Općinski sud Tuzla: Objavljen Javni oglas za prijem dva viša referenta

by admin
| 20:33

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 49/05, i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Su-14-000530 od 05.06.2014. godine, Općinski sud u Tuzli, objavljuje

 

 

 

JAVNI  OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Tuzli 

 1. Viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf) ……………………………………………….. 1 izvršilac
 2. Viši referent za administrativne poslove u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove ………… 1 izvršilac

Opis poslova za radno mjesto pod tačkom 1:

 • obavlja sve daktilogrfske poslove, prepis, kucanje po diktatu, sređivanje spisa,

 • obavlja stenodaktilografske poslove i poslove audio-vizualnog snimanja rasprava, pretresa, radi na održavanju materijala, obrađuje materijale na računaru,
 • obavlja sve poslove u spisima u skladu sa naredbom sudije,
 • vodi i ažurira bazu podataka za sudije i izrađuje izvještaj o podacima iz baze podataka koji se odnose na sudiju,
 • kontroliše da li su svi sudski pozivi uručeni, da li su sve potvrde o prijemu uložene u spis predmeta, u slučaju da nema potvrde o prijemu odmah obavještava sudiju,
 • kontroliše naplatu sudskih taksi i troškova postupka i o tome obavještava sudiju,
 • provjerava da li su pojedini sudski oglasi objavljeni u Službenim glasilima i na oglasnoj ploči suda,
 • odgovara za uredno održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,
 • obavlja druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda, sudije i šefa odsjeka.
 • Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2:

 • prima poštu i podneske stranaka,
 • provjerava da li je zaprimljen dovoljan broj primjeraka ugovora i prateće dokumentacije uz zahtjev za određeno rješavanje u zemljišnoknjižnim stvarima,
 • izdaje potvrde o prijemu podnesaka,
 • prosljeđuje šefu zemljišnoknjižnog odjeljenja podneske stranaka na dalji postupak, vrši kontrolu uplate sudske takse,
 • prima na zapisnik ili u obliku službene zabilješke kratka obavještenja stranaka i drugih zainteresovanih lica o promjeni adrese ili boravišta,
 • ulaže dostavnice i povratnice u predmete,
 • riješene predmete ulaže u zbirku isprava,
 • vrši otpremu pošte iz zemljišnoknjižnog odjeljenja uz odgovarajuće evidencije;
 • vodi odgovarajuće upisnike i imenike,
 • asistira, po potrebi, zemljišnoknjižnim referentima u dijelu koji se odnosi na administrativno-tehničke poslove i
 • obavlja i druge poslove kancelarijskog poslovanja u zemljišnoknjižnom odjeljenju, kao i druge poslove iz domena radnog mjesta po nalogu, predsjednika i sekretara suda, te šefa zemljišnoknjižnog odjeljenja.

Uslovi:

Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljenje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultata disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

SSS, IV/III stepen (gimnazija, upravna, birotehnička, administrativno-tehnička, ekonomska, građevinska, rudarska, mašinska, hemijska, škola učenika u privredi ili druga škola društvenog odnosno tehničkog smjera), 10 (deset) mjeseci radnog staža, poznavanje rada na računaru i poznavanje daktilografije. Svi prijavljeni kandidati će biti testirani o poznavanju rada na računaru i daktilografije.

Za radno mjesto pod brojem 2:

SSS, IV stepen, gimnazija, ekonomska ili druga srednja škola društvenog ili tehničkog smjera, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 10 (deset) mjeseci radnog staža

Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

 • -uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili kopija CIPS-ove lične karte,
 • rodni list,
 • -svjedočanstvo ili diploma o završenoj srednjoj školi ,
 • -uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod tačkom 2,
 • -uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na računaru,
 • -uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • -dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu,
 • -ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultata disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti -u Federaciji, odnosno BiH,
 • -ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH.

Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene i potpune obavit će se intervju.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca) nakon izbora.

Nepotpune i neblagovreme prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa traženim dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa, osim ljekarskog uvjerenja, treba dostaviti na adresu Općinski sud u Tuzli, Ulica Maršala Tita broj 137, sa naznakom “prijava na javni oglas” preporučeno, putem pošte ili neposredno u prijemnu kancelariju ovog suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnim novinama (“Dnevni avaz”, “Oslobođenje” i “Nezavisne novine”).

Izvor: Nezavisne novine

0101 berza baner

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.