja rashoda i izdataka iz vlastitih prihoda i drugih namjenskih prihoda u skladu sa planom Budžeta; stara se o rezervacijama sredstava u sistemu Trezora; vrši analizu i sravnjenje knjigovodstvene evidencije sa evidencijom rezervacija; priprema informacije i druge finansijske podatke o visini utrošenih sredstava po pozicijama za potrebe budžetskih korisnika; vrši analizu i kontrolu knjigovodstvene evidencije novčanih tokova u Trezoru (novčana sredstva na bankovnim računima, depoziti kod banaka, promet Glavne blagajne i drugi novčani tokovi), priprema podatke za izradu Godišnjeg obračuna; priprema podatke za izradu analiza, finansijskih izvještaja i drugih analitičkih materijala iz bilansne evidencije; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika gradonačelnika i neposrednog rukovodioca.

Pozicija 03: učestvuje u pripremi pojedinačnih akata vezanih za poslove javnih nabavki roba, usluga i radova; učestvuje u poslovima oko prikupljanja ponuda za javne nabavke; učestvuje u izradi tenderske dokumentacije za nabavku roba, usluga i radova; priprema obavještenja o nabavci, dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke; prati realizaciju godišnjih ugovora o javnim nabavkama; izrađuje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki koji se dostavljaju Agenciji za javne nabavke BiH; vrši kontrolu zahtjeva za nabavke prema raspoloživim budžetskim sredstvima; vrši kontrolu prispjelih faktura u skladu sa sklopljenim ugovorima o nabavci; vodi evidenciju i ažurira podatke o rezervacijama sredstava po osnovu nabavki; prati usklađivanje nabavki sa raspoloživim planiranim sredstvima za nabavke; izrađuje izvještaje o izvršenim nabavkama i nerealizovanim rezervacijama sredstava po osnovu nabavki; izrađuje izvještaje o rezervacijama sredstava po operativnim planovima i prikuplja podatke za potrebe operativnog i godišnjeg plana budžeta; izrađuje analize i druge izvještaje i informacije iz evidencije rezervacija javnih nabavki; ostvaruje poslovnu saradnju i kontakte sa dobavljačima; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika gradonačelnika i neposrednog rukovodioca.

Pozicija 04: prati stanje i izrađuje tipske izvještaje i informacije o problematici iz oblasti društvenih djelatnosti; učestvuje u pripremi odgovarajućih dokumenata od značaja za oblast sporta, kulture, socijalne zaštite i uključenosti, kulturno-historijskog naslijeđa, primarne  zdravstvene zaštite, provođenja politike prema mladima, kreativne industrije, predškolskog odgoja i obrazovanja i drugih društvenih djelatnosti iz nadležnosti grada; prati namjensko korištenje budžetskih sredstava odobrenih korisnicima; prati, sređuje i obrađuje podatke u cilju uspostavljanja i održavanja evidencije i baze podataka u svim oblastima društvenih djelatnosti iz nadležnosti grada; ostvaruje saradnju sa javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva u cilju praćenja stanja, sređivanja dokumentacije, izrade dokumenata i baze podataka u oblastima društvenih djelatnosti; izrađuje brošure o aktivnostima u oblastima koje pokriva Odjeljenje za društvene djelatnosti; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika gradonačelnika i neposrednog rukovodioca.

Pozicija 05: stara se o provođenju politike i izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata u oblasti održivog povratka; utvrđuje stanje u oblasti održivog povratka; vrši uspostavljanje, izradu, vođenje i održavanje evidencija u oblasti održivog povratka; priprema i preduzima radnje i postupke za stvaranje  povoljnih uslova za održiv povratak; izrađuje planove i projekte za održiv povratak; izrađuje odgovarajuće planove i programe za obučavanje povratnika u oblastima koje omogujuću održiv povratak; izađuje analitičke i druge materijale za oblast održivog povratka; izrađuje planove i projekte za obnovu stambenih jedinica u svrhu povratka; prati i proučava stanje i pojave u oblasti povratka i obrađuje te podatke sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; sarađuje sa humanitarnim organizacijama u cilju pružanja pomoći za održiv povratak; sarađuje sa institucijama nadležnim za oblast povratka u cilju pružanja pomoći za održiv povratak; izrađuje odgovarajuće materijale kojima se vrši informisanje nadležnih organa o stanju u oblasti održivog povratka i predlaganje mjera za unapređenje održivog povratka; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika gradonačelnika i neposrednog rukovodioca.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji  Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: 

Za poziciju 01:

-VSS/VIIstepenstručnespreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja kojisevrednujesanajmanje240 ECTSbodova – pravnestruke,

-najmanje3 (tri) godineradnogstaža u strucinakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 02:

-VSS/VIIstepenstručnespreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke,

-najmanje1 (jedna) godinaradnogstaža u strucinakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 03:

-VSS/VIIstepenstručnespreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke,

-najmanje1 (jedna) godinaradnogstaža u strucinakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 04:

-VSS/VIIstepenstručnespreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – društvenog smjera,

-najmanje1 (jedna) godinaradnogstaža u strucinakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 05:

-VSS/VIIstepenstručnespreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – društvenog smjera,

-najmanje1 (jedna) godinaradnogstaža u strucinakon završene visoke stručne spreme.

Kompletan tekst oglasa preuzmite OVDJE.

(Tuzlainfo)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.