Direkcija regionalnih cesta TK: Konkurs za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme

by nedim
| 12:33
  •  
  •  
  •  
  •  

Na osnovu člana 19. Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK, člana 31.Pravila JU Direkcija regionalnih cesta TK, Odluke o prijemu radnika u radni odnos broj 04-34-224/18 od 29.05.2018. godine, Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-15600/18 od 05.06.2018. godine, direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:

K O N K U R S

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

1. Savjetnik za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu cesta – 1 izvršilac

USLOVI:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

– Visoka stručna sprema –VII stepen, završen građevinski fakultet, ,
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci,
– poznavanje rada na računaru,
– vozačka dozvola B kategorije i
– položen stručni ispit.

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

– Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta,
– Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu stručne spreme,
– Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci koje je stečeno nakon sticanja traženog stepena i smjera stručne spreme,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– Dokaz o poznavanju rada na računaru,
– Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole,
– Uvjerenje o državljanstvu izdato nakon 17.06.2013.godine,
– Izjavu da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavljaju smetnje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 godina prije objavljivanja ovog Konkursa ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
– Izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje
aplicira, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
– Izjavu da nije podignuta optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj
Jugoslaviji ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara.

Uz prijavu na Konkurs, kandidat može pružiti i dokaze za rangiranje po kriteriju: ”Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica” i to:

– rješenje na snazi kojim je priznato pravo na ličnu ili porodičnu invalidninu, izdato od
Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
– rješenje na snazi kojim je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, izdato od
Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
– rješenje na snazi kojim je priznato pravo na mjesečno novčano primanje dobitniku ratnog priznanja i odlikovanja, odnosno članu njegove porodice, izdato od Općinske
službe za boračko-invalidsku zaštitu;
– uvjerenje o učešću u oružanim snagama, izdato od Odjeljenja odbrane prema
mjestu prebivališta.

Uz dokaze za rangiranje po kriteriju: ”Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica”kandidati su dužni priložiti i:

– uvjerenje da je kandidat nezaposleno lice koje se nalazi na evidenciji Službe za
zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
– izjavu kandidata da mu radni odnos nije prestao njegovom krivicom i da po
prestanku radnog odnosa nije ostvario pravo na otpremninu, ovjerenu kod
nadležnog općinskog oragana ili notara;
– dokaz Federalnog Zavoda PIO/MIO da kandidat ne ostvaruje pravo na porodičnu penziju;
– dokaz da je kandidat član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja/ratnog vojnog invalida/ dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja/demobiliziranog branitelja.

Dokumentacija kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica :

– da je kandidat član porodice šehida, poginulog, umrlog- dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na porodičnu invalidninu izdatu od Općinske službe za boračko invalidsku zaštitu;
– da je kandidat ratni vojni invalid dokazuje se Rješenjem o priznatom svojstvu
ratnog vojnog invalida izdatom od Općinske službe za boračko invalidsku zaštitu
– da je kandidat dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja izdato od Općinske službe za boračko invalidsku zaštitu;
– da je kandidat demobilisani branilac dokazuje se Uvjerenjem o učešću u oružanim snagama izdato od strane Odjeljenje odbrane prema mjestu prebivališta;
– da je kandidat član uže porodice:

a) ratnog vojnog invalida
b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja
c) demobilisanog branioca
dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na:
a) invalidninu
b) mjesečni novčani dodatak
c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama izdatu od strane Općinske službe za boračko invalidsku zaštitu, Odjeljenje odbrane prema mjestu prebivališta;

Kandidat može pružiti dokaz o pripadnosti Partriotskoj ligi Bosne i Hercegovine i nastavljenom kontinuitetu u oružanim snagama Armije Republike Bosne i Hercegovine, te dokaz da je član uže porodice istog.

Prijavu na Konkurs i kraću biografiju kandidat je dužan svojeručno potpisati.

Traženi dokazi iz Konkursa moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Odabir kandidata za zasnivanje radnog odnosa vrši se na osnovu rang liste koja sadrži bodove kandidata ostvarene na prethodnoj provjeri radnih sposobnosti i bodove po kriteriju ”pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica”.

Sa izabranim kandidatom po ovom Konkursu zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci.
Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove kojim dokazuju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje zaključuju ugovor o radu.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

JAVNA USTANOVA DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA na adresu Albina Herljevića broj 43, 75000 Tuzla, sa naznakom ”Prijava na Konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za poziciju Savjetnik za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu cesta”

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu ”Oslobođenje” i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Orginalni tekst oglasa.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.